logo yeni

HASTANE TAŞERON İŞÇİLERİNİN MAĞDURİYETLERİNE SAĞLIK BAKANLIĞININ BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Mersin Milletvekili Ali ÖZ tarafından verilen “Hastanelerdeki taşeron firma çalışanlarının sorunlarına” ilişkin yazılı soru önergesi, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU'nun imzasıyla cevaplandı.

Soru önergesinin konusunu teşkil eden, taşeron işçilerin uğradıkları hak mağduriyetleri, her işveren değiştiğinde yaşadıkları kayıplar, taşeron şirketlerin keyfi uygulamaları ve hastane yönetimlerinin bu konudaki sorumlulukları ile ilgili soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

SORU 1- İhale ile el değiştiren işveren taşeronların çıkardığı işçilerin uğradığı hak mağduriyetini nasıl gidereceksiniz?

SORU 2- İhaleyi yeni alan firmalar mı, yoksa hastane görevlileri mi taşeron işçilerin çalışma hayatına son vermektedir?

CEVAP 1 ve 2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hizmetler, bu Kanun ve uygulama yönetmelikleri ile sair alt düzenlemeler çerçevesinde ihale edilmekte, ihale uhdesinde kalan istekliler ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşme akdedilmektedir. Yükleniciler, ihale ile üstlendikleri sözleşme konusu hizmeti işçileri vasıtasıyla yerine getirmektedirler. Yüklenicilerle işçileri arasında iş Kanunu’na göre akdedilmiş iş akitleri bulunmakta olup, işçilerle Hastane İdaresi arasında herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

Gerek 4734 sayılı Kanun’da, gerekse 4735 sayılı Kanun’da, işin başlama ve bitiş tarihinin, bir başka ifadeyle işin süresinin belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmış, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile de, Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır...” hükmü öngörülmüştür. . .

Görüldüğü gibi, ihale sözleşmelerinin belirli süreli olarak yapılması mevzuatın bir gereği olup, bu çerçevede, belirli süreli olarak yapılan hizmet alım sözleşmelerinin süresinin sona ermesiyle birlikte, ihtiyaca göre yeniden yapılan ihalenin bir başka istekli uhdesinde kalması halinde, önceki yüklenici işçileriyle birlikte Hastanelerimizden ayrılmaktadır.

İş Kanununa göre, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

Yönünde hükümler konulamamaktadır.

Bu sebeple, ihaleyi alan yeni Firmanın hastanelerimizde çalıştıracağı işçileri seçme veya önceki yüklenicinin işçileri ile bu hizmeti verme hususunda Bakanlığımızın bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Hal böyle iken, sözleşmesi sona eren taşeron Firma tarafından iş akitleri sona erdirilen işçiler tarafından açılan davalarda, yargı mercilerince işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarından Bakanlığımız da sorumlu tutulmakta, bu yöndeki yargı kararları mucibince Bakanlığımız tarafından işçilere ödemeler yapılmaktadır.

SORU 3- Her yıl bu endişeyle çalışan taşeron işçilerin haklarını koruyucu bir sistem kurmayı düşünüyor musunuz?

SORU 4- Taşeron şirketlerin keyfi uygulamalarının önüne geçmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

SORU 5- İhale Şartnamelerinin çalışanlarla ilgili maddelerini denetleyen bir mekanizma var mıdır?

CEVAP 3, 4 ve 5- Önceki sorulara cevapta da belirtildiği üzere, ihale sözleşmelerinin belirli süreli yapılması mer’i mevzuatın bir gereği olup, ihaleyi alan yeni Firmanın hastanelerimizde çalıştıracağı işçileri seçme veya önceki yüklenicinin işçileri ile bu hizmeti verme hususunda Bakanlığımızın bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Öte yandan, iş Kanununda taşeron şirketlerin keyfi uygulamalarına karşı işçileri koruyan hükümler ve hukuka aykırı davranan işverenler aleyhine müeyyideler mevcut olup, bu müeyyideler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tatbik edilmektedir.

Kamu ihale sözleşmeleri çerçevesinde İdarelerce de taşeron işverenin işçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlanmaya yönelik tedbirler alınmaktadır. Örneğin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesi uyarınca Kontrol teşkilatı, işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlamaktadır.

Yine Hastane İdaresince, işçilerin yıllık ücretli izin haklarının kullanılmasına ilişkin olarak sözleşmenin uygulanması aşamasında 4857 sayılı Kanunun 53, 54 ve 55 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.