logo yeni

UZMAN ECZACILIĞIN YOLU AÇILIYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

eczaciEczacılara uzmanlaşma imkanı getirmeyi amaçlayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

İstanbul milletvekili Mehmet DOMAÇ tarafından hazırlanan kanun teklifi ile doktorlarda olduğu gibi eczacılarda da uzmanlaşma imkanı getiriliyor. Ayrıca memurunyeri.com olarak kanun teklifi üzerinde yaptığımız incelemede, Onkolojik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Eczacılığı branşlarında 4 yıllık eğitimi ile uzman eczacılar yetiştirilmesi amaçlandığını ve bu doğrultuda kanun teklifi ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 1 ve 7 inci dereceler arasında 56 uzman eczacı kadrosu ihdas edilmesini öngörüldüğünü de belirtebiliriz.

Teklifin Gerekçesi:

Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır. Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ortaya çıkan hizmetin niteliğinin arttırılması, şehir hastaneleri ile nitelikli yatak sayısının artması nitelikli eczacılık hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Hastalıkların önlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, ilaçla tedavinin etkinliğinin arttırılmasında, kliniklerde ilaç danışmanlığı ve zehirlenmelerin önlenmesinde, ülkemizin doğal bitkisel kaynaklarından elde edilecek etken madde ve drogların kullanılmasında, toplum sağlığının ve sağlık hizmetleri niteliğinin daha da gelişmesi için eczacılarımızın uzmanlaşması gerekmektedir.

1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a dayanarak hazırlanan Tababet İhtisas Tüzükleri’ne göre eczacılar farmakoloji, biyokimya ve tıbbi biyokimya alanlarında uzmanlaşma hakkına sahipken, ihtisas tüzüğünün 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü olarak yeniden düzenlenmesiyle eczacılar uzmanlaşma haklarından mahrum olmuşlardır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 20 yılda eczacı/eczane ve eczacılık mesleği kabuk değiştirmiştir.

50’li yıllarda havan eczacılığı yapılırken, 60’lı yıllarda fabrika üretimi müstahzarların rafları doldurması, majistral reçeteleyen hekim sayısının giderek azalması ve nihayetinde nerede ise yok olması ile 1993 yılında Tokyo’da yapılan FIP toplantısında alınan iyi eczacılık uygulamaları kararı ile eczacının eczanede ve kamu da hizmet şekli ve hizmet alanı yeniden tanımlanmıştır.

Kuzey Amerika’da başlayan ilk uygulamaları diğer ülkelerde takip etmiştir. Eczacılık mesleği artık raftan ilacı alıp günde kaç kez kullanılacağını bildirmekle sınırlı değildir. Eczacı böylece ilaç danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Dünya genelinde uzman eczacılık eğitimi çok sayıda branşta verilmekte ve uzmanlık eğitimini tamamlayan eczacılar kamu ve özel sektörde yaygın olarak istihdam edilmektedir. Amerika’ da Ayakta Bakım Eczacılığı, Kritik Hasta Bakım Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Beslenme Destek Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Pediatrik Eczacılık, Farmakoterapi, Psikiyatrik Eczacılık, Kardiyoloji Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi çok sayıda Uzman Eczacılık dalı bulunmaktadır. Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ise Sanayi ve Biyomedikal Eczacılığı, Medikal Biyoloji Eczacılığı, Hastane ve Organizasyon Eczacılığı, Farmagenomi, Ar-Ge Eczacılığı Biyoteknoloji Eczacılığı, Klinik Eczacılık, Farmakoekonomi gibi Uzman Eczacılık branşları yer almaktadır.

Sağlık alanında teknolojinin gelişimi, hasta odaklı hizmet sunumu anlayışının dünya genelinde kabulü, vatandaşların beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin artması ile sağlık hizmetlerinin hızlı değişimine ayak uydurmak için dünya genelindeki uygulamaları örnek alarak hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri sunumu kalitesinin daha da arttırılması için kamu kesiminde çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak sağlık hizmetleri sunumu niteliğinin daha da artması için Klinik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Fitofarmasi Eczacılığı dallarında hasta odaklı uzmanlık eğitimi verilmesi, uzman eczacıların kamu sektöründe ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi gereklidir.

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Eczacılığın her hangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için, Sağlık Bakanlığı’nca kabul ve ilân edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’nca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olmak şarttır.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri “1 Sayılı Çizelgede” belirtilmiştir. Bu çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığı’nca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu’nun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin meslekî ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların meslekî ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu’nun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği’nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Kurul’a Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurul’a Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın görüş kabûl edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların en az üçte iki çoğunluk ile alınması şarttır.

Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

Kurul’un çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usûl ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı’na başvurabilir. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı’ nca düzenlenir ve tescil edilir."

MADDE 3 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4 — 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. Maddesinin 2.fikrasında yer alan “uzman diş tabiplerinde” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve uzman eczacılarda” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI ÇİZELGE

Eczacılıkta uzmanlık dalları ve eğitim süreleri

Uzmanlık dalları

Eğitim Süreleri

1-Onkolojik Eczacılık

4 yıl

2-Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı

4 yıl

3-Klinik Eczacılık

4 yıl

4-Fitofarmasi Eczacılığı

4 yıl

1-SAYILI LİSTE

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI:MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

SHS

Uzman Eczacı

1-7

12

12

KURUMU: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

TEŞKİLATI:MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

SHS

Uzman Eczacı

1-7

12

12

KURUMU: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TEŞKİLATI:MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

SHS

Uzman Eczacı

1-7

12

12

KURUMU: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TEŞKİLATI:TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

SHS

Uzman Eczacı

1-7

12

12

KURUMU: TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

TEŞKİLATI:MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

SHS

Uzman Eczacı

1-7

12

12

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.