logo yeni

UZMAN ERBAŞ OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ VE UZMAN ERBAŞLARIN TSK DIŞINDA GÖREVLENDİRİLME USULÜ BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

uzman cavusUzman erbaş olarak alınacaklarda aranan şartlar ile uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilmesine sebep olacak şartlarda bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca, uzman erbaşların TSK dışındaki Devlet hizmetlerinde nasıl görevlendirileceği hususu da belirlendi.

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile, “Uzman Erbaş Yönetmeliği”nde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden bazıları şöyle:

**Uzman erbaş olarak alınacaklarda aranan şartlarda değişiklik yapıldı. Bazı şuçlardan hüküm giymiş olanlar da uzman erbaş olabilecek.

Daha önce, taksirli suçlar dışında; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adlî sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunanlar uzman erbaş olamıyordu. Yapılan değişiklikle, hangi suçlardan veya hangi sürelerle mahkum olma hallerinin uzman çavuş olmaya engel sayılacağı husus sayma yoluyla belirtilirken, bu suç ve mahkumiyetler dışında kalan haller uzman erbaşlığa engel olmayacak.

**Uzman erbaş olarak görev yapanların bazı suçlar nedeniyle aldıkları cezalar konusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda veya bu cezalar affa uğrasalar dahi sözleşmeleri feshedilecek.

**Uzman erbaşların TSK dışındaki Devlet hizmetlerinde görevlendirilmesinin nasıl olacağı hususu düzenlendi. Buna göre; uzman erbaşlar, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilecek. Bu personelin görev süresi azami iki yıl olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilecek. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silahlı Kuvvetlerdeki asli görevine iade edilecek.

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Ayrıca;

1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse ve affa uğrasa dahi;

1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

2) 1632 sayılı Kanunun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Emeklilik işlemlerinde onay yetkisinin devri

Ek Madde 1 - Millî Savunma ve İçişleri Bakanları; uzman erbaşların, istek üzerine, adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkilerini devredebilirler. Yetki devrinin yapılması halinde, bu madde kapsamındaki emeklilik işlemleri yetki devrinin yapıldığı makam tarafından onaylanır.”

“Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetlerinde görevlendirilme

Ek Madde 2 - Uzman erbaşların Türk Silâhlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetlerinde görevlendirilmeleri, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.