logo yeni

RESEN EMEKLİLERİN YENİDEN MEMURİYETE ATANABİLMELERİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclisSubay ve askeri memurların, ahlâk noktasından hüküm ile sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine, kurumlarınca resen emekliye sevk edilmeleri sebebiyle, Devlet memuru kadrolarına yeniden atanmalarına engel olan hükmün iptalini sağlayacak kanun teklifi verildi.

İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan 657 sayılı Kanunda değişiklik teklifi ve gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları” başlıklı 92. Maddesi “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

657 Sayılı Kanunun 92. maddesinde Devlet memurlarının emeklilikten sonra bir defaya mahsus yeniden atanabilmeleri hali düzenlenmektedir. Ancak 657 Sayılı Devlet Memurlarının 93. Maddesi ile bu hükme bir sınırlama getirilmiştir.

93. maddeye göre; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 öncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.”

5434 Sayılı Kanunun 104. Maddesi 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.’de yayımlanan, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin (8) no.lu fıkrası hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. Yani bu madde ile getirilen muafiyet ortadan kalkmış durumdadır. Ancak 657 sayılı kanunun 93. Maddesi ile bu haktan muaf tutulan ve mağdur olanların sorunları çözülememiştir.

Anayasanın 10. Maddesi ile güvence altına alınmış olan eşitlik hakkı kapsamında yeniden atanabilecek olan kişiler arasına 5434 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılan 104. Maddesinde sayılanlara da eklenmesi ve yeniden atanma imkanı sağlanması amacıyla söz konusu teklif hazırlanmıştır.”

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlar, disiplin soruşturması sırasında emeklilik talebinde bulunanlar ve emeklilik talepleri onaydan geçenler, sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.