logo yeni

SAĞLIK PERSONELİNDEN USULSÜZ RAPOR İSTEMEYE CEZA TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

doktor5İzmir milletvekili Prof.Dr. Hülya GÜVEN ve arkadaşları tarafından, sağlık personelini baskılara karşı korumaya yönelik kanun teklifi verildi.

Kanun teklifi ile sağlık personelinin üzerinde baskı oluşturan, personelin yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir vermeye çalışan, bu personeli hukuka aykırı olarak etkilemeye çalışan kişilerin cezalandırılabilmesi amaçlanıyor.

 

Kanun teklifinin gerekçesi:


 

17 Nisan 2012 günü bir hekim, hem de 30 yaşının baharını yaşayan gencecik bir hekim, Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te 17 yaşındaki bir hasta yakını tarafından öldürüldü. 0 günden önceki günlerde olduğu gibi sonraki günlerde de, her gün hekim, hemşire, teknisyen, kısacası sağlık çalışanları, çoğunlukla hasta yakınları ve bazen de hastalar tarafından bıçaklanıyor, dövülüyor, arabayla eziliyor, küfrediliyor, tehdit ediliyorlar.

Ne yazık ki sağlık çalışanlarına yönelik Şiddet adeta bir salgına dönüşmüş bulunmaktadır. Sağlık alanındaki Şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaşanır hale gelmiştir. Bu durum birçok akademik çalışma ve araştırma raporu tarafından da ortaya konmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda sağlık alanındaki iş yeri şiddetinin, diğer sektörlerdeki şiddetten doğası gereği farklılıklar gösterdiği, sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş yerlerine göre Şiddete uğrama yönünden çok daha riskli olduğu belirtilmektedir.

Çalışmalarda sağlık personeline yönelik şiddetin nedenleri arasında; toplumsal şiddet ortamı, sosyo-kültürel düzey, sağlık politikalarının hastayı müşteriye indirgeyen etkisi, politikacı ve yöneticilerin olumsuz tutumu, medyanın rolü, acil servislerde yaşanan eksiklikler, İŞ yükünün fazlalığı, içeriği boşaltılan hasta hakları, çalışma koşullarının olumsuzlukları, hekim-sağlık çalışanları eksikliği sayılmaktadır.

Sağlık çalışanları;

- Acil servislerde hasta yakınlarının öncelik taleplerine göre değil de tıbbi öncelik durumuna göre hastalara müdahale ettikleri için,

- Hastayı görmeden ilaç yazmadıkları için,

- Tıbbi gerekliliklere aykırı raporları yazmaktan kaçındıkları için,

- Hasta ya da yakınlarının istediği reçeteyi değil hastayı muayene ederek kendi koyduğu tanıya uygun reçeteyi düzenledikleri için,

- Poliklinikte nüfuza göre değil sıraya göre hastaları muayene etmekte ısrar ettikleri için,

- Hastanın hastalığına göre gerekli süreyi ayırmaları halinde diğer hastalan beklettikleri için,

- Hastalan her koşulda iyileştiremedikleri için ya da ölümlerine engel olamadıkları için ve daha pek çok nedenle fiziki ve sözlü saldırılara maruz kalmaktadırlar.

Şiddet nedeniyle sağlık hizmetini özerk, yararlı ve adaletli bir biçimde sunmak gitgide daha da zor hale gelmektedir. Bu durumdan sadece sağlık hizmetini sunan sağlık çalışanları değil sağlık hizmetine gereksinim duyan hastalar da olumsuz etkilenmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ile toplumun sağlık hakkına erişiminin engellediği için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması önemli bir adım olacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 7 nci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında bireyin ve toplumun eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi gibi kimi akları kutlanmasının önlenmesine ilişkin suçlar tanımlanmıştır. Bu Kanun Teklifi ile de sağlık hizmetlerinin engellenmesi suretiyle toplumun sağlık hakkına erişebilmesinin engellenmesi suç olarak tanımlanmaktadır.

Kanun teklifinin metni:


 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 1 1 1 İnci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Sağlık personelini etkileme ve sağlık hizmetini kesintiye uğratma

MADDE 111/A- (1) Sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu filler sonucunda sağlık hizmeti kesintiye uğramışsa yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.