logo yeni

KAMU AVUKAT VE HUKUKÇULARINA ZAM TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adaletterazisiKamuda çalışan avukatlar ile değişik unvanlar altında çalışan hukukçuların özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bir grup Milletvekili tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Mustafa KALAYCI ve Milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Kanun Teklifi; kamuda çalışan avukatlar ile değişik unvanlar altında çalışan hukukçuların özlük haklarına ilişkin yaşadıkları sorunların giderilmesi, görev ve sorumluluklarının karşılığı olan bir ücreti alabilmeleri ve bu anlamda kendi aralarındaki adaletin de sağlanması amacıyla hazırlandı.

Teklifte neler var?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki ek gösterge cetvellerinde değişiklik öngörülüyor.

Avukat, 1. hukuk müşaviri, başhukuk müşaviri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve hukuk işleri müdürü kadrolarında görev yapanların ek göstergeleri yükseltiliyor ve 1 derece için 3600 ek gösterge öngörülüyor.

* 657 sayılı Kanunun 152’nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünde değişiklik yapılıyor.

Avukatlar için belirlenmiş olan %135 Özel Hizmet Tazminatı %200’e yükseltilirken, “Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri” kadroları için %300, “Hukuk Müşaviri”, “Muhakemat Müdürü” ve “Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için %230 oranında Özel Hizmet Tazminatı ödenmesi öngörülüyor.

657 sayılı Kanuna Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde değişiklik yapılıyor.

Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Hukuk Müşavirleri, Muhakemat Müdürleri, Hukuk İşleri Müdürleri ile Avukatlar için 2000 Makam Tazminatı göstergesi getiriliyor. Böylelikle sayılan unvanlar 8000 gösterge üzerinden Görev Tazminatından da yararlanmış olacak.

666 sayılıKamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin ekli “I SAYILI CETVEL”de değişiklik yapılıyor.

Kamu avukatları ile hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve hukuk işleri müdürü gibi kadrolarda görev yapan personeline yapılan ek ödemenin oranı yükseltiliyor. Bu iyileştirmeden 399 sayılı KHK uyarınca çalışmakta olan avukatların da yararlandırılması sağlanıyor.

3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi İle 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılıyor.

Kamu kurumlarının dava ve icralarını takip eden bütün hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, hukuk işleri müdürleri ve avukatlarına, görevleri sırasında katıldıkları keşif ve haciz işlemleri için yol gideri ve tazminat ödemesi sağlanmış oluyor.

Getirilen iyileştirmelerden, söz konusu kadrolardan emekli olanların da yararlandırılması sağlanıyor.

 

Söz konusu Kanun Teklifi

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Ekli (I) SAYILI CETVEL’in “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;             1   3600

                                                                       2   3000

                                                                       3   2200

                                                                       4   1600

                                                                       5   1300

                                                                       6   1150

                                                                       7     950

                                                                       8     850”

(2) 657 sayılıKanuna Ekli I SAYILI CETVELİN “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün (f) bendine “Başbakanlık Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “I. Hukuk Müşaviri, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri” ibaresi, II SAYILI CETVELİN “1.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Muhakemat Müdürü” ibaresi ile “3.MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA” bölümünde yer alan “Teftiş Kurulu Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarındaki Hukuk Müşaviri” ibaresi eklenmiş; II SAYILI CETVELİN “I.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “I. Hukuk Müşaviri” ibaresi “Hukuk Müşaviri” olarak, “2.YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “I. Hukuk Müşaviri” ibaresi “Hukuk Müşaviri, Başhukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

(3) 657 sayılıKanuna Ekli II SAYILI CETVELİN “I.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri” ibaresi, “4.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Hukuk Müşaviri” ve “Muhakemat Müdürü” ibareleri, “5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “Hukuk Müşaviri” , “Başhukuk Müşaviri” ve “Hukuk İşleri Müdürü” ibareleri ile “6.MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA” bölümünde yer alan “Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri,” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanunun 152’nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “A- Özel Hizmet Tazminatı:” bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %200’üne, Kanun kapsamındaki “Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri” kadroları için %300’üne; “Hukuk Müşaviri”, “Muhakemat Müdürü” ve “Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için %230’una,”

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (d) bendi “d) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Hukuk Müşavirleri, Muhakemat Müdürleri, Hukuk İşleri Müdürleri ile Avukatlar 2000” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4- (1)02.11.2011 tarihli ve 666 sayılıKamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin ekli “I SAYILI CETVEL”in “A–Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün 1 sıra nolu maddesinin (g) alt bendine “hukuk müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhakemat müdürü, diğer hukuk işleri müdürü” ibareleri eklenmiş ve (g) alt bendindeki oran 175 olarak, “Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;” başlıklı 5 sıra nolu maddesinin başlığı “Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel (Genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli olarak çalışanlar dâhil);” şeklinde ve buradaki oranlar da sırasıyla 170, 160 ve 150 olarak değiştirilmiştir.

(2) 399 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafına, “müfettiş ve müfettiş yardımcıları” ibaresinden önce gelmek üzere “avukatlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 08/05/1991 tarih ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi İle 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “ Devlet davalarını takibe yetkili Hazine Avukatları” ibaresi “Genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, hukuk işleri müdürü ve avukatları” şeklinde; 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Hazine Avukatlarına” ibaresi “Genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, hukuk işleri müdürü ve avukatlara” şeklinde; 1 inci maddesi ile 2 nci maddesinin 1. ve 4. fıkralarında yer alan “Hazine avukatı” ibareleri “kamu avukatı”, şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki aybaşından itibaren, yapılan iyileştirmelerden belirtilen kadrolardan emekli olanlar da yararlandırılırlar.

MADDE 7- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılarda "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.