logo yeni

TORBA YASA TEKLİFİNDE BAZI KAMU PERSONELİNE YENİ HAKLAR VAR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kanun teklifiAKP Milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, üst kurulların başkan ve üyelerine ek gelir sağlama; vergi denetim elemanlarına “yeminli mali müşavir unvanı” kazanabilme; öğretim elemanlarına, bazı devletlerde daha fazla süre görev yapabilme imkânları getiriyor.  

Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde  şu düzenlemeler de yer alıyor:

 

Üst Kurul Başkan ve Üyelerine ek gelir imkanı

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu,

-Sermaye Piyasası Kurulu,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,

-Kamu İhale Kurulu,

-Rekabet Kurulu,

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu,

-Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu,

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Başkan ve Üyelerine, kurumlarının görev alanıyla ilgili olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği görevleri ile komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev verilebilecek ve bu görevlendirmeler nedeniyle, kendilerine ilgili mevzuatında öngörülen tutarda ayrıca ödeme yapılabilecek.

Taslakta yer alan hüküm

MADDE 20- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16 - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Başkan ve üyelerine, kendi mevzuatında yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın kurumun görev alanıyla ilgili olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyeliği görevleri ile komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev verilebilir ve bu görevlerinden dolayı 4/7/200 1 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükümleri esas alınmak suretiyle ilgili mevzuatında öngörülen tutarda ayrıca ödeme yapılır.”

Vergi denetim elemanlarının bazılarına “yeminli mali müşavir” olma imkanı

26/7/2008 tarihi itibarıyla vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını bu tarih itibarıyla veya bu tarihten sonra açılmış sınavlarda başarılı olarak vermiş olanlar, gerekli süre koşullarını yerine getirmiş olmaları ve özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanabilecekler.

Taslakta yer alan hüküm

MADDE 19- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) 26/7/2008 tarihi itibarıyla kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını bu tarih itibarıyla veya bu tarihten sonra açılmış sınavlarda başarılı olarak vermiş olanlardan, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamamış bulunanlar, Birlik tarafından yapılacak özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır. Söz konusu özel yeminli mali müşavirlik sınavını yapacak komisyon üyelerinin belirlenmesi, komisyonun çalışma usulleri, sınav konulan, sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun Geçici 9 uncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yapıları özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olanların hakları mahfuzdur.”

Öğretim elemanlarına, bazı devletlerde daha fazla süre görev yapma imkanı

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına,  bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile verilmekte olan azami 3 yılı süreli aylıksız izin süresi 5 yıla çıkarılıyor.

Taslakta yer alan hüküm

MADDE 14- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan ”3 yılı” ibaresi “5 yılı” olarak değiştirilmiştir.

Yüzüncüyıl Üniversitesine, ilave 300 öğretim elemanı kadrosu imkanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesine, mevcut kadrolarına ilave olarak; 50 Profesör, 75 Doçent, 45 Yardımcı Doçent , 20 Öğretim Görevlisi, 10 Okutman, 90 Araştırma Görevlisi   ve 10 Uzman  kadrosu ihdas ediliyor.

MADDE 15- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- Yüzüncü Yıl Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümüne eklenmiştir.”

KURUMU : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖROLEN KADROLARIN

UNVANI                 DERECESİ           SAYISI

Profesör                       1                       50

Doçent                         1                       15

Doçent                         2                       30

Doçent                         3                       30

Yardımcı Doçent            3                      15

Yardımcı Doçent            4                      15

Yardımcı Doçent            5                      15

Öğretim Görevlisi          5                      10

Öğretim Görevlisi          6                      10

Okutman                      5                        5

Okutman                      6                        5

Araştırma Görevlisi       5                     30

Araştırma Görevlisi       6                     30

Araştırma Görevlisi       7                     30

Uzman                          5                       5

Uzman                          6                       5

TOPLAM                                           300

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.