logo yeni

calisanlar2 copy

İŞ KANUNUNA TABİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK YENİ BİR KURUM KURULDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personel 4Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren 7261 sayılı Kanunla, “Türkiye Çevre Ajansı” adında yeni bir kurum kuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak belirlenen Türkiye Çevre Ajansı, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

Yeni kurulan Kurum; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Ajans organları ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajansın yönetimi

Ajans; Yönetim Kurulu, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşuyor.

-Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu; en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az beş yıl süreyle görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek ve üyeler gerektiğinde süresi dolmadan görevden alınabilecek.

-Ajansın yürütme organı olan Başkanlık; başkan ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşacak. Başkan ve başkan yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanacak.

-Yönetim Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. Danışma Kurulu; Ajansın faaliyet alanlarında temayüz etmiş kişiler ile yükseköğretim kurumu, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından olmak üzere on bir üyeden oluşacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek ve üyeler gerektiğinde süresi dolmadan görevden alınabilecek.

Ajans personeli ve mali haklar

Ajans personeli, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecek.

Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personeline mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenecek.

Ajans Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

7261 sayılı Kanunun tam metni için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.