logo yeni

5 KURUMUN TEŞKİLAT KANUNUNDA BAZI HÜKÜMLER İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

Anayasa Mahkemesi, 2011 yılında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerini iptal etmeye devam ediyor. 3 Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin verdiği Kararlarla, 5 kurumun teşkilat kanunundaki bazı hükümlerini de iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 08.11.2012 tarihli toplantısında görüşülen dosyalar ve sonuçlarını açıkladı. Buna göre;

-Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına giriş ve yetiştirilme ile Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına atanma düzenlemesi,

-Planlama Uzman Yardımcılığına giriş ve yetiştirilme ile Planlama Uzmanlığına atanma düzenlemesi,

-Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına giriş ve yetiştirilme ile Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanma düzenlemesi,

-Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreterin görev süresinin sona ereceğine ilişkin düzenlemesi,

-Bu Kararla, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Türkiye Bilimler Akademisinin Başkan ve Akademi Konseyi üyelerinin görev süresinin sona ereceğine ilişkin düzenlemesi

İPTAL edildi.

 

CHP Milletvekilleri tarafından yapılan başvurular üzerine bazı hükümleri iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnameler, 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”na dayanılarak çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, kurumların kariyer mesleklere ilişkin düzenlemelerini iptal ederken, bu düzenlemeleri Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı buldu. Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ''TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.'' hükmünü içeriyor.

Neler iptal edildi?

1-03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 37 nci maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarını Anayasa’nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bularak İPTAL etti.

Bu Kararla, “Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına girme” ve “Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına atanma” hususları yasal dayanağını yitirdi.

2-03.06.2011 tarihli ve 641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 38 inci maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarını Anayasa’nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bularak İPTAL etti.

Bu Kararla, “Planlama Uzman Yardımcılığına girme” ve “Planlama Uzmanlığına atanma” hususları yasal dayanağını yitirdi.

3-22.08.2011 tarihli ve 651 sayılı “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 28 inci maddesiyle 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 3’ün birinci fıkrası dışında kalan bölümünü Anayasa’nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bularak İPTAL etti.

Bu Kararla, “Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına girme” ve “Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanma” hususları yasal dayanağını yitirdi.

4-22.08.2011 tarihli ve 651 sayılı “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 11 inci maddesiyle 278 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’i Anayasa’ya aykırı bularak İPTAL etti.

Bu Kararla, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreterin görev süresinin sona ereceğine ilişkin düzenleme yasal dayanağını yitirdi.

5-22.08.2011 tarihli ve 651 sayılı “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 38 inci maddesiyle 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 3’ü Anayasa’ya aykırı bularak İPTAL etti.

Bu Kararla, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Türkiye Bilimler Akademisinin Başkan ve Akademi Konseyi üyelerinin görev süresinin sona ereceğine ilişkin düzenleme yasal dayanağını yitirdi.

1 ay önce de KHK iptalleri olmuştu

Anayasa Mahkemesi, 11.10.2012 tarihli toplantısında da aynı gerekçelerle; 633, 635 ve 657 sayılı KKH’ların bazı hükümlerinin iptaline karar vermişti. İlgili haberimiz için, tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi, 1 ay önceki iptal kararlarını Anayasa'nın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ile 70 nci maddesine dayandırmıştı. 70 inci maddeye dayandırmasının kamuoyunda anlaşılamamasınden olsa gerek, son iptal kararlarında 70 nci maddeyi dayanak olarak kullanmadı. Anayasa'nın 70 inci maddesinde ''Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.'' hükmü yer almaktadır.

İptal Kararlarında görülen bir diğer fark ise, son Kararlarda kurumların uzman kadrolarında istihdam edilmekte olanlara ilişkin fıkralar korunurken, önceki Kararlarda ilgili maddelerin bütünüyle iptal edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son iptal Kararlarına göre, kurumlarda uzman istihdamı mümkün ve mevcut uzmanlar bakımından herhangi bir sorun yok. Ancak, kurumlarda uzman yardımcısı olarak çalışmakta olanlar açısından sıkıntılı bir süreç başlarken, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra bu kurumların uzman yardımcısı alması da mümkün olamayacak.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin Ekim ayında verdiği iptal kararlarına rağmen, ilgili düzenlemeleri iptal edilen ve iptal edilmesi muhtemel olan kurumlar,geçen süre içerisinde uzman yardımcısı kadroları için sınav açmaya ve atama yapmaya devam ettikleri de görülmektedir. Ancak, Anayasaya aykırılığı ortaya konulmuş bir düzenlemeye dayanılarak, kesilmesi mümkün olan işlemlerin yürütülmesine devam edilmesi, dayanaksız kalan unvanlara atanacak kişilerin benzer bir düzenleme yapılıncaya kadar sorunlar yaşamasına neden olacaktır.

Bu nedenle, 6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 2011 yılında çıkarılan ve dava konusu olan tüm KHK'ların benzer düzenlemelerin iptal edileceğine kesin gözüyle bakıldığından, ilgili kurumların bu düzenlemeler çerçevesinde personel istihdamına giderken hassas davranması gerekmektedir. 

 

-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı

MADDE 37-

(2) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)     Yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek,

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

gerekir.

(3) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Gümrük ve Ticaret Uzmanı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(4) Gümrük ve Ticaret Uzmanı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

-641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Planlama Uzmanlığı

MADDE 38-

(2) Planlama Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kalkınma ve planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak.

b)   En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek.

ç) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Planlama Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Planlama Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(4) Planlama Uzmanı ile Planlama Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

-231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:.

Basın ve Enformasyon Uzmanlığı

Ek Madde 3-

Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının   mütercim-tercümanlık bölümleri ile yönetmelikle belirlenen diğer fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenen konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun kadrolara atanır.

Basın ve Enformasyon Uzmanı ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, eğitim, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

-278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un iptal edilen hükümleri:

Geçici Madde 11- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkanın görevi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreterin görevi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar, Başkan Yardımcılıklarına ve Genel Sekreterliğe yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder.

-497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan ve Akademi Konseyi asıl ve yedek üyelerinin görevi,

a) Seçilmiş oldukları tarih itibarıyla görev sürelerinin üç yılı aşması hâlinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,

b) Seçilmiş oldukları tarih itibarıyla görev sürelerinin üç yılı aşmaması hâlinde, üç yıllık sürenin dolduğu tarihte,

sona erer. Başkan ve Akademi Konseyi üyeleri, yeni Başkan ve Akademi Konseyi üyeleri atanıncaya kadar görevine devam eder.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.