logo yeni

AKP MİLLETVEKİLLERİ HANGİ MADDEYİ YANLIŞLIKLA REDDETTİ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclis3Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulunda önceki gece görüşülmesi sırasında, Kanun Teklifinde yer alan bir düzenleme AKP Milletvekilleri tarafından muhalefet önergesi sanılarak yanlışlıkla reddedildi.

Reddedilen düzenlemenin Kanun Teklifinde yer alma nedeni

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümleri Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmişti. Bu hükümler arasında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 11 inci madde ede yer almaktaydı. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Mecliste görüşülmekte olan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile iptal edilen hüküm aynı şekliyle yeniden düzenleniyordu.

Teklifin 73 üncü maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer verilen düzenlemenin dün Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, bu düzenleme AKP Milletvekilleri tarafından yanlışlıkla reddedildi.

Olay nasıl oldu?

Kanun Teklifinin 73 üncü maddesi görüşülürken muhalefet muhalefet milletvekilleri tarafından çok sayıda değişiklik önergesi verildi.

Muhalefet önergeleri okunup oylanırken, önergeler teker teker reddedildi. Maddenin a/3 bendi görüşülürken muhalefet karar yeter sayısı aranmasını talep etti. Karar yeter sayısı bulunmaması üzerine verilen aranın ardından maddenin oylamasına geçildi. AKP Milletvekilleri maddeyi muhaletin önergesi sanarak “kabul etmeyenler” bölümünde ellerini kaldırdı. TBMM Başkanvekili “kabul edilmemiştir” açıklaması yaptı.

Yaptıkları hatayı fark eden AKP Milletvekilleri duruma itiraz ederken, konunun nasıl çözüleceği üzerinde taktikler yürütülmeye başlandı.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve görüşülmekte olan Kanun Teklifi ile yeniden düzenlenen madde, bazı ek ödemeleri 14 Ocak 2012 tarihinden geçerli olarak kaldırmıştı. Söz konusu madde, 666 sayılı KHK ile getirilen yeni ek ödemelerle, kaldırılan ek ödemeler arasında fark olması halinde ise farkın tazminat olarak ödenmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının henüz yürürlüğe girmemiş olması nedeniyle, düzenlemenin ileriki tarihlerde de yapılması da mümkün bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak. Kanunun bugün çıkması bekleniyor.

Olayın geçtiği anın tutanakları

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133'üncü Birleşiminin Onuncu Oturumunu açıyorum.

73'üncü maddenin (angel) bendinin (3) numaralı alt bendinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır…

OKTAY VURAL (İzmir) - Kabul edilmemiştir madde efendim, kabul edilmemiştir. Kabul edilmedi, madde reddedildi.

BAŞKAN - Evet, kabul edilmemiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) - Maddenin oylamasıydı Sayın Başkan, madde reddedildi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Madde kabul edilmedi Sayın Başkan.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İradeyi yansıtmıyor Sayın Başkan.

AHMET YENİ (Samsun) - "Madde" demediniz Sayın Başkan, "önerge" dediniz.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - "Madde" demediniz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hayır, sayın milletvekilleri, yapacak bir şey yok, oyladım ben, kabul edilmedi yani yoruma da gerek yok. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) - Evet, madde reddedildi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - "Önerge" dediniz Sayın Başkan, kayıtlara bakalım.

BAŞKAN - Tutanakları isteyeceğim, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Dün akşam Mecliste yanlışlıkla reddedilen düzenleme

MADDE 73- a) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

3) Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç), anılan tarih itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış olan atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır."

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.