logo yeni

BU GÖREVLENDİRMELER KAMU VİCDANINA UYGUN MUDUR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Sağlık Bakanlığında üst düzeydeki görevli bürokratların başhekim, hastane yöneticisi vb. gösterilip yüksek maaş aldıkları yazılı basında ortaya çıkarılmış ancak bir türlü Bakanlık'tan tatminkar bir açıklama gelmemişti.

MHP Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a bu iddialarla ilgili yazılı soru önergesi yöneltti. 

Türkkan iddialarını isim ve kadro vererek dile getirirken su ifadelere yer verdi: 

"Yazılı basında çıkan haberlere göre Sağlık Bakanlığı’nda Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’n­de­ki ata­ma­lar, baş­ta Trab­zon ol­mak üze­re Ya­vuz Se­lim Vak­fı­’nın ona­yın­dan ge­çmekte, il­le­rin ka­mu has­ta­ne­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri, şu­be mü­dür­le­ri, has­ta­ne mü­dür­le­ri va­kıf­ta ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da be­lir­le­nmektedir

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, ku­rum     baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rının maaşı 4-5 bin li­rayken , ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim­, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si gös­te­ri­le­rek 10-12 bin li­ra ma­aş al­ma­la­rı sağ­la­nmıştır.

Örneğin  Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. Ya­sin Er­koç ay­nı za­man­da Sin­can N. Kö­rez Devlet Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. İs­ma­il De­mir­taş Ga­zi Mustafa Ke­mal Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Dr. Hak­kı Ye­şil­yurt Ulus Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Tu­ran Buz­gan Eti­mes­gut Dev­let Hastane­si Baş­he­ki­mi, Bil­gi Sis­tem­le­ri Genel Müdürü Dr. Hak­kı Öz­türk, bu ge­nel mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nü de yü­rü­tmekte, Yeni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi ola­rak da gözükmektedir.

Ge­nel mü­dür­ler Prof. Dr. Ali Coş­kun An­ka­ra Mes­lek Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si Başhekim­li­ği­ni de yü­rü­tür­ken, di­ğer ge­nel mü­dür Dr. İb­ra­him Şen­türk ise hastane yö­ne­ti­ci­li­ğin­den ma­aş almaktadır. Ku­rum baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa Ak­so­y da ay­nı za­man­da baş­he­kim, Sa­im Ker­ma­n da has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ola­rak görünmektedir.

Ku­rum baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Er­can Şim­şek, Or­han Koç, Er­kan Çi­çek, Ah­met Ça­kır, Mu­ham­met Ör­nek, Or­kun Yıl­dı­rım, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mirel ile de baş­he­kim­lik söz­leş­me­si ya­pıl­mıştır. Dai­re baş­kan­la­rı Ab­dul­ka­dir Öz­bek, Hü­se­yin Fa­zıl İnan, Duy­gu Cen­giz, Mu­zaf­fer Ak­ko­ca, Bil­ge­han Ka­ra­da­yı, Tu­ran Ya­maç, Ya­vuz El­baş, Be­kir Kes­kin­kı­lıç, Ya­sin Akar, Se­ma Zer­ge­roğ­lu, Ber­rak Ba­şa­ra, Ba­nu Ayar, İk­bal Gül­te­kin, Ünal Hü­lür, M.Ma­hir Ül­gü, Ka­an Ka­ra­ka­ya, Os­man Ka­ra­kaş­lı, Erol Koç, Fer­za­ne Mer­can, Za­fer Ka­lay­cı, Hü­se­yin Öz­bay, Ham­za Yu­va­cı, Ala­ad­din Dil­siz, Arif Ka­pu­ağa­sı, Er­tuğ­rul Eğin, Ha­san Gü­ler, Ab­dul­lah Öz­türk, İs­ma­il Ser­da­roğ­lu, Ha­san Ön­cül, Adem Kucur, Se­dat Gü­lay, Sü­mey­ye Mun­gan, Ka­nu­ni Kek­lik, Ah­met Öz­lü, Eb­ru Ay­dın, Se­her Mu­sa On­ba­şı­oğ­lu, Ya­vuz Uyar, Mu­rat Gül­te­kin, Ba­nu Ekin­ci, Ba­ha­dır Sucak­lı, Na­zan Yar­dım, Hü­se­yin İl­ter, Yıl­dı­rım Ce­sa­ret­li, Ser­taç Po­lat, Em­re Yatman, Mu­ham­met Bay­ram, Mu­rat Ye­şil­baş, Mu­rat Bil­bay, Ke­mal Ku­lan, Ha­san Baş­ka­ya, İs­ma­il Ka­ya, Ab­dul­lah Şe­ker, Ce­mil Akars­lan, Mer­ve Akın, Ke­mal Öz­gür De­mi­ralp, Aziz Al­per Bi­ten de yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye baş­he­kim­lik, has­ta­ne yöne­ti­ci­li­ği gi­bi gö­rev­ler için söz­leş­me im­za­la­mışlardır.

Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu Baş­ka­nı Ha­san Çı­ğır, ya­nı­na Ha­san As­la­noğ­lu­’nu, Musta­fa Ağ­ca­’yı, En­gin Uça­r’­ı, Ha­luk Yıl­ma­z’­ı, Ha­kan Tır­hı­ş’­ı, Ba­rış Uğur Oğ­ra­şangi­l’­i, Fa­tih Gök­se­l’­i, Mus­ta­fa Bol­ka­n’­ı, Gül­çin Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Oğuz Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Ali El­ma­cı­oğ­lu­’nu, Ser­kan Se­ve­n’­i, Al­tuğ Nar­lı­’yı, Na­mık Öz­be­k’­i al­mış; ama on­lar da yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye her bi­ri An­ka­ra­’da­ki de­ği­şik has­ta­ne­ler­le baş­he­kim yar­dım­cı­sı söz­leş­me­si im­za­la­mışlardır.

Müs­te­şar yar­dım­cı­sı, ge­nel mü­dür, genel müdür yar­dım­cı­la­rı, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re başkanla­rı as­li gö­rev­le­ri­ni ya­pmakta, ama ma­aşı­nı da­ha yük­sek ol­du­ğu için sözleş­me yap­tı­ğı has­ta­ne­den almaktadır.

Ka­ğıt üze­rin­de baş­he­kim, başhekim yar­dım­cı­sı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si olan­la­rın asıl gö­re­vi bakan­lık­ta ol­du­ğu için bu kez baş­ka ki­şi has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı ve has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­ni fii­len yü­rü­tü­yor.

Bu nedenle,

1-Atamaları onayladığı iddia edilen Yavuz Selim Vakfı nasıl çalışmaktadır ve iddia edildiği gibi bir yetkiye nasıl sahip olmaktadır?

2-Aynı kişinin üç ayrı yerde görevlendirilerek farklı yerlerden maaş almalarının sağlanması kamu kaynaklarının haksız yere kullanılması anlamına gelmez mi?

3-Bu görevlendirmeler kamu vicdanına uygun mudur?"

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.