logo yeni

MUHAFAZA VE MUAYENE MEMURLARI ARASINDA AYRIMCILIK MI UYGULANIYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Kütahya milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK tarafından hazırlanan ve  Gümrükler Muahafaza Genel Müdürlüğünde çalışan muayene memurları ile muhafaza memurları arasında ayrımcılık yapıldığı, farklı fazla çalışma ücretleri ödendiği, yine aynı sahada çalışan personel arasındaki fazla çalışma ücretleri arasında dengesizlikler olduğu iddialarıyla ilgili soru önergesine Bakan Hayati YAZICI'dan cevap geldi.

Konuyla ilgili soru ve cevaplar:

Bakanlığınız çalışmaları ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde çalışanları rahatsız eden bazı uygulamalara yönelik iddialarla ilgili olarak:

Soru 1.Aynı kriterlerle mesleğe alınmalarına rağmen, Bakanlığınız Muayene Memurlarının, kaçakçılıkla mücadele ile görevli Muhafaza Memurlarına göre daha kısa sürelerde görevlerinde yükseldikleri iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu ayrımcılığın sebepleri nelerdir?

Cevap 1.Bakanlığımda görevde yükselme işlemleri 13.01.2012 gün ve 28172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılmakta olup, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre tesbit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı ile görevde yükselme atamaları yapılmaktadır.

Soru 2. Kaçakçılıkla mücadele ile görevli Muhafaza Memurlarının mesai cetvelinde “Diğer Personel” olarak değerlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Soru 3. Bakanlığınız Muhafaza Memurlarının daha düşük mesai aldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bunun sebepleri nelerdir?

Cevap 2-3. Bakanlığım taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunan personele 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci madde uyarınca Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan Usul ve Esaslar uyarınca fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmaktadır. Bu ödeme normal mesai saatleri ve günleri dışında hizmet talebinde bulunan ticaret erbabına hizmet sunan Gümrük Müdürleri tarafından tahsil edilen fazla çalışma ücreti kaynağından ödenmektedir.

Mezkur Usul ve Esaslara ekli I Sayılı Cetvelde 8 satır halinde hangi unvanda bulunan personele hangi gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Bölge Amiri 3 üncü satırda, Kısım Amiri 4 üncü satırda, Muhafaza Memuru ise 7 nci satırda “Diğer Personel” adı altında sayılmıştır. Diğer Personel ifadesi sadece Muhafaza Memurlarını ifade etmemekte olup, ilk 6 satırda unvanı belirtilmeyen Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Araştırmacı kadrolarını da ifade etmektedir. Nitekim Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Şube Müdürü kadroları da tek tek sayılmamış olup, bu unvanlar mezkur cetvelin 2 nci satırında “Müdür” olarak ifade edilmiştir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi Uyarınca Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Usul ve Esaslar”a ekli I Sayılı Cetvelde 8 satır halinde hangi unvanda bulunan personele hangi gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Bu cetvelde, Muhafaza Memuruna 7 nci satırda 20.000 gösterge rakamı üzerinden fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiştir. En düşük gösterge rakamı 19.000 olup, Muhafaza Memurlarına daha düşük bir gösterge üzerinden ödeme yapılması söz konusu değildir. Bununla birlikte söz konusu fazla çalışma ücreti ödemesi Bakanlığım personeline özgü bir ödeme olup, diğer kurumlardaki mesai ücretleri ile karşılaştırılması uygun değildir.

Soru 4. Bakanlığınız çalışmaları içinde kaçakçılıkla mücadelenin yeri nedir? Kaçakçılıkla mücadelenin Bakanlığınızın asil görevlerinden biri olarak ele alınması gerekmez mi?

Cevap 4. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Görevler” başlığı altında “Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek izlemek ve soruşturmak” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede Bakanlığımın vizyonu “Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı dünyanın sayılı ticaret merkezleri haline getirmek” olarak belirlenmiş olup Bakanlığımda yasal ticareti kolaylaştırmak ve yasa dışı ticareti engellemek yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Kaçakçılıkla mücadelenin arttırılmasına yönelik olarak “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele”, “Çay Kaçakçılığı ile Mücadele” ve “E-Ticaret Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele” eylem planları hazırlanmış olup Bakanlığım koordinesinde yürütülmektedir.

Soru 5. Dilucu Gümrük Müdürlüğünde, Muhafaza Memurunun 24/24, tır işlemlerinden sorumlu Muayene Memurunun 12/60, yolcu işlemlerinden sorumlu Muayene Memurunun 24/48 esasına göre çalışmasına karşın, Muhafaza Memurunun daha düşük mesai ücreti almasını doğru bulmakta mısınız? Bu haksızlığın giderilmesine yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?

Cevap 5. Bakanlığım taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunan personele 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi ve bu madde uyarınca Maliye Bakanlığının uygun görüsü alınarak hazırlanan Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Bu ödeme, yapılan fazla çalışma süresi ile ilişkilendirilmeksizin yapılmakta olup, 375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu maddesi uyarınca kapsamda olan tüm kamu kurumları personeline ödenmekte olan “Ek Ödeme” yerine yapılan bir ödemedir. Gümrük işlemleri mesai saatleri ve günleri gözetilmeksizin seri bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu çerçevede 4458 sayılı Kanunda hüküm altına alındığı üzere fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmaktadır. Farklı gümrük müdürlüklerinde farklı iş yoğunlukları bulunmakta olup, yapılan işlemde bir haksızlık bulunmamaktadır.

Soru 6. Bakanlığınız yetkisinde bulunan fazla çalışma ücretinin dağıtımında, aynı sahada görev yapan Gümrük Müdürlüğü çalışanları ek 5000 mesai katsayısından faydalanırken, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü çalışanlarının aynı mesai katsayısından faydalandırılmamasının sebepleri nelerdir?

Cevap 6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi uyarınca, fazla çalışma ücretine ilişkin ödemeler Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Bakanlığım tarafından belirlenmektedir.

Mezkur madde uyarınca hazırlanan “Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Usul ve Esaslar” in, “ilave fazla çalışma ücreti ödemesi” başlıklı 8 inci maddesi uyarınca, en fazla iş yoğunluğu bulunan ve fazla mesai, talebinin olduğu Gümrük Müdürlüklerinde görev yapan personele, fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle 5.000 gösterge rakamı ilave fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmaktadır. Mezkur Usul ve Esaslarda İlave fazla çalışma ücreti ödemesi yapılacak birimler, en fazla iş yoğunluğu bulunan ve fazla mesai talebinin olduğu Gümrük Müdürlükleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu Gümrük Müdürlükleri ile aynı sahada görev yapan diğer müdürlüklerde çalışan personele bu ödemenin yapılması mümkün değildir.

Soru 7. Bakanlığınız Muhafaza Memurlarına beylik silahı olarak tabanca verilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

Soru 8. Muhafaza Memurlarının adli kolluk personeli olarak seçilmesinde Bakanlığınızca hangi objektif ölçütler kullanılmaktadır? Adli kolluk personeli ayrıca bir eğitim almakta mıdır? Almakta ise bu eğitimin içeriği ve süresi nasıldır? Alman bu eğitime müteakip nasıl bir sertifika verilmektedir? Şimdiye kadar kaç kişi sertifika almıştır?

Cevap 7-8. Bakanlığımda adli kolluk görevlendirmesinin usul ve esasları “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi” ile belirlenmiştir.

Bahse konu Yönergenin “Görevlendirme” başlıklı 5’inci maddesinde adli koltuk personelinin, ilgili birim amirinin görüşü alınarak Bölge Müdürünün yazılı teklifi veya doğrudan Genel Müdürün Onayı ile belirleneceği olduğu hüküm altına alınmıştır.

Muhafaza memurlarından adli koltuk görevlilerinin seçiminde; liyakat, dürüstlük, çalışkanlık, iş performansı, soruşturma-disiplin cezaları, eğitim durumu, sınav başarı ve ödül durumları gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.

Ayrıca aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme eğitimlerinde adli koltuk ile ilgili dersler ve hizmet içi eğitimler verilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.