logo yeni

YENİ BİR ÜST KURUL KURULUYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

TBMM Başkanlığına intikal ettirilen Şeker Kanunu Tasarısı ile Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruluyor.

Şeker Kurumu dönüştürülüyor

Şeker piyasasının sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik olarak TBMM’ ye sevk edilen Şeker Kanunu Tasarısı ile hali hazırda var olan Şeker Kurumunun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkili Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumuna dönüştürülmesi öngörülüyor.

Kurumun yapısı

Kurumun teşkilat yapısının Kurul ile Başkanlık hizmet birimlerinden oluşması öngörülüyor. Kurul 5 üyeden oluşurken, kurul üyelerine Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretler ödenecek. Kurul üyeliği görevi 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta düzenlenen başka iş ve hizmet yasağı kapsamında tutulacak ve süresi 5 yıl olacak.

Başkan, üyeler ve kurum personeli, Kurumdaki görevleri sebebiyle öğrendikleri gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevden ayrılmış bile olsalar kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak.

Kurumda, Tahsis ve İzinler Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile hukuk müşavirliği oluşturulacak.

Kurum personeli

Kurum personeli görevden ayrıldıktan sonra, son iki yılda fiilen inceleme, denetim veya gözetim sürecinde ya da uygulama faaliyetinde bulundukları özel kuruluşlarda iki yıl boyunca görev alamayacaklar.

Kurum personeli 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışırken, başkan ve personeline 375 sayılı KHK’ nin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele yapılan ödemeler aynı şekilde ödenecek.

Şeker Kurumunda çalışan personelin durumu

Halen Şeker Kurumunda çalışmakta olan ların durumu geçici madde ile şu şekilde düzenlendi:

(1)Maddenin yayımı tarihinde Şeker Kurumunda, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Başkanı kadrolarında asaleten atanmış bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer ve bunlardan 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar Başkan Danışmanı kadrolarına hiçbir işleme ve tebligata gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Başkan Danışmanı kadroları, şahsa bağlı nitelikte olup, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(2)Maddenin yayımı tarihinde Şeker Kurumunda Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak mesleğe yarışma sınavıyla girerek Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış olanlardan 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar Şeker Piyasası Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır. Bu şekilde atanmış sayılanların Şeker Kurumunda Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirdikleri süreler Şeker Piyasası Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirilmiş sayılır.

(3)Maddenin yayımı tarihinde Şeker Kurumunda 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden;

a) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenlerin dışında kalanlardan Kurumda bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tâbi olarak istihdam edilmek isteyenlerden 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanır ve söz konusu kadrolara atama işlemi yapılıncaya kadar Başkan tarafından Kurumda ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bunlar, yeni kadrolarına atanıncaya kadar, eski kadrolarının mali hakları ile sosyal yardımlarını almaya devam ederler.

b) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren birinci ayın sonuna kadar Kurumda (a) bendine göre istihdam edilmeyi kabul etmediğini bildirenler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımayanların Kurumda 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilmesine devam olunur. Ancak, bu şekilde istihdam edilenlere ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutan; dördüncü dereceli Şeker Piyasası Uzmanına mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Bu bent uyarınca 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilmesine devam edilen personelin bu maddenin yayımı tarihini izleyen birinci ayın son günü itibarıyla 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre aldıkları ücret, ek ücret, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar) ile diğer her türlü mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), dördüncü dereceli Şeker Piyasası Uzmanına malı haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar kadrolarında kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Birinci ve ikinci fıkralar ile üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen kadrolara atanmış sayılanlar ile atanmayı kabul edenlerin Şeker Kurumunda geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak koşuluyla her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ve yıllık izin ücreti ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde geçmiş olan hizmet süreleri yürürlükteki hükümlere göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. Bunların hak kazanıp da kullanamadığı yıllık ücretli izin süreleri, 6Š7 sayılı Kanunda öngörülen genel esaslar çerçevesinde kullandırılır. Ayrıca, bu personele bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilave tediye veya ikramiye ödenmiş olması halinde ödenen tutarların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışılmayan günlere tekabül eden kısmı geri alınır.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.