logo yeni

2 KHK'YA KISMİ İPTAL KARARI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi, 658 ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri kısmen iptal etti. Böylelikle, 2011 yılında yürürlüğe konulan kanun KHK’lardan kısmen iptal edilenlerin sayısı 19’a yükselmiş oldu.

10 Ocak 2013 tarihli toplantısının sonuçlarını açıklayan Anayasa Mahkemesi, “Türkiye Su Enstitüsü” ile “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” teşkilatlarının düzenleyen KHK’ların bazı hükümlerinin iptaline karar verdiğini de belirtti.

NELER İPTAL EDİLDİ, ETKİLERİ NE OLACAK?

1- 10.10.2011 günlü, 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin;

“Personel ve mali haklara ilişkin hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri iptal edildi. Kurumda Uzman olarak istihdam edilecek personelde aranacak şartlar yönetmelikle düzenlenemeyecek.

 2- 11.10.2011 günlü, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin:

a)-“İşbirliği” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri iptal edildi. Yüksek Kurum ve Kurumların, görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri kamu kurum ve kuruluşları dışındaki  diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteme yetkisi yasal dayanağını yitirmiş oldu.

b)-“Yüksek Kurum Uzmanlığı” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası dışında kalan hükümleri iptal edildi. Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığına girme, yetiştirilme ve Yüksek Kurum Uzmanlığına atanma hususları yasal dayanağını yitirdi. İptal Kararının yürürlüğe girmesinden sonra, ilgili Kurumlara uzman yardımcısı alınamayacak, alınmış olan uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri söz konusu olamayacak ve uzman kadrolarına atamaları yapılamayacak.

c)-“Kadro değişikliği” başlıklı Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası iptal edildi. KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamaların bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına olmaması düzenlemesi yasal dayanaksız kaldı. Ancak, söz konusu 1 yıllık sürenin geçmiş olması ve Anayasa Mahkemesi Kararının geriye yürümeyecek olması nedeniyle, bu iptal kararının uygulamada herhangi bir etkisi olmayacak. 

658 ve 664 sayılı KHK’ların iptal edilen hükümlerine ilişkin Karar, bu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Anayasa Mahkemesi, KHK’lardaki personele ilişkin düzenlemeleri iptal ederken, bu düzenlemeleri Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı buldu. Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ''TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.'' hükmünü içeriyor.

CHP Milletvekilleri tarafından yapılan başvurular üzerine bazı hükümleri iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnameler, 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”na dayanılarak çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesinin KHK’lara ilişkin olarak verdiği kısmi iptal kararlarına rağmen, ilgili düzenlemeleri iptal edilen ve iptal edilmesi muhtemel olan kurumların, geçen süre içerisinde iptal edilen hükümler kapsamındaki kadrolar için sınav açmaya ve atama yapmaya devam ettikleri de görülmektedir. Anayasaya aykırılığı ortaya konulmuş hükümlere dayanılarak işlem tesis edilmesi hususu hukuki bir değerlendirme konusu olmakla birlikte, iptal edilen hükümlere dayanılarak ataması yapılacak olanların, benzer bir düzenlemenin yürürlüğe konulmasında gecikme yaşanması halinde, çeşitli sorunlarla karşılaşmaları da söz konusu olabilecektir.

KURUMLARIN İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELERİ

-10.10.2011 günlü, 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

“Personel ve mali haklara ilişkin hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası:

MADDE 10‒

(4) Uzman olarak atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aranacak diğer şartlar Enstitü tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

-11.10.2011 günlü, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

“İşbirliği” başlıklı 21 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının, birinci cümlesinde yer alan “…ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ile diğer gerçek ve tüzel kişiler…” ibaresi: 

İşbirliği

MADDE 21- (2) Yüksek Kurum ve Kurumlar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili Bakan aracılığıyla istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.

-“Yüksek Kurum Uzmanlığı” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası dışında kalan hükümleri:

MADDE 25-

(2) Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, üniversitelerin Türk dili, edebiyatı ve tarihiyle ilgili fakülte ve bölümleri ile Yüksek Kurumun görev alanıyla ilgili konularda eğitim veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Yüksek Kurumda ve Kurumlarda durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

-“Kadro değişikliği” başlıklı Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası:

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 2- (2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.