logo yeni

MHP SEÇİM BEYANNAMESİNDE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN VAATLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

MHPMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ, 2015 Genel Seçimleri Beyannamesini açıkladı.

AKP ve CHP seçim beyannamesini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 3 partinin kamu personeline ilişkin vaatlerine göz attığımızda, kamu görevlilerine ilişkin olarak en detaylı ve somut önerilerin MHP'nin seçim beyannamesinde yer aldığı görülüyor.

İşte MHP'nin 2015 Genel Seçimleri Beyannamesinde kamu personelini ilgilendiren vaatler:

KADRO VE ATAMA

**Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı, 4/B'li, 4/C'li, vekil ve benzeri adlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak düzenlemeler yapılacak, bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni sağlanacak.

**Kamuda çalışan işçilerin, kamu kurumları arasında naklen geçişlerine imkân sağlanacak.

**Dezavantajlı grupların ve kadınların istihdamını artırmak için güvenceli esnek istihdam şekilleri yaygınlaştırılacak.

**Devletin asli ve sürekli hizmetlerinde çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilecek.

**İmam ve müezzin kadrosu olmayan camilere kadro ihdası yapılacak, boş bulunan imam ve müezzin kadrolarına atama yapılarak imam ve müezzini olmayan cami bırakılmayacak.

**Yeterlilik belgesini alan vekil imam ve müezzinler daimi kadrolara geçirilecek.

DİSİPLİN AFFI VE BİR DERECE

**Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilmiş olan disiplin cezaları, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ve yolsuzluk suçları ile ilgili olanlar hariç olmak üzere bütün sonuçları ile affedilecek.

**Memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizlik giderilecek ve yeni göreve başlayacak olanların da derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

ÖĞRETMENLER

**Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmaları sağlanacak.

**Öğretmenlerin terfiinde başarı esas olacak, değerlendirme yapılırken velilerin ve okul yönetiminin değerlendirmesi ile öğrencilerin başarısı dikkate alınacak.

**Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatları yükseltilecek, eğitime hazırlık ödeneği artırılarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de yansıtılacak.

**Öğretmenlerin özür grubu tayinleri ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulacak.

**Kadrosu olmadan çalışan sözleşmeli ve geçici öğretmenler daimi kadrolara geçirilecek.

**Öğretmenler arasındaki kademelendirmeye bağlı olarak oluşan ücret farklılaştırmasından yararlanmamış olan emekli öğretmenlerin mağduriyetini giderecek intibak düzenlemesi yapılacak.

**Atanmayı bekleyen öğretmenler sorununun çözüme kavuşturulması için öncelikle öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul bırakılmayacak, derslik ihtiyacı tamamlanacak ve atanamamış tüm öğretmenlerin atamaları kademeli olarak yapılacak.

SAĞLIK PERSONELİ

**Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşası sona erdirilecek, aynı işi yapan sağlık çalışanları aynı mali ve sosyal haklara kavuşturulacak.

**Sözleşmeli, vekil gibi adlarla çalışan ebe ve hemşireler asli kadrolara geçirilecek.

**112 sağlık çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartlarına ilişkin sorunları çözüme kavuşturulacak.

**Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilecek.

**Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler, prim matrahına alınmak suretiyle emekliliklerine yansıtılması sağlanacak.

**Çalışanların iş yerlerindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararlı maddelere maruz kalmaları önlenerek meslek hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele edilecek.

**Sağlık çalışanlarına çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkı verilecek.

**Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi için her türlü hukuki, idari ve sosyal tedbirler etkin bir şekilde uygulanacak.

EMNİYET PERSONELİ

**Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan yönetici personelin ek göstergeleri yeniden düzenlenecek, üniversite veya yüksek okul mezunu emniyet mensuplarının ek göstergesi 3600'e yükseltilecek.

**Emniyet çalışanlarının çalışma süreleri, fazla mesaileri ve emekliliğe yansıyan hakları yeniden düzenlenecek, çalışma şartları mutlaka dünya standartlarına kavuşturulacak.

ADALET PERSONELİ

**İnfaz koruma memurlarına, çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkı verilecek.

**Mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet hizmetlerinde çalışanların mali ve sosyal haklarıyla diğer özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılacak.

**Hâkim ve savcılar dışındaki görevlilerin özlük hakları ve çalışma şartları düzeltilecek.

**Kamuda çalışan avukatların ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

**Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek, vasıf sahibi olan ve ceza hukuku uygulamasında devlet memuru sayılan bu personelin aylık ücretleri standarda bağlanacak ve en düşük aylığın net asgari ücretin yüzde elli fazlasından az olmaması sağlanacak.

**Kamuda asli güvenlik hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri kadroya geçirilecek.

ASKER PERSONEL

**Astsubay okullarının yüksekokul seviyesine çıkarılmakla birlikte gerekli intibakları yapılmayan astsubayların ve emeklilerinin intibakları yapılarak eksik kalan hakları verilecek.

**Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş Kanunu günün şartlarına göre yeniden düzenlenecek ve uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük, mali ve sosyal hakları iyileştirilecek.

EMEKLİLER

**Kamu çalışanlarına çeşitli adlar altında ödenmekte olan tüm ek ödemeler emekli aylığına yansıtılacak.

**Emeklilere, her yıl Mart ve Eylül ayı içinde "Emekli Destek Ödeneği" adı altında iki aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.

**Emekli aylıklarındaki refah payı yükseltilecek, kesintiler kaldırılacak, aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilecek, banka promosyonu alabilmeleri temin edilecek.

**Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması sağlanacak. Ayrıca, ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı emekli aylıklarına yansıtılacak.

**Ordu vazife malulleri ile polis vazife malullerinin özlük hakları iyileştirilecek, gaziler arasındaki eşitsizlik ve mağduriyetler giderilecek.

**Şeref aylığı brüt asgarî ücret tutarına yükseltilecek, başka bir geliri olsun, olmasın tüm gazilere aynı tutarda şeref aylığı ödenecek, ölümü hâlinde dul eşinin yanı sıra çocukları ile anne ve babasına da aylık bağlanacak.

DİĞER BAZI HUSUSLAR

 **Üniversitelerde Yükseköğretim Kanunu'nun 50'nci maddesine göre istihdam edilen geçici araştırmacıların daimi istihdamları sağlanacak.

**İş ve meslek danışmanlarına mesleklerine uygun olan alanlarda istihdam imkânları getirilecek ve mağduriyetleri giderilecek.

**Net asgari ücret, asgari geçim standardı düzeyi dikkate alınarak 1400 liraya yükseltilecek.

**Geçici ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturulacak, emeklilikte aranan prim gün sayısını tamamlayabilmeleri için çalışamadıkları süreler için borçlanma imkânı getirilecek.

**Kamuda çalışan şube müdürlerine 3000 ek gösterge verilecek.

**Kamuda çalışan müdürler, müdür yardımcıları, şef, memur ve yardımcı hizmetlilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili mağduriyetleri giderilecektir.

KAMU PERSONELİNİN HAK VE YASAKLARI

**Kamu görevinden ayrılanların yapamayacakları işler yeniden belirlenerek, kamu kaynaklarının kaybına neden olacak çıkar ilişkilerine girmeleri önlenecek.

**Kamu görevlilerinin, işe ve iş sahiplerine karşı tutum ve davranışlarını etkileyecek, ayrıcalık ve öncelik tanımasına yol açacak hediye kabul etmeleri etkin hukuki müeyyidelerle engellenecek.

**Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olanların görev öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanmasını sağlayacak düzenleme yapılacak.

**Kamu görevine girişte, ilerleme ve yükselmede objektiflik ve fırsat eşitliği esas olacak. İstihdamda bölgesel dengesizlik giderilecek, ülkemizin her yerinde yeterli nicelik ve nitelikte kamu görevlisi istihdamı sağlanacak.

**Memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımı yeniden yapılarak devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren daraltılmış memur tanımı içine girenler ile belli özellik arz eden görevleri yürütenlerin dışında kalan kamu görevlilerine, uluslararası normlara uygun sendikal haklar ve siyasi partilere üye olma hakkı getirilecek.

**Kamu çalışanları üzerinde uygulanan yıldırma, sürgün, ötekileştirme, torpil ve kayırmaya dayalı zulüm düzenine son verilecek ve yaşadıkları mağduriyetler giderilecek.

**Kamuda ücret adaleti sağlanacak, görev, yetki ve sorumluluk bakımından eşit değerde iş yapanın eşit ücret alması temin edilecek.

**Kamu çalışanlarının ek gösterge, denge ve hizmet tazminatı, fazla çalışma tazminatı, diğer zam ve tazminatlar ile yan ödeme gibi kurumlar ve statüler arası farklılıklara yol açan ödeme unsurları gözden geçirilerek, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve hakkaniyete uygun biçimde yeniden düzenlenecek.

AKP seçim beyannamesinde kamu görevlilerine ilişkin vaatler

CHP seçim beyannamesinde kamu görevlilerine ilişkin vaatler

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.