logo yeni

TİKA'DA GÖREVDE YÜKSELME ESASLARI YENİDEN BELİRLEDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

gorevdeyukselme3Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik, Kurum personeli hakkında uygulanmakta olan Yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan bazıları şöyle:

-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

-Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara atanacaklara, Kurumda en az üç yıl çalışmış olma şartı getirildi.

-Görevde yükselmeye tabi kadro grupları arasından yönetim hizmetleri grubu çıkarıldı.

-Uzman  değişikliğine tabi kadrolar arasına programcı kadrosu eklendi.

Söz konusu Yönetmelik

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında görev yapan devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan, 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanını,

ç) Başkanlık: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını,

d) Birim: 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

e) Görev Grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

f) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan kadrolara, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

ğ) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

h) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

ı) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Personel: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

j) Unvan Değişikliği Sınavı: En az lise veya dengi okul düzeyinde mesleki ya da teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

k) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Araştırmacı.

c) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

2) Memur, Sekreter, Şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Bekçi, Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, Programcı.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak.

b) Başkanlıkta en az üç yıl çalışmış olmak.

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Başkanlıkta programcı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta çözümleyici, programlayıcı veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Genel İdari Hizmetler sınıfında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

ç) Memur ve Sekreter kadrolarına atanabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle en az beş yıl hizmeti bulunmak,

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3) Sınav tarihi itibariyle en az beş yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için:

1) Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için:

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup programcı unvanının verildiği Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifikaya sahip bulunmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Duyuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi, birimi ile unvanla ilgili aranılan şartlar, sınav tarihlerinden en az kırk beş gün önce Başkanlık personeline duyurulur. Eğitimin yeri ve zamanı ile diğer hususlar ise, eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personelin duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin eğitime katılmak amacıyla görev yaptığı birime dilekçe ile veya hazırlanacak formun verilmesi suretiyle başvurur. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini veya formlarını son müracaat tarihinden itibaren yedi gün içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderir.

(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, duyuruda belirtilen şartları taşıyan bütün adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla:

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(3) Görevde yükselme eğitimi programları, Başkanlık tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimi süresi

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine alınanlar, günde en fazla 7 saat olmak üzere 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konularda en az 45 saat, aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen konularda en az 30 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) 656 sayılı Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat ile atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Yazılı sınavın yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yılı aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az lise veya dengi okul düzeyinde mesleki ya da teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında,  yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav kurulu, Başkanın veya Başkan Yardımcısının başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının da bulunduğu atamaya yetkili amir tarafından belirlenen en az Daire Başkanı unvanına sahip beş asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1)  Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlatılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması işleri ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir. Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddede belirlenen ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 19 – (1)  Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bu kurulca ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınava katılanlar tarafından, sınav sonuçlarının yazılı olarak kendilerine bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç on beş gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(4) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için,  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(5) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartı ile belirli sertifikalara veya ehliyete sahip olmak şartıyla diğer görevlere atanılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere öğrenim şartı ile belirli sertifikalara veya ehliyete sahip olmak şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Engellilerin eğitim ve sınavı

MADDE 23 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, Başkanlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara; bu Yönetmelikte yer alan öğrenim, sertifika ve ehliyet gibi şartları taşımak kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Başkanlıkta geçen hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak, 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında geçen hizmet süreleri, Başkanlıkta geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik için tıklayınız…

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.