logo yeni

SAĞLIK HİZMETLERİNİN RAMAZAN BAYRAMINDA AKSATILMADAN SUNULABİLMESİ İÇİN GENELGE YAYINLANDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglik6Sağlık Bakanlığı Ramazan Bayramında sağlık hizmetlerinin aksatılmadan görülebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayınladı.

Genelge ile acil servislerde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde gerekli tedbirlerin alınması ve planlamanın önceden yapılması istendi.

Bakanlığın yayınladığı genelge şöyle:

GENELGE

2015/

Sağlık hizmeti; yirmi dört saat hizmet sunum esasına göre planlanması ve yürütülmesi, hasta ve yaralılara hizmete ihtiyaç duydukları anda, zamanında, gecikmeksizin ve etkin bir biçimde verilmesi gereken özellikli bir hizmettir.

Sağlık hizmetleri bu özelliği gereği, normal çalışma günlerinde olduğu gibi bayram ve diğer tatil günlerinde de başta hekim ve sağlık personelimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın, ekip anlayışı içerisinde hareket ederek, büyük fedakârlık ve üstün gayretle, yoğun emek harcanan bir çalışma düzeni içerisinde görev yapmalarını zorunlu kılmaktadır.

Ramazan Bayramı nedeniyle 16-19 Temmuz 2015 tarihlerine isabet eden tatil döneminde hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin 112 acil sağlık hizmet birimleri ve hastane acil servisleri tarafından karşılanması gerektiğinden, bu birimlere müracaatlarda artışlar olması ve dolayısıyla iş yükünün de önemli ölçüde artması muhtemeldir.

Bu nedenle, Ramazan Bayramı tatili süresince, Bakanlığımıza, Üniversitelere ve özel sektöre ait, acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, artması muhtemel olan bu iş hacmini karşılayabilecek şekilde düzenlenmesi, gerektiğinde artan ve değişebilen ihtiyaçlara uygun olarak süratle takviye edilebilecek nitelikteki tedbirlerin önceden alınması gerekmektedir.

Bayram tatili süresince acil servislere, bizzat başvuran veya ambulanslarla ve diğer imkânlarla getirilen tüm vakaların karşılanması, kabul edilmesi ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahalelerin zamanında ve etkin bir şekilde yapılarak, tıbbi bakım ve tedavi hizmeti sunulabilmesi için aşağıdaki hususların bir kez daha hatırlatılmasında fayda ve lüzum görülmüştür.

1- Acil servis hizmetleri, 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ*’, yoğun bakım hizmetleri ise 20/07/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘"Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları hakkında Tebliğ” hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

2- Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. Bu nedenle, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin ilgili hastane yönetimlerince sürekli güncellenmesi sağlanmalı, hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar yapılmalıdır.

3- Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum vb. ihtiyaca göre bulundurulması ve lüzumu halinde takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar önceden yapılarak sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler yapılmalıdır.

4- Tüm nöbet hizmetlerinin 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanması ve hizmet sunumunda her hangi bir olumsuzluk ve aksaklığa meydan verilmeksizin hizmetin yürütülebilmesi amacıyla ilk ve acil yardım, laboratuvar, görüntüleme ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birimler ile bunların sorumlularına gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili hususlar önceden tebliğ edilmelidir.

5- Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmesi ve hasta mağduriyetine meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

6- Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamak, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir.

7- Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetleri kapsamında; önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline isabet eden günlerde de aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla ilgili birim sorumluları tarafından gerekli nöbet düzenlemelerinin yapılarak evde sağlık hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi, iş bu genelgenin ilinizde bulunan ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini önemle rica ederim.

Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.