logo yeni

TELİF VE İŞLEME ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

telifKamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanana kitap, dergi, ansiklope­di, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve elektronik yayınlar için ödenen telif ve işleme ücretleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı için 10 katına kadar artırılabilecek.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif Ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğinde; genel, özel bütçeli kamu idareleri ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonların amaç ve görevleri ile ilgili olarak yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklope­di, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif ve işlenme ücretleri ile bu eserlerin eser inceleme ücretleri, yayın ve ansiklopedi yazı kurulu üyelerine ödenecek ücretler ve bunlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Telif ve işleme ücretlerinin ödenmesinde eser ve yapılan işleme göre farklı gösterge rakamları belirlenmiştir. Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikle, söz konusu gösterge rakamları  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak işlemlerde 10 kat artırılarak ödenmesine imkan getirildi.

Telif ve işleme ücreti nasıl belirleniyor

Eser sahibine ödenecek telif ve işlenme ücreti, belirlenen itibari sayfa adedi ile göstergelerin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilen miktara, eserin baskı adedine göre hesaplanacak rakam eklenmek suretiyle bulunur.

Hesaplamalarda, eserin ilk ve sonraki baskılarının basım işleminin tamamlandığı, ansiklopedilerde yayım onayının alındığı, manyetik depolama üniteleri ve elektronik ortamdaki yayınlarda ise yayımlandığı tarihteki memur aylıklarına uygulanan katsayı esas alınır.

Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.

Eserin; kitap, dergi, elektronik yayın ve manyetik depolama üniteleri halinde hizmete sunulmasında sadece birisi için telif ücreti ödenir.

Mevcut gösterge rakamarı

Ödenecek telif ve işlenme ücretinin hesabında esas alınacak göstergeler aşağıda belirtilmiştir. Eserin niteliğine göre bu göstergelerin altında rakam tespitine, yayın kurullarının teklifi üzerine ilgili makam yetkilidir.

Gösterge

A) Telif eserler: (İlmi ve edebi eserler) 210

B) İşlenmeler:

a) Tercümeler

1) Almanca, Fransızca ve İngilizceden Türkçeye 120

2) Diğer dillerden Türkçeye 150

3) Türkçeden Almanca, Fransızca ve İngilizceye 160

4) Türkçeden diğer dillere 180

b)Nevi değişikliği 100

c) Kaynakça ve toplu katalog 110

ç) Külliyat 60

d) Derleme 80

e) Değişik alfabeli metinlerin latin alfabesine çevrilmesi 110

f) Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan çeviri yazıları ile tıpkı basımlar hariç) 90

g) Başkasına ait bir eserin açıklanması veya yorumlanması yahut kısaltılması 100

ğ) Eleştirmeli basım (birden fazla nüshanın karşılaştırılması sonucu oluşturulan metin) 100

h) Sadeleştirme 90

C) Şiir ve manzum eserler: Bir kitaptaki şiir ve manzum eserlerden, her

12 mısra bir şiir kabul edilir ve her şiir için aşağıdaki göstergeler esas alınır. Artık

mısralar bir şiir sayılır.

a) Telif şiir ve manzume 200

b) Türkçeden yabancı dillere tercüme 150

c) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme 110

ç) Eski manzumelerin latin harflerine çevrilmesi 100

d) Külliyat, derleme ve sadeleştirme 50

Bugün yürürlüğe giren değişiklik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –23/8/2006tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan gösterge rakamları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı için, Yayın Kurulunun gerekçeli önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu kararı ile beş katına kadar arttırılabilir. Ancak; zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk kültür ve bilimine katkılarının olduğu tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere ilişkin göstergelerin, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından on katına kadar arttırılması önerilebilir. Bu öneri, bütçe imkânları dikkate alınarak Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara bağlanır.

(3) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınlarının ücretsiz olarak dağıtılmasına ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin 20ncimaddesi hükümleri uygulanmaksızın Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun önerisi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara bağlanır.”

MADDE 2 –Sayıştayıngörüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.