logo yeni

BAZI SÜRELERİN BORÇLANILMASINDAKİ BAŞVURU SÜRESİ ŞARTI KALKABİLİR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

para75510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 36 ncı maddesinde düzenlenen ve bazı gözaltı süreleri ile tutukluluk sürelerinin borçlanılmasına imkân veren düzenlemeden yararlanmak için öngörülen 6 aylık başvuru süresinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

Anayasa Mahkemesinin 5 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan toplantı gündeminde, İstanbul 22. İş Mahkemesinin;  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 36. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “... bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde  talepte bulunması kaydıyla...” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi istemi de yer alıyor. Anayasa Mahkemesi itiraz başvurusu üzerinde ilk incelemesini yapacak.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin ya da hak sahiplerinin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlanmalarına imkan veren düzenlemenin, hükmün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde talepte bulunanlarla sınırlı tutulmasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Aralık günü ilk incelemeye tabi tutulacak.

5510 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesi 6111 sayılı Kanunla yapılmış ve bu Kanun 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kanun kapsamındaki gözaltı ve tutukluluk sürelerinin borçlanılmasına ilişkin başvurular da bu tarihte başlamış ve 6 ay süre ile devam etmişti. Bu süre içerisinde başvuru yapamayanlar ise bu haktan yararlanamamıştı.

Söz konusu cümlenin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi durumunda, başvuru süresi şartı aranmadan, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin ya da hak sahiplerinin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlanmalarına imkan sağlanmış olacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesi

GEÇİCİ MADDE 36- 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerinin; bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanların ise Hazinece ödenmesi suretiyle borçlandırılır. Bu şekilde borçlanılan süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmez.

5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, herhangi bir nedenle hizmet sayılmayan gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltına alındığı veya tutuklandığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin talep tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi halinde hizmet sürelerine eklenir. Borçlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesine göre yaş tespitinde dikkate alınmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmış olanlar ile birinci ve ikinci fıkra kapsamında sayılan söz konusu süreleri herhangi bir şekilde sigortalılık hizmeti olarak değerlendirilmiş olanlar bu madde uyarınca borçlanamazlar. Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmayan ya da toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden borçlanacakları bu süreler ile birlikte emekli veya yaşlılık aylığına veya gelire hak kazanacak olanlara, geçmişe yönelik aylık ve farkı ödenmez. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında borçlandırılan süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.