logo yeni

MİLLETVEKİLLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI KONUSUNDA TÜM PARTİLER ANLAŞTI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclis genel kTBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususların yeniden düzenlenmesini öngören “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Kanunu Teklifi”, Meclis'te grubu bulunan tüm partilerin grup başkanvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığına sunuldu.

Fazla çalışma ödemesi konusuna çözüm bulunmazken; KHK'larla kadrosu kaldırılıp araştırmacı kadrosuna atanarak mağdur edilen binlerce personelin derdine çare aranmazken; 666 sayılı KHK ile daha da bozulan ücret dengelerinin eşitlenmesi adına yeni çalışmalar yapılmazken; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen KHK hükümlerinin yeniden düzenlenerek kamu çalışanlarının tedirginliğine son verilmezken; kadro sayısının sınırlı tutulması nedeniyle işsiz kalan gençlere iş imkanı yaratılmazken ve çalışma hayatına ilişkin pek çok soruna çözüm yolu aranmazken, milletvekillerinin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin konularda tüm partilerin sorunsuz şekilde anlaşmaya varması, anlamlı olmuştur!

Teklifin gerekçesinde; “Gerek uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi gerekse kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini teminen mevzuatın tek bir kanunda toplulaştırılması büyük önem taşımakta olup, bu Kanun Teklifi ile anılan bu amaç doğrultusunda mevzuat toplulaştırılmıştır.” denildi.

Mevcut milletvekilleri ile daha önce Milletvekilliği yapmış olanlara ve ailelerine sağlanan imkânların da yer aldığı Teklifte, mevcut uygulamaların yanı sıra yeni bazı düzenlemeler de yer aldı.

Teklifte yer alan düzenleme konularından bazıları şöyle:

-Trafik kuralarına uymama halleri ve geçiş üstünlükleri,

-Yolluk ve ödenekleri,

-Tedavi yardımları,

-Ölüm yardımı ve cenaze giderleri,

-Kendilerinin ve aile fertlerinin diplomatik pasaport hakları,

-Protokol sıraları,

-Milletvekilliği süresi sona erenlerin yararlanacakları imkanlar,

-Milletvekillerinin yapamayacağı işler,  

-Silah bulundurma ve taşımaları,

-Emeklilik hakları

-Yapamayacakları işler

 

Söz konusu Kanun Teklifi metni. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ KANUNU TEKLİFİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2-(1) Bu Kanunda geçen;

a) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

b) İçtüzük: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünü,

c) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu,

ç) Başkan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım,

d) Başkanlık Divanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını,

e) TBMM üyesi: Mevcut yasama dönemi içinde milletvekili sıfatını haiz olanları,

f) TBMM üyeliği sona erenler: Önceki yasama dönemlerinde Yasama Organı üyesi olanları,

g) Dışarıdan atanan bakan: TBMM üyeleri dışından milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından atanan bakanları,

ifade eder.

Ödenek ve yolluk

MADDE 3- (1) TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz.

(2) TBMM üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenir.

(3) Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez.

(4) TBMM üyeleri en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar.

Hak kazanma ve ödeme

MADDE 4- (1) TBMM üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmez. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı peşin olarak ödenir.

Dışarıdan atanan bakanlar

MADDE 5- (1) Dışarıdan atanan bakanlar bu Kanun kapsamında TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanırlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 9/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Emeklilik

MADDE 6- (1) TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde sigortalı sayılırlar ve bunların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Tedavi hakkı

MADDE 7- (1) TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık veya bu Kanunla mülga 3671 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesi gereğince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminatı mülga 3671 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri ile ilgili her türlü gider TBMM bütçesinden karşılanır.

Ölüm yardımı

MADDE 8- (1) TBMM üyelerinin ölümleri halinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dâhil) on iki aylık tutarı ölüm yardımı olarak TBMM bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir.

(2) TBMM üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibarıyla birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere TBMM bütçesinden ödenir.

(3) Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz.

(4) Bu maddenin uygulanmasında 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Diğer sosyal haklar

MADDE 9- (1) TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkânlarından, bu kuranların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanırlar.

(2) TBMM üyeliği sona erenler yasama, ödenek ve yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme haklan dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar.

Personel istihdamı

MADDE 10- (1) Yasama faaliyetlerinde TBMM üyelerine yardımcı olmak üzere 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu hükümlerine tabi olarak personel çalıştırılabilir.

Protokol sırası

MADDE 11- (1) İlgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde gelim listesinde TBMM üyeleri kuvvet komutanlarından sonraki sırada yer alır. TBMM üyelerinin kendi aralarındaki önde gelim sırasında beşinci fıkra hükümleri geçerlidir.

(2) İl protokolü önde gelim listelerinde TBMM üyelerini müteakip, bu üyeliği sonra erenler yer alır.

(3) İllerdeki ulusal ve resmi bayramlar ile her türlü törenlerde TBMM üyeleri ile bu üyeliği sona erenler soyadı sırasına göre il valisinden sonra yer alır.

(4) Önde gelim listelerindeki sıraları TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere valiliklerce her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilir.

(5) İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas -komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı, il TBMM üyelerinden de yoksa diğer TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı protokolde yerini alır. TBMM Başkanının katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almaz.

Diplomatik pasaport

MADDE 12- (1) TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan, bakanlar ile bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarınm düzenlediği sağlık kurulu rapora ile belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilir.

(2) Bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu uygulanır.

Silah bulundurma ve taşıma

MADDE 13- (1) TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silahlar için silah bulundurma ve taşıma ruhsalı verilir. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmaz. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu madde hükümlerine tabidir.

(2) Birinci fıkra kapsamında ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

(3) Bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar hakkında 6136 sayılı Kanun uygulanır.

Rozet ve kimlik

MADDE 14- (1) TBMM üyelerine, seçildikleri dönemi gösterir ve diğer özelikleri Başkanlık Divanınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilir. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemez. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamaz.

(2) TBMM Başkanlığınca TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.

Cenaze töreni

MADDE 15- (1) Vefat eden TBMM üyesinin, bu üyeliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde TBMM’de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılır. Cenaze töreni ile ilgili hususlar Başkanlık Divanınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

Trafik ile ilgili hükümler

MADDE 16- (1) TBMM üyelerinin resmi ziyaret ve programları sırasında kullandıkları araçlar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi hükümlerine tabidir.

(2) Öncelik sırasına ilişkin olarak 2918 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükümleri saklıdır.

(3) 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında işlem yapılması gereken aracın kayıtlardan TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar tarafından kullanıldığının anlaşılması halinde trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenir ve valilikler aracılığıyla TBMM Başkanlığına gönderilir.

TBMM üyelerinin yapamayacağı işler

MADDE 17- (1) TBMM üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve-ortaklıklarda; özel gelir kaynaklan ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar ve vekili olamazlar.

(2) TBMM üyeleri birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda; ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamazlar; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamazlar.

(3) TBMM üyeleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.

(4) TBMM üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. TBMM üyelerinin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM’nin kararına bağlıdır.

(5) TBMM üyeleri, yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve.siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi TBMM'nin kararı olmadıkça kabul edemezler.

(6) TBMM üyeleri yasak olmayan işlerin icrasında TBMM üyeliği unvanlarını kullanamazlar.

(7) TBMM üyelerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(8) Her yasama döneminde TBMM üyeliğine seçilmeden önce bu Kanunla yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan TBMM üyeleri, mevcut durumlarını altı ay içinde Kanuna uygun hale getirirler.

Yönetmelik

MADDE 18- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlık Divanınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Atıflar ve uygulanmayacak hükümler

MADDE 19- (1) Mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan kanunlara yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(2) Bu Kanunla düzenlenen hususlar hakkında diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarla ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

(3) Bu Kanunun TBMM üyeliği sonra erenler halikındaki hükümleri, dışarıdan atanan bakanlardan bakanlık görevi sona ermiş olanlar hakkında da uygulanır.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 20- (1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Temsil giderleri

EK MADDE 1- (1) TBMM üyelerinin temsil niteliği bulunan programlan için yapmış oldukları giderler TBMM bütçesinden karşılanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.”

(2) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara,” ibaresi ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile” ibaresi maddelerin metninden çıkarılmıştır.

(3) 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri,” ibaresi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Yasama Organı Üyeleri” ibaresi maddelerin metninden çıkarılmıştır.

(4) 9/10/1984 tarihli ve 3054 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun, 31/10/1984 tarihli ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ve 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca yapılmakta olan her nevi ödemeler hakkında da hak kaybına yol açılmaması kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Kanun yayımı talihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Kanunun TBMM ile ilgili hükümlerini TBMM Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.