logo yeni

DİSİPLİN AFFI SADECE TEK BİR FİİL İÇİN ÇIKIYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

disiplinMeclis Genel Kurulunda görüşülmesi devam eden “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne eklenen bir fıkra ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca disiplin cezası aldığı için görevine son verilen aday memurlardan sadece “kılık ve kıyafete hükümlerine aykırı davranmak” fiili sebebiyle ceza almış olanlar yararlanacak.

Kanun Teklifinin 43 üncü maddesi ile 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna bir madde eklenmesi hususunun görüşülmesi sırasında, ek maddeye bir de fıkra eklenmesi için önerge verildi. Verilen önerge ve madde aynen kabul edildi.

Kanun Teklifinin 43’üncü maddesi ne getiriyor?

Kanun Teklifinin kabul edilen 43 üncü maddesi, 28.02.1997 ile 14.02.2005 tarihleri arasında disiplin cezası almaları nedeniyle memuriyetten çıkarılmış olanların yeniden memuriyete dönmesinde, 2013 yılı Bütçe Kanununda kurumlar için öngörülen atama sayısı sınırlamalarının uygulanmamasını sağlıyor.

Bu düzenlemeden, 28.02.1997 tarihinden önce ya da 14.02.2005 tarihinden sonra aynı sebeplerle memuriyetine son verilmiş olanlar yararlanamayacak.

Maddeye önergeyle ne eklendi?

AKP Milletvekilleri tarafından verilen ve kabul edilen önergeyle, maddeye eklenen fıkra ile kısmi af çıkarılmış oldu. Bu af sadece “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiilini işlediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmek yada hakkında olumsuz sicil düzenlenmek suretiyle görevlerine son verilmiş olanları etkileyecek.

Önergeyle, yükseköğrenim görmekte iken kılık ve kıyafet sebebiyle okullarıyla ilişiği kesilenlerden daha sonra öğrenimini tamamlayanlar ile 31.12.2015 tarihine kadar tamamlayacak olanların kamu görevlerine girişlerinde iki yıl yaş şartı aranmayacak.

Disiplin affından kimler yararlanacak?

Aday memur iken, asli memurluğa atanmayarak memurlukla ilişiğinin kesilmiş olması; ilişiğin 1/1/1990  tarihi ile düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan süre içerisinde kesilmiş olması; ilişik kesilmesine sebep olan fiilin  “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiili olması halinde, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat edenler, genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanacaklar.

Öte yandan, aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, daha sonra yapılan yasal düzenlemelerden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlilerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmayacak.

Söz konusu maddenin kabul edilen son hali

MADDE 43- 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,

b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,

c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,

ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,

kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlilerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.