logo yeni

KAMU ÇALIŞANLARINA DOĞRUDAN SAYIŞTAY DENETÇİSİ OLMA İMKANI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personel2Meclis Başkanlığına sunulan ve Sayıştay Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifinde,  kamu çalışanlarının bazılarının, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yapmadan özel sınavla doğrudan Sayıştay Denetçisi olarak atanabilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi de içeriyor.

AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ ve Milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan “Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin yasalaşması halinde, Sayıştay Başkanlığına doğrudan Sayıştay Denetçisi olunabilecek.

Kanun Teklifi metni için tıklayınız…

Kanun Teklifinin, doğrudan “Sayıştay Denetçisi” olmaya imkan tanıyan hükümleri.


“MADDE 8- 6085 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.”

"(1) Denetçiliğe aşağıda belirtilen usulle denetçi yardımcılığından veya doğrudan atama yapılır."

"(12) Doğrudan denetçiliğe atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel niteliklere ilave olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) İkinci fıkrada belirtilen fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatına ait denetim elemanı kadrolarında veya uzman unvanlı kadrolarda en az yedi yıl, 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi olarak en az dört yıl, daire başkanı, eşiti ve üstü kadrolarda en az üç yıl veya araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere doktora unvanım almış öğretim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmak.

c) Başvuru tarihi itibarıyla denetim elemanı veya uzman olarak görev yapanlar ile öğretim elemanları için otuzbeş yaşını, diğerleri için kırk yaşını doldurmamış olmak.

ç) Uyarma ve kınama cezalan hariç disiplin cezası almamış olmak.

d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak."

"(13) Sayıştay denetçiliğine doğrudan atanacaklar mesleğe özel sınav ile alınır. Bu sınav yazılı sınav ve mülakattan oluşur. Yazılı sınav, Sayıştayın görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı sınav; Sayıştay tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine ya da uygun başka bir kuruma da yaptırılabilir. Yazılı sınav sonucunda, yetmiş puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun dört katma kadar aday mülakata çağrılır. Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Özel sınavın yazılı kısmı ile mülakatı denetimden sorumlu başkan yardımcılarından birisinin başkanlığında, denetimden sorumlu üç bölüm başkanı ile üç denetim grup başkanından oluşan yedi kişilik komisyon tarafından yapılır. Özel sınav sonuç listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır ve listedeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday Sayıştay Başkanının onayı ile denetçiliğe atanır. Bu şekilde atanan denetçilerin intibaklarında Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınır.”

“(14) Bir mali yılda doğrudan denetçiliğe atanmak üzere açılan sınav için ilan edilecek kadro sayısı, aynı yıl denetçi yardımcılığına atanacaklar için ilan edilecek kadro sayısından az olamaz.”

“(15) Denetçi yardımcılığı adaylığına giriş sınavı ile doğrudan denetçiliğe atanacakların özel sınavına ilişkin usul ve esaslar, denetçi yardımcılarına mesleki eğitimde okutulacak dersler, staj şekli ve şartlan ile süresi, eğitim ve staj sonundaki sınav usulleri, denetçilerin yetiştirilmeleri ve mesleki ve diğer konularda verilecek eğitimlerinin konusu, şekli ve şartları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.