logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ 657’DEKİ BİR DÜZENLEMENİN İPTALİNİ GÖRÜŞECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesi 25 Eylül Çarşamba günü yapacağı toplantıda, 9 dosya üzerinde ilk incelemesini yapacak. Görüşülecek konular arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C ) fıkrasının  (3) numaralı bendinin iptaline karar verilmesi istemi de yer alıyor.

Anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine intikal ettirilen 9 dosyaya ilişkin ilk inceleme önümüzdeki hafta yapılacak. İlk incelemesi yapılacak konular arasında 657 sayılı Kanunun 36/C/3 maddesinin iptali istemi de yer alıyor.

657 sayılı Kanunun iptali istenen hükmü

“3-Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”

Anayasa Mahkemesinin görüşeceği diğer konular

Anayasa Mahkemesi ayrıca;

*2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 102. maddesinin ikinci fıkrasının “Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuruna malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarını,” biçimindeki (a) bendinin,

*3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 35. Maddesinin “Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.” biçimindeki beşinci fıkrasının,

*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin, ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki “bir” ibaresinin “iki” şeklinde değiştirilmesi düzenlemesi ile üçüncü fıkrasına eklenen cümlelerin,

*Çevre Kanununun geçici 3. maddenin,

*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesinin,

*30.5.2013 günlü, 6491 sayılı “Türk Petrol Kanunu”nun bazı maddelerinin,

*Karayolları Trafik Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrasının “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.” biçimindeki ikinci cümlesinin,

*4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216. maddesinin “Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez.” biçimindeki birinci cümlesinin,

*3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin,

*5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanun’un 3. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi istemlerinin ilk incelemesini yapacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.