logo yeni

109 KİŞİ HAKKINDA MESLEKTEN ÇIKARMA KARARI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

isten atilma109 Askerî Hâkim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilen 109 Askerî Hâkim Subay, 667 sayılı KHK'nın 3 üncü maddesi kapsamında meslekten çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK başkanlığında oluşturulan Askeri Hakimler Komisyonu kararı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup tolam 109 Askeri Hakim Subay meslekten çıkarıldı.

 
Millî Savunma Bakanlığından:

667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 3.(1). MADDESİ (668 SAYIL! KHK’NIN 4.(8).b. MADDESİ İLE DEĞİŞİK) İLE KURULAN ASKERİ HÂKİMLER KOMİSYONU KARARI

TOPLANTI NO: 2       

KARAR NO: 2016/2  

KARAR TARİHİ: 13.10.2016

27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 4.(8).b. maddesi ile değişik 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nın 3.(1). maddesinde “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu’nca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nca; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri Hakkında Başkanlar Kurulu’nca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulu’nca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı’nın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca; Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkam'nın başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca; meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir...” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye dayanılarak, 17 Ağustos 2016 tarih ve MAİY:37337036-9160-2143- 16/As.Adlt.lşl.Per.Mslk.Ynt.Ş.(33-A-580-16) sayılı “Görevlendirme” konulu yazı ile 668 sayılı KHK’nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK’nın 3.(1). maddesi gereğince oluşturulan komisyonda görev yapmak üzere Milli Savunma Bakanı tarafından niteliklere uygun birinci sınıf askeri hakimler arasından Hâk.Kd.Alb. Mehmet YÜZBAŞIOĞLU (1991-Ord.10) ile As.Hâk.Kd.Alb.Taner GÜÇLÜ (1994-0002) görevlendirilmiş, bu tarih itibariyle, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın başkanlığında Komisyon faaliyetine başlamıştır.

Akabinde Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Kararında ayrıntılı bir şekilde belirtilen hususlar değerlendirilerek ve diğer tüm bilgi ve belgeler Komisyon tarafından incelenerek, Komisyonca 02 Eylül 2016 tarihinde saat 15:00’da Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Makamında yapılan 1 No’lu toplantı sonucunda verilen 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Komisyon kararı ile, bahse konu karar içeriğinde kimlikleri belirtilen toplam 76 Askerî Hâkim Subayın “meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına” ve “diğer askerî hâkimler hakkındaki inceleme işlemlerinin devamına" karar verilerek, bu kararın 03 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip Komisyonca inceleme işlemlerine titizlikle devam edilmiş ve yine gerek Komisyonumuzun ilk kararında gerekse aşağıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen tüm belge, bilgi ve veriler incelenip değerlendirilerek, Komisyonca 13 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00’da SSM Binasında bulunan Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Makamında yapılan 2 No’lu toplantıda aşağıda açıklanan karara varılmıştır.

OLUŞ. TESPİTLER VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Komisyonumuzun 03 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02 Eylül 2016 tarihli ve 2016/1 numaralı kararının “OLUŞ VE TESPİTLER” ile “HUKUKİ DEĞERLENDİRME” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde belirtilen hususlar, aşağıda isimleri belirtilen ve sonuç itibariyle “meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına” karar verilen toplam 109 Askerî Hâkim Subay yönüyle de aynen geçerli olmakla beraber, HSYK Genel Kurulunun 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 04 Ekim 2016 tarihli ve 2016/430 Karar numaralı kararında da isabetli bir şekilde tespit edilip belirtildiği üzere; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından, örgütsel bağı kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek amacıyla, daha önce aralarında sosyal bir ilişki ve tanışıklık bulunmayan, aynı meslekten veya suç örgütü için stratejik öneme sahip askerî hâkimler, asker kişiler, mülki idare amirleri ve diğer kariyer meslek kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının birbirleriyle evlenmeye teşvik edilmesi yönünde bir sistem oluşturulduğu ve bu yönde katalog evlilikler yaptırıldığı, örgüt mensubu birinin, örgüt dışındaki bir bayanla evlenmesinin tasvip edilmediği, örgüt sırlarının deşifre edilmesinin önüne geçmek amacıyla örgüt dışı bir bayanla evlenen kişilere karşı mesafeli davranıldığı ya da yapıdan uzaklaştırma yoluna başvurulduğu ve örgütün bu stratejik uygulamasının, başta yeni nesil askerî hâkimler olmak üzere örgüt mensubu olan ya da FETÖ/PDY suç örgütü ile iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen askerî hâkimler yönüyle de aynen geçerli olduğu,

Yine, Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarihii bir önceki kararında belirlilen hukuki değerlendirmeler, aşağıda isimleri belirtilen ve sonuç itibariyle “meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" karar verilen toplam 109 Askerî Hâkim Subay yönüyle de aynen geçerli olmakla beraber, ilave olarak; 27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 4.(8}.b. maddesi ile değişik 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nın 3.(1), maddesinde genel olarak “terör örgütlerine veya MGK’ca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan söz edilmiş ise de madde gerekçesi dikkate alındığında diğer yasadışı yapı, oluşum veya grupların yanı sıra FETÖ/PDY’nin bunların başında geldiği anlaşılmaktadır, 667 sayılı KHK kapsamındaki meslekten çıkarma tedbirinin uygulanması için mutlaka terör faaliyetleriyle ve bu arada darbe teşebbüsüyle askerî hâkimler arasında bağ kurulması aranmamış; MGK’ca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen “yapı", “oluşum” veya “gruplar” ile bağ kurulması yeterli görülmüştür. Diğer taraftan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin KHK'nın 3.(1). maddesine göre meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için söz konusu bağın yapıya, oluşuma veya gruba “üyelik” veya “mensubiyet” şeklinde olması zorunlu olmayıp “iltisak" ya da “irtibat" şeklinde olması da yeterlidir. Ayrıca söz konusu maddede, terör örgütleri veya MGK’ca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile askerî hâkimler arasındaki bağın “sübut” derecesinde ortaya konulması aranmamıştır. Böyle bir bağın Komisyonumuzca “değerlendirilmesi" yeterli görülmüştür. Buradaki değerlendirme Komisyonumuzda oluşacak bir “kanaati" ifade etmektedir. Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece durumu incelenen ilgili askerî hâkimin meslekte kalmasının uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir. Söz konusu KHK’nın 3’üncü maddesinde bu kanaate varılabilmesi için belli tür delile dayanma zorunluluğu da öngörülmemiştir. Bu kanaatin hangi hususlara dayanılarak oluşacağı Komisyonumuzun takdirine bırakılmıştır. Burada önemli olan belli bir kanaate varılırken keyfilikten uzak durulmasıdır. Şüphesiz belirtilen bu bağın bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken Komisyonumuzu belli bir kanaate ulaştıracak nedenler her bir askerî hâkim yönünden somut olayın özelliklerine göre değişebilecektir. Son olarak; Komisyonumuzca durumu incelenen ve haklarında karar verilen Askerî Hâkimler hakkında 667 sayılı KHK kapsamında yapılan değerlendirme, Anayasa Mahkemesinin 04 Ağustos 2016 tarihli, 2016/6 (Değişik İşler) Esas ve 2016/12 Karar numaralı kararında da belirtildiği üzere; adli suç veya disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturulması mahiyetinde olmayıp askerî hâkimlerin belli bir yapıyla herhangi bir bağlarının olup olmadığına ilişkin kanaatin oluşturulacağı bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla KHK'nın amacı ve tedbirin niteliği ile somut olayın özellikleri birlikte dikkate alındığında, bu kapsamda durumu incelenen askerî hâkimler hakkında mevcut bilgi, belge ve emarelere göre değerlendirme yapılması gerekmiştir. Belirtilen bu hususlar işbu karar için geçerli olduğu gibi Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarihli ve 2016/1 karar numaralı kararı ve o kararda haklarında karar verilen askerî hâkimler yönüyle de aynen geçerlidir.

Ayrıca, her ne kadar 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle muvazzaf askerî hakimlerden oldukları için durumu İncelenenlerden Hâk.Tuğg.Hayrettin KALDIRIMCI ile Hv.Hâk.Yb.Bedrettin ÖZGÜR’ün, 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan 668 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmış ve böylelikle subay kişilikleri sona erdirilmiş ise de; bu tarihten önce 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesinde "Yargı Mensupları İle Bu Meslekten Sayılanlara ilişkin Tedbirler” başlığı altında yargı mensuplarına ilişkin bu KHK gereğince getirilen tedbirler ve yapılması gereken işlemler açıkça belirtildiğinden ve bu kapsamda bir yargı mensubu olan “askerî hâkimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca; ... meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar” verilmesi gerektiğinden, bu kez Hâk.Tuğg.Hayrettin KALDIRIMCI ile Hv.Hâk.Yb.Bedrettin ÖZGÜR'ün askerî hakimlik mesleği yönünden durumları gerek Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 Karar numaralı kararında, gerekse işbu kararda belirtilen tüm bilgi, belge, delil, emare, araştırma sonuçları ve kriterler çerçevesinde incelenip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilmekle meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

667 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesi kapsamında yapılan bu değerlendirmeye esas olmak üzere, askeri hâkimlerin tüm meslek safahatları, askeri hâkimlik sınavı ile mesleğe kabul edilenlerin yazılı sınav, mülakat, sağlık muayene süreçleri, bu kapsamda özellikle askerî hâkimlik giriş sınavlarındaki, eğitim bilimine ve sınav tekniğine aykırı yazılı sınav notları ile mülakat sınavı notları arasındaki fahiş farklar ve orantısızlıklar ile bu durumdaki ilgili askerî hâkim adayına sınavı kazandırmaya yönelik mülakat notu belirlemeleri ve böylelikle oluşturulan sınav sonuçlan, mesleki safahatlarındaki terfi, ilerleme ve olağanüstü tayinler, mesleki gelişim ve liyakat dışı safahat gelişmeleri ve yurtdışı kurs, eğitim ve görevlendirmeler dahil özel görevlendirmelerde dikkat çeken hususlar, 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimi esnasındaki katılım ve tutumları ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimi sonrasında kendilerine tevdi edilen görev ve Sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesindeki görev durumları ve kamuoyuna yansıyan hâl ve davranışları ile sosyal çevre ilişkileri, aşağıda isimleri belirtilen askerî hâkimlerden bazıları yönüyle; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından yapılan ve TSK’ya kumpas olduğu tüm devlet ricali ve kamuoyu tarafından kabul edilen; kamuoyunda bilinen isimleri ile Ergenekon, Balyoz, İstanbul Casusluk, Amirallere Suikast, Poyrazköy, Kafes, Kozmik Oda, İzmir Casusluk vb. davalardaki tutum ve davranışları, bu davalardaki konumları, bu davalara yönelik oluşturulan komisyonlardaki hayatın olağan akışı ile evrensel ve objektif hukuk mantığına uygun olmayan oy, karar ve değerlendirmeleri ile bu davalarda kumpas mağduru olduğu anlaşılan TSK personelinin ihbar, şikayet ve başvurularına ilişkin askeri yargı kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik geçmişte sürdürülen/halen sürdürülmekte olan soruşturmalar ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/93685 soruşturma numarası ile devam eden soruşturması ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimine ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halen yürütülmekte olan 2016/103592 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, emare ve deliller, bazı birliklerin güvenlik kamera kayıtları ile 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişimi sürecindeki kamera kayıtları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığının değerlendirmeleri ve tespitleri, MASAK'ın tespitleri, himmet, örgüte müzahir finans kurumlarına yönelik finans aktarımları, eşi veya yakını KPSS şüphelisi olanlara dair bilgiler, eşi veya yakını adli ya da idari yargı hâkim veya savcısı ya da adayı veya personeli olanlara dair HSYK ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılan işlemler ve bu kapsamda eşi adli ya da idari hâkim veya savcı adayı oian bazı askerî hakimler yönüyle eşinin mesleğe kabulünün yapılmamış olmasının yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bunlar hakkında sürdürülen 2016/36315 soruşturma sayılı örgüt soruşturması, eşi ya da yakını FETÖ/PDY kuşkusu altında bulunanlara dair diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlara dair diğer kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari makamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından bunlar hakkında yapılan işlemler ve soruşturma süreçleri, başta kriptolu iletişim yöntemi "ByLock” olmak üzere FETÖ/PDY silahlı suç örgütü tarafından kullanılan sosyal iletişim ağları bilgileri, kaldı ki örgüt hiyerarşisi içerisinde gizliliğe ve gizlenmeye son derece önem verdiği artık yaygın bir şekilde bilinen bu suç örgütünde bazı askerî hakimlerin kod ismi kullandığının anlaşılmış olması değerlendirilerek ve diğer tüm bilgi ve belgeler Komisyon tarafından incelenerek, Komisyonumuzca işbu karar verilmiştir.

SONUÇ :

Tüm bu oluş, tespitler ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak, Komisyonumuzca aşağıda kimlik bilgileri belirtilen toplam 109 Askerî Hâkim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı KHK’nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK’nın 3.(1). maddesi gereğince, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar vermek gerekmiştir. Bu şekilde meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen Askerî Hâkimler şunlardır:

Sıra

Nu.

Rütbesi Adı Soyadı T.C. Kimlik Nu. Mensubu Oiduğu Kuvvet Komutanlığı Sicil Nu.
1 HÂK.TUĞG. HAYRETTİN KALDIRIMCI   KKK.lığı 1979-TOP-43
2 HÂK.YB. ALİ FUAT BAHÇAVAN   KKK.lığı 1995-PER-2
3 HÂK.BNB. ALİ KOÇYİĞİT   KKK.lığı 1998-2
4 HÂK.YZB. HAŞAN ERASLAN   KKK.lığı 2007-YD.1
5 HÂK.ÜTĞM. ZAFER ÖĞRETİCİ   KKK.lığı 2009-YD.2
6 HÂK.ÜTĞM. MUSTAFA ERUYAR   KKK.lığı 2009-1
7 HÂK.ÜTĞM. HAŞAN KAYRAN   KKK.lığı 2009-5
8 HÂK.ÜTĞM. CENGİZ TOPAL   KKK.lığı 2010-11
9 HÂK.ÜTĞM. NUMAN BİBER   KKK.lığı 2010-13
10 HÂK.ÜTĞM. SELMA UYAR   KKK.lığı 2010-14
11 HÂK.ÜTĞM. RAMAZAN AKTAŞ   KKK.lığı 2010-15
12 HÂK.ÜTĞM. YAKUP ÖZ   KKK.lığı 2010-2
13 HÂK.ÜTĞM. UĞURGÜLTEKİN   KKK.lığı 2010-20
14 HÂK.ÜTĞM, RIDVAN GÜNEŞ   KKK.lığı 2010-23
 
 

Sıra

Nu.

Rütbesi Adı Soyadı T.C. Kimlik Nu. Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı Sicil Nu.
15 HÂK.ÜTĞM. TUNCAY ZENGİN   KKK.lığı 2010-26
16 HÂK.ÜTĞM. YUNUS EMRE TAŞOVA   KKK.lığı 2010-28
17 HÂK.ÜTĞM, SÜLEYMAN ÜLKER   KKK.lığı 2010-29
18 HÂK.ÜTĞM. ABDULLAH ÜNAL   KKK.lığı 2010-3
19 HÂK.ÜTĞM. EMİN VELİ İNAN   KKK.lığı 2010-30
20 HÂK.ÜTĞM. TURGAY TONGA   KKK.lığı 2010-33
21 HÂK.ÜTĞM. SERDAR ÇAMİÇİ   KKK.lığı 2010-4
22 HÂK.ÜTĞM. YASİN GÜVENDİ   KKK.lığı 2011-1
23 HÂK.ÜTĞM. MUSTAFA HAŞİM BOYNUEĞRİ   KKK.lığı 2011-11
24 HÂK.ÜTĞM. ZÜLEYHA DEMİR   KKK.lığı 2011-14
25 HÂK.ÜTĞM. İLYAS DAMARSEÇKİN   KKK.lığı 2011-18
26 HÂK.ÜTĞM. SAMET OKCANOĞLU   KKK.lığı 2011-21
27 HÂK.ÜTĞM. MEVLÜT KÖMÜR   KKK.lığı 2011-22
28 HÂK.ÜTĞM. RİFAT ARSLAN   KKK.lığı 2011-23
29 HÂK.ÜTĞM. SERKAN KIZILCA   KKK.lığı 2011-25
30 HÂK.ÜTĞM. MESUT KAYINTU   KKK.lığı 2011-26
31 HÂK.ÜTĞM. AKİF US   KKK.lığı 2011-27
32 HÂK.ÜTĞM. TURGUT KAPAN   KKK.lığı 2011-28
33 HÂK.ÜTĞM. ARİF BAKIR   KKK.lığı 2011-3
34 HÂK.ÜTĞM. ABDURRAHİM ÖZKAN   KKK.lığı 2011-4
35 HÂK.ÜTĞM. NURETTİN AÇIK   KKK.lığı 2011-5
36 HÂK.ÜTĞM. CAFER KARAKURT   KKK.lığı 2011-6
37 HÂK.ÜTĞM. İBRAHİM HALİL DİŞÇİ   KKK.lığı 2011-8
 

Sıra

Nu.

Rütbesi Adı Soyadı T.C. Kimlik Nu. Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı Sicil Nu.
38 HÂK.ÜTĞM. MEHMET NESİM ATMACA   KKK.lığı 2011-9
39 HÂK.ÜTĞM. ERSİN YEŞİLYURT   KKK.lığı 2012-1
40 HÂK.ÜTĞM. NİLGÜN GÜVENDİ   KKK.lığı 2012-12
41 HÂK.ÜTĞM. MEHMET DİNÇER   KKK.lığı 2012-14
42 HÂK.ÜTĞM. İBRAHİM YILDIRIM   KKK.lığı 2012-15
43 HÂK.ÜTĞM. HÜSEYİN KULABER   KKK.lığı 2012-16
44 HÂK.ÜTĞM. HALİL İBRAHİM BORAN   KKK.lığı 2012-17
45 HÂK.ÜTĞM. ALPER ÖZDEMİR   KKK.lığı 2012-18
46 HÂK.ÜTĞM. İSA YILMAZ   KKK.lığı 2012-19
47 HÂK.ÜTĞM. AHMETAKDOĞAN   KKK.lığı 2012-2
48 HÂK.ÜTĞM. HAŞAN ÖZBEK   KKK.lığı 2012-20
49 HÂK.ÜTĞM. MEHMET ÖZ Kİ UÇ   KKK.lığı 2012-21
50 HÂK.ÜTĞM. TURAN ÖZEN   KKK.lığı 2012-22
51 HÂK.ÜTĞM, FETİH GÖLCÜ   KKK.lığı 2012-24
52 HÂK.ÜTĞM, AYHAN DOĞAN   KKK.lığı 2012-25
53 HÂK.ÜTĞM. AHMET MUSAB TAMER   KKK.lığı 2012-26
54 HÂK.ÜTĞM, MUSTAFA BOZKURT   KKK.lığı 2012-27
55 HÂK.ÜTĞM. METİN KESKİN   KKK.lığı 2012-28
56 HÂK.ÜTGM. OĞUZ KAAN ORMAN   KKK.lığı 2012-29
57 HÂK.ÜTGM. SÜLEYMAN ÇAKIR   KKK.lığı 2012-3
58 HÂK.ÜTĞM. SÜLEYMAN AKGÜL   KKK.lığı 2012-4
59 HÂK.ÜTĞM. SAADET US   KKK.lığı 2012-6
 

Sıra

Nu.

Rütbesi Adi Soyadı T.C. Kimlik Nu. Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı Sicil Nu.
60 HÂK.ÜTĞM. KERİM DAG   KKK.lığı 2012-8
61 HÂK.ÜTĞM. ABDULLAH AVLIK   KKK.lığı 2012-9
62 HÂK.TĞM, MUHAMMED ŞENGÜL   KKK.lığı 2013-1
63 HÂK.TĞM, YASİN BOZOĞLU   KKK.lığı 2013-10
64 HÂK.TĞM. AHMET SEZEN   KKK.lığı 2013-11
66 HÂK.TĞM. AKİF EKER   KKK.lığı 2013-12
66 HÂK.TĞM. MUSTAFA ŞAHİN   KKK.lığı 2013-14
67 HÂK.TGM. SÜLEYMAN ÇELEBİ   KKK.lığı 2013-15
68 HÂK.TĞM. VELİ AKCİL   KKK.lığı 2013-16
69 HÂK.TĞM, SALİH KOCAOĞLU   KKK.lığı 2013-17
70 HÂK.TĞM. KADİR KURT   KKK.lığı 2013-18
71 HÂK.TĞM. HAŞAN KOÇAK   KKK.lığı 2013-19
72 HÂK.TĞM. REVZA NUR GÜNGÖR   KKK.lığı 2013-2
73 HÂK.TĞM. İBRAHİM HALİL BALIK   KKK.lığı 2013-20
74 HÂK.TĞM. ALİ RIZA BAYANA   KKK.lığı 2013-21
75 HÂK.TĞM. ERKAN KARAATAY   KKK.lığı 2013-22
76 HÂK.TĞM. ZAFER SEVER   KKK.lığı 2013-23
77 HÂK.TĞM. MEHMET SADIK ÖZGÜVEN   KKK.lığı 2013-24
78 HÂK.TĞM. YUNUS MERMER   KKK.lığı 2013-25
79 HÂK.TĞM. ÖNDER SERKAN ÖZBEK   KKK.lığı 2013-3
80 HÂK.TĞM. FATİH YILDIZLI   KKK.lığı 2013-6
81 HÂK.TĞM. CELAL TOPCİ   KKK.lığı 2013-7
82 HÂK.TĞM. MEHMET AKİF KARADAŞ   KKK.lığı 2013-8
 

Sıra

Nu.

Rütbesi Adı Soyadı T.C. Kimlik Nu, Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı Sicil Nu.
83 HÂK.TĞM. ALİ SEVAL   KKK.lığı 2013-9
84 HÂK.TGM. MEHMET ÖZTÜRÜN   KKK.lığı 2015-21
85 AS.HÂK.ÜTĞM. ÖZER TUNÇ   Dz.KK.lığı 2009-0004
86 AS.HÂK.ÜTĞM. BERKAN DOĞAN ÜNEŞ   Dz.KK.lığı 2010-0003
87 AS.HÂK.ÜTĞM. İSMAİL MINGIR   Dz.KK.lığı 2010-0004
88 AS.HÂK.ÜTĞM. ADEM İRMAK   Dz.KK.lığı 2011-0009
89 AS.HÂK.ÜTĞM. UMUT GÖK   Dz.KK.lığı 2012-0008
90 AS.HÂK.TĞM. AKIN ÇELİK   Dz.KK.lığı 2013-0001
91 AS.HÂK.TĞM. CÜNEYT FİDİR   Dz.KK.lığı 2013-0002
92 AS.HÂK.TĞM. FATİH PEKER   Dz.KK.lığı 2013-0003
93 AS.HÂK.TĞM. HÜSEYİN AYYILDIZ   Dz.KK.lığı 2013-0005
94 AS.HÂK.TĞM. ERDAL SEVİNÇ   Dz.KK.lığı 2013-0006
95 AS.HÂK.TĞM. ÜMİT YAMAN   Dz.KK.lığı 2013-0008
96 AS.HÂK.TĞM. MURAT ÇETİNBAŞ   Dz.KK.lığı 2013-0009
97 AS.HÂK.TĞM. ŞAHİN ÇİFTEL   Dz.KK.lığı 2013-0010
98 HV.HÂK.YB. BEDRETTİNÖZGÜR   Hv.KK.lığı 1993-Y-9
99 HV.HÂK.YZB. FIRAT ÇİNİCİ   Hv.KK.lığı 2003-SY-059
100 HV.HÂK.YZB. DOĞAN KARTAL   Hv.KK.lığı 2005-SY.61
101 HV.HÂK.ÜTĞM. REGAİP CIBA   Hv.KK.lığı 2010-Y-2
102 HV.HÂK.ÜTĞM. ŞERAFETTİN AYDEMİR   Hv.KK.lığı 2011-Y-04
103 HV.HÂK.ÜTĞM. HAMİT ERDEM ŞAHAN   Hv.KK.lığı 2011-Y-05
104 HV.HÂK.ÜTĞM. MUSTAFA ULUPINAR   Hv.KK.lığı 2011-Y-06
105 HV.HÂK.ÜTĞM. TAHA EROL   Hv.KK.lığı 2011-Y-07
 

Sıra

Nu.

Rütbesi Adı Soyadı T.C, Kimlik Nu. Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı Sicil Nu.
106 HV.HÂK.ÜTGM. YUNUS EMRE KESKİN   Hv.KK.lığı 2012-Y-01
107 HV.HÂK.TĞM. NAMIK AKPINAR   Hv.KK.lığı 2013-Y-01
108 HV.HÂK.TĞM. EMRULLAH DOLGUN   Hv.KK.lığı 2013-Y-02
109 HV.HÂK.TĞM. ERHAN SAĞLAM   Hv.KK.lığı 2013-Y-03
 
667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.(1). maddesi (668 sayılı KHK’nın 4.(8).b. maddesi ile değişik) ile kurulan Komisyonumuzca 13 Ekim 2016 gün ve 2016/2 sayılı kararla yukarıda belirtilen tüm gerekçeler kapsamında;
 
1.Yukarıdaki listede yer alan 109 Askerî Hâkim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın maddesi gereğince, MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,
 
2.Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa tevdiine ve akabinde karar gereğinin ilgili Komutanlıklar, Kurum ve Kuruluşlarca; 668 sayılı KHK'nın 4’üncü maddesi ile 667 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesine eklenen (3)'üncU fıkra gereğince 667 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesinin 2’nci fıkrası hükümleri de dikkate alınmak suretiyle yerine getirilmesine,
 
3.Diğer askeri hâkimler hakkındaki inceleme işlemlerinin ise devamına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BAŞKAN                                              ÜYE                                            ÜYE

Fikri IŞIK                               Mehmet YÜZBAŞIOĞLU                    Taner GÜÇLÜ

Milli Savunma Bakanı           Hâkim Kıdemli Albay                        Askerî Hâkim Kıdemli Albay

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.