logo yeni

KÜÇÜK BELEDİYELERDE KADROLU İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personelBelediyelerin istihdam ettikleri memurlarla ilgili sınırlama getirilen 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin değiştirilmesi teklif edildi.

Teklif ile nüfusu 20.000’e kadar olan belediyelerde personel giderlerinin toplam bütçe harcamaları içindeki oranı da yüzde 60’a çıkarılarak temel hizmet gereksinimlerini sürekli veya geçici personel istihdamı ile yerine getirmek zorunda olan belediyelerin kadrolu istihdama yöneltilmesi amaçlanıyor.  

Ankara milletvekili Aylin NAZLIAKA ve arkadaşları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, yürürlükteki kanuna göre nüfusu 10.000’in üstündeki belediyelerde belediyenin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30’unu aşamayacağı, nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde ise bu oranın yüzde 40 olarak uygulanacağı, aynı fıkranın sondan ikinci cümlesinde de yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte, belediye başkanından tahsil edileceği hususlarının hüküm altına alındığı belirtildi.

Gerekçede, son yıllarda büyük ölçekli belediyelerin temizlik, yemek ve özel güvenlik gibi yoğun personel istihdamı gerektiren hizmet gereksinimlerini özelleştirerek personel harcamalarının toplam bütçe içindeki ağırlığını ortalama yüzde 22-23 seviyelerine indirdikleri ve bu azalmanın tamamen yukarıda sayılan hizmetlerin piyasadan hizmet alımı şeklinde yapılması dolayısıyla bütçe ve muhasebe sisteminde personel gideri olarak değil mal ve hizmet satın alma gideri olarak raporlanmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Ayrıca nüfusu 10.000’in altında olan küçük ölçekli belediyelerin temizlik, yemek ve güvenlik gibi hizmet gereksinimlerini ihale yoluyla piyasadan temin etme imkanından yoksun olmaları sebebiyle her türlü hizmetlerini memurlar ve sürekli işçiler veya özellikle yaz aylarında geçici personel istihdamı ile sağlamak zorunda kaldıkları ve bu durumun belediye başkanlarını personel giderleri yüzde 40 limitini aştığında haksız yere ağır mali tazmin ile karşı karşıya bıraktığı, ayrıca taşeron ve geçici istihdamı körüklediği hususlarına da gerekçede yer verilerek; kanun teklifi ile kadrolu istihdam imkanın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kanun teklifi


 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin 8’inci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki Şekilde değiştirilmiştir.

“Nüfusu 20.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde altmış olarak uygulanır”.

MADDE 2- Bu Kanun yayımlandığı tarihi takip eden yılbaşında yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.