logo yeni

2013 YILINDA ÜZERİNDE ÇOK KONUŞULAN KANUNUN İPTALİ BUGÜN GÖRÜŞÜCEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa-mahkemesi2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi sağlamasının yanı sıra çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan 6495 sayılı Kanunun (torba kanun) bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini bugün yapacak.

Anayasa Mahkemesinin bugün yapılacak toplantısına ilişkin gündemindeki konular arasında, 12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemine ilişkin başvuru da yer alıyor.

Kanunun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen hükümleri arasında yer alan hususlardan bazıları şunlar:

ÖSYM sınavlarına ilişkin düzenleme

Kanunun 33. maddesiyle, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2. maddesine eklenen  “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.” şeklindeki fıkra.

Disiplin affına ilişkin düzenleme

Kanunun 43. maddesiyle, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’a eklenen ek 1. maddenin;

-Birinci fıkrasında yer alan “28/2/1997 tarihinden sonra…28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;”  şeklindeki ifade. (Bu ifadenin iptal edilmesi durumunda, 28 Şubat 1997 tarihinden önce disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılmış olanlar da madde kapsamına alınmış olacak)

-İkinci fıkrasında yer alan “…1/1/1990 ile...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle…” şeklindeki ifade. (memurunyeri.com olarak, değerlendirmemize göre, bu ifadenin iptal edilmesi durumunda, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sebeple aday memur iken ilişiği kesilmiş olanların yeniden memuriyete dönmeleri münkün olacak)

Maliye Bakanlığı personeline ilişkin düzenleme

Kanunun 59. maddesiyle, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesine eklenen “Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilir.” şeklindeki fıkra.

Sağlık personeline ilişkin düzenleme

Kanunun 73. maddesinin (h) fıkrasının (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 23. maddesinin yedinci fıkrasının;

“c) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

ç) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.”

şeklindeki bentleri

Hasta bilgilerinin paylaşımına ilişkin düzenleme

Kanunun 73. maddesinin (h) fıkrasının (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesinin;

“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve daha hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması hâlinde görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.”

şeklindeki fıkraları.

Dışişleri Bakanlığı personeline ilişkin düzenleme

Kanunun 73. maddesinin (bb) fıkrasıyla, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin;

-(2) numaralı fıkrasının değiştirilen “d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönetici kadrolarına atanma dâhil  meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olur ve aynı haklardan yararlanırlar.” şeklindeki  (d) bendi.

-(3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen “657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönetici kadrolarına atanma dâhil  meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olur ve aynı haklardan yararlanırlar.” şeklindeki cümle.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.