logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT KHK’SI (663) KISMEN İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

14 Şubat 2013 tarihli toplantısında, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa aykırılığı iddialarını Esastan Karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, aynı Yetki Kanununa dayanılarak 2011 yılında yürürlüğe konulmuş olan KHK’lardan 22’si hakkında da daha önce kısmi iptal kararları vermişti.

663 sayılı KHK’ların tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerinin, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştu.

İptal kararları, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Neler iptal edildi?

11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

*16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…” ve “…gizli dahi olsa…” ibareleri iptal edildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yetkileri sınırlandırılmış oldu.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı “gerçek kişileri” denetleyemeyecek, denetleyecekleri tüzel kişilerden “gizli” belge, defter ve bilgi talep edemeyecek.

*23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri iptal edildi.

Sağlık Meslek Kurulunun “meslekten men” cezalarının kapsamı daralmış oldu.

Sağlık Meslek Kurulunun, Sağlık personelinden; meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne ya da ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verenleri meslekten geçici men etmesine dair yetkileri iptal edildi. 

*44. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı Uzman Yardımcıları ile Denetçi Yardımcılarının göreve alınması, yetiştirilmesi ve ilgili Uzman ve Denetçi kadrolarına atanmaları yasal dayanağını yitirmiş oldu. 

*47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları iptal edildi.

Hastaların fişlenmesi olarak değerlendirilen düzenleme kalkmış oldu.

Sağlık Bakanlığının, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların, kişisel bilgilerini ve gördükleri tedavilere ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla isteme, toplama, işleme ve paylaşma yetkisi iptal edildi.

*55. Maddesi iptal edildi.

Sağlık bakanlığına bağlı kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeline, görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirilemeyecek.

*58. maddesinin (12) numaralı fıkrası ile (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi iptal edildi.

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda ücret tarifesi belirlenmesinde değişiklik öngören düzenleme iptal edildi.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 1. maddesinde geçen 'tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak' ibaresini yürürlükten kaldıran düzenleme iptal edildi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geçmişe yürümediğinden, değişiklik ya da yürürlükten kaldırma hükümleri içeren düzenlemelerin iptali ile eski hükümler kendiliğinden geri gelmeyecek, istenmesi halinde bu konuda yeni yasal düzenlemeler yapılacak. Değişiklik ya da yürürlükten kaldırma şeklinde olmayan düzenlemelerden iptal edilenler ise iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte hüküm ifade edecek ve uygulama alanı kalmayacak.

-11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın iptal edilen hükümleri

-16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…” ve “…gizli dahi olsa…” ibareleri.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 16-

(2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

- 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri.

Sağlık Meslekleri Kurulu

MADDE 23-

(7) Meslekî yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikâyetler Kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme neticesinde fiilin meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya meslekî müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası Kurula gönderilir. Ayrıca fiil hakkında adlî kovuşturma yapılmış ise, verilen kararlar da Kurula intikal ettirilir. İdarî inceleme veya varsa adlî kovuşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler de değerlendirilerek, genel hükümler saklı kalmak üzere Kurulca;

c) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

ç) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.

- 44. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları.

Uzman ve Denetçi İstihdamı

MADDE 44-

“(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Uzmanı ve Sağlık Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

- 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları.

Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi

MADDE 47- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.

-55. maddesi.

İkamet mecburiyeti

MADDE 55-(1) Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir. 

- 58. maddesinin (12) numaralı fıkrası ile (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi.

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 58-

(12) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun;

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife teklifi hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,”

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Odaların faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife tekliflerini tasdik etmek,”

c) 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rehber tarife belirlenmesi

Madde 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik eder ve bu tarifeleri Sağlık Bakanlığına bildirir.”

(14) Bu maddenin yayımı tarihinde;

ğ) 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun 1 inci maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.