logo yeni

BU KANUN SAĞLIK PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARINI ETKİLER

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı düzenlemesi diye de adlandırılan “6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin, bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kanunda, sağlık personelinin kadro, atama ve döner sermaye ödemelerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Döner sermaye ödemelerinde hesaplama şekli değişti

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda yer alan ve döner sermaye gelirinin tespitinde kullanılan “Personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi ile “ilgili personelin katkısıyla elde edilen” ibaresi kaldırıldı ve “… bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve … personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz.” denildi.

Personelin katkısıyla elde edilen gelirler artık döner sermaye hesabında göz önünde bulundurulmayacak. Bu değişiklik ve yeni hesaplama şeklinin döner sermaye ödemelerine yansımasının etkileri, buna göre ödeme yapılmasıyla ortaya çıkacak. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Sağlık personeli, derecesinin üstündeki kadrolara atanamayacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinin birinci paragrafında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı” ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirildi.

Sağlık ve yardımcı sağlık personeli, ilk dört dereceli kadrolara atanabilmek için kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin o derecelere gelmesini bekleyecek. Mevcut uygulamada; örneğin, 10 hizmet yılını dolduran sağlık personeli (özel sektör hizmetleri de belli oranda dahil edilerek 1 inci derece kadrolara atanabilmekteydi. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız…

Bazı atamalara sınırlama getirilemeyecek

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle, “merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi” olmayan atamalar arasına yenileri eklendi.

Buna göre;

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalarda

-Merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakillerde

bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamaları uygulanmayacak.

Sağlık personeli kadrolarının derece aralığı belirlendi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı”na ait kadroların dereceleri yeniden düzenlendi.

Buna göre;

-Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7),

-Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8),

-Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9),

-Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10),

-Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12),

-Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12),

-Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12),

aralığında olacak.

Yeni kadrolar ihdas edildi

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, çeşitli unvanlarda 2590 yeni kadro verildi. Kadro unvan ve sayıları için tıklayınız...

Yurt dışı sağlık hizmeti birimlerinde görevlendirilenlerin hakları yeniden düzenlendi

663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 51 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Bakanlık ve bağlı kuruluşları insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında kurulacak geçici sağlık hizmet birimlerinde görevlendirilecek personelin Devlet hizmeti yükümlülüğü ilişkin ifade ile, personelin asıl kadrosuna bağlı olarak yararlanacağı mali ve sosyal haklara ilişkin ifade yeniden düzenlendi.

Kanun metni için tıklayınız...

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.