logo yeni

İÇ DENETÇİ SERTİFA EĞİTİMİ VE SINAVININ NASIL YAPILACAĞI BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personel31İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu kapsamındaki iç denetçi adaylarına yönelik düzenlenecek sertifika eğitimi ve sertifika sınavı işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirledi.

Bu belirlemelere göre;

-Sertifika eğitiminin yeri ve zamanı, eğitim programının başlamasından en az bir ay duyurulacak.

-Sertifika eğitim süresi iki aydan az olmayacak. Eğitime kabul edilen adaylar eğitim süresince kurumlarından izinli sayılacak.

-Eğitim Maliye Bakanlığınca yapılacak.

-Eğitim tamamlayan adaylar, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun belirlediği yer ve tarihte sertifika sınavına tabi tutulacak.

-Eğitim programına mazeretsiz beş günden fazla süreyle katılmayanlar sertifika sınavına kabul edilmeyecek.

-Sertifika sınavı test usulüyle yapılacak.

-Sınavda başarısız olan adaylar, yabancı dil şartını muhafaza etmeleri kaydıyla tekrar eğitime tabi tutulmadan izleyen iki sınava daha katılabilecek.

-Sertifika sınavında başarılı olanlara aldıkları puanı da gösteren sertifika verilecek.

-Verilen sertifika, iç denetçiliğe atanma tarihinden itibaren derecelendirilecek.

 

Bugün yürürlüğe giren Karar

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI KAPSAMINDAKİ SERTİFİKA EĞİTİMLERİ VE SINAVLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Esas ve Usullerin amacı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarına yönelik düzenlenecek sertifika eğitimleri ve sertifika sınavlarına ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Esas ve Usuller, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Esas ve Usuller, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Esas ve Usullerde geçen;

Aday: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarını,

Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,

Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Madde: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesini,

Sertifika: Kamu iç denetçi sertifikasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitime Alınacak Kişilerin Belirlenmesi

Sertifika eğitimine başvuru

MADDE 5 – Adaylar, 15.04.2013 tarih ve 4 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esas ve Usuller kapsamında Kurula başvuru yaparlar. Başvuru şartlarını sağladığı anlaşılan adaylar, Kurul tarafından belirli zamanlarda düzenlenecek sertifika eğitimlerine katılırlar. Kurul, eğitim programına kabul edilecek aday sayısının yüzde 10’u kadar adayı başvuru sırasına göre yedek olarak belirler.

Kurul, bilgi teknolojileri denetimi uzmanlık alanıyla doğrudan ilişkili mühendislik bölümlerine yönelik ayrı sertifika eğitimleri düzenleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adayların Eğitimi

Eğitim yeri

MADDE 6 – Kurul tarafından belirlenen eğitim yeri ve zamanı, eğitim programının başlamasından en az bir ay önce adaylara bildirilir ve Kurulun internet sitesinde duyurulur.

Eğitimde yer verilecek konular

MADDE 7 – Adaylar, Kurul tarafından belirlenen müfredat ve programa göre, aşağıda gösterilen dört bölümdeki konuları da kapsayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca sertifika eğitimine tabi tutulur.

a) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol;

1) Kurumsal yönetim ve ilkeleri,

2) Kurumsal risk yönetimi,

3) Uluslararası iç kontrol standartları ve iç kontrol modelleri,

4) Kamu iç kontrol standartları,

5) Dış denetim (Sayıştay denetimi).

b) Denetim yöntemi ve uygulamaları;

1) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları,

2) İç denetim türleri ve teknikleri,

3) İç denetim planlaması,

4) Saha çalışması,

5) Sonuçların raporlanması ve izleme,

6) İstatistiki yöntemler,

7) İletişim yönetimi ve becerileri,

8) İç denetim vaka çalışması.

c) Muhasebe;

1) Devlet muhasebe standartları,

2) Kamu muhasebesi,

3) Mali tablolar analizi,

4) Kamu muhasebe yönetmelikleri.

d) Mevzuat;

1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı,

2) Bütçe mevzuatı,

3) Kamu ihale mevzuatı,

4) Kamu taşınmaz hukuku,

5) Kamu harcama mevzuatı,

6) Kamu personel mevzuatı,

7) Anayasa ve idare hukuku.

Eğitim süresi

MADDE 8 – Eğitim süresi iki aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenir. Eğitime kabul edilen adaylar eğitim süresince kurumlarından izinli sayılır.

Sertifika sınavı

MADDE 9 – Eğitim tamamlandıktan sonra adaylar, Kurulun belirlediği yer ve tarihte sertifika sınavına tabi tutulur. Sınava ilişkin ilan Kurulun internet sitesinden duyurulur. Eğitim programına mazeretsiz beş günden fazla süreyle katılmayanlar sertifika sınavına kabul edilmez.

Sertifika sınavı, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği kapsamında yapılacak sertifika sınavlarıyla birleştirilebilir. Böyle bir durumda sertifika sınavına ilişkin iş ve işlemler tek bir sınav komisyonu tarafından yürütülür.

Sınav komisyonu

MADDE 10 – Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşacak şekilde Kurul tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri, kamuda daire başkanı veya daha üst görevlerde bulunanlar ile iç denetim birimi başkanları ve iç denetçilerden oluşur. Gerek görülmesi halinde sınav komisyonlarında öğretim üyelerine de yer verilebilir.

Sertifika sınav konuları ve sınav usulü

MADDE 11 – Kurul, eğiticilerin, konuyla ilgili akademisyenlerin ve denetim konusunda uzman kişilerin katılımıyla sınav sorusu hazırlama komisyonu oluşturur ve cevap anahtarını da içerecek şekilde bir soru bankası hazırlatır.

Sınav komisyonu, soruları Kurulun belirleyeceği usule uygun olarak soru bankasından seçer. Sınav, test usulüyle yapılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – Sınav komisyonu, önceden belirlenmiş cevap anahtarına göre cevap kâğıtlarını değerlendirerek yüz tam puan üzerinden puanlama yapar. Sınavda başarılı sayılabilmek için her bir bölümden en az altmış puan alınması ve dört bölüm ortalamasının yetmiş puan ve üzerinde olması gereklidir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 13 – Sınav sonuçları en geç 15 işgünü içerisinde okunup değerlendirilmek suretiyle tüm adayların almış oldukları puanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına ilandan itibaren 5 işgünü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, Kurul tarafından en geç 15 işgünü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaya bildirilir.

Sınavda başarısız olan adayların durumu

MADDE 14 – Sınavda başarısız olan adaylar, 15/4/2013 tarih ve 4 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/5/2013 tarih ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esas ve Usullerle belirlenen yabancı dil şartını muhafaza etmeleri kaydıyla tekrar eğitime tabi tutulmadan izleyen iki sınava daha katılabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifikanın verilmesi

MADDE 15 – Kurul tarafından, sertifika sınavında başarılı olanlara aldıkları puanı da gösteren sertifika verilir.

Bu sertifika, iç denetçiliğe atandıkları tarihten itibaren İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre derecelendirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Esas ve Usulleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.