logo yeni

DİSİPLİN AMİRİ VERDİĞİ CEZAYI İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 7İşlediği fiil veya halden dolayı memur hakkında disiplin amiri veya ilgili disiplin kurulu tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir disiplin cezasının, sonradan memurun amiri veya kurumu tarafından iptal edilip edilmeyeceği konusunda sitemize sorular iletilmektedir.

Disiplin cezası

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası verileceği hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunda; disiplin cezalarının çeşitleri, ceza uygulanacak fiil ve haller, hangi disiplin cezasının kim tarafından verileceği, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların yetkileri, disiplin cezası verilirken kimin kararına ya da isteğine gerek bulunduğu, verilen cezaya itiraz üzerine hangi kararların verilebileceği, itirazın kabulü halinde disiplin amirinin nasıl hareket edeceği konuları ayrıntılı şekilde düzenlenirken, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği de hükme bağlanmıştır. Ayrıca, disiplin cezalarına karşı dava açılabileceği ile hangi hallerde bu cezaların özlük dosyasından silineceği hususları da düzenlenmiştir.

Öte yandan Devlet Memurları Kanununda, verilen ve kesinleşen disiplin cezalarının amirler veya disiplin kurulları tarafından iptal edilmesine, geri alınmasına ya da değiştirilebilesine imkan veren herhangi bir düzenleme ise yer almamaktadır.

Disiplin cezası iptal edilebilir mi?

Disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir disiplin cezasının, disiplin amirleri ya da kurulları veya kurumlar tarafından geri alınmasının mümkün olamayacağını düşünmekteyiz.

Çünkü Devlet memurlarının disiplin düzenlemelerinin;

**Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamayı amaçlaması,

**Yetki, süre, usul, karar, itiraz, kesinleşme gibi yönleriyle şekil şartına bağlanması,

**Disipline aykırı fiil ve hallerin, memur ile kurum asındaki işlemlerden daha çok kamu düzeni ve üçüncü şahısların hak ve menfaatlerine ilişkin olması

nedeniyle, diğer idari işlemlere göre farklı değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Bu nedenle, usulüne göre verilen ve süresi içerisinde itiraz edilmediği ya da itiraz aşaması tamamlandığı için kesinleşen bir disiplin cezasının, ilgili memur için ve idari yönden bağlayıcı olacağı muhakkaktır.

Bu çerçevede, kesinleşen bir disiplin cezasının;

-Ancak bir yargı kararına istinaden ya da yasal düzenlemeye bağlı olarak kaldırılabileceği,

-Cezayı veren amir veya kurul tarafından ya da memurun kurum tarafından değiştirilemeyeceği ve geri alınamayacağı

açık olup, disiplin cezasının ağırlığına göre belirli süreler geçtikten sonra, bu cezanın özlük dosyasından silinmesinin atamaya yetkili amirden istenmesi de mümkündür.

Konuya ilişkin yargı kararı

Danıştay 10. Dairesi 15.02.1990 tarihli ve E:1989/2490, K:1990/270 sayılı Kararında konuya ilişkin şu şekilde bir değerlendirme yapmıştır. Karar için tıklayınız…

“İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, doktrin ve uygulamada kabul edildiği üzere, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden de bağlayıcı ve kesin niteliktedir. İdari mercilerin, vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır. Ancak dava konusu edilen disiplin cezasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar nitelikte, idari yargıca verilmiş bir kararın varlığı halinde, artık disiplin cezasının geri alınamayacağından söz etmeye olanak bulunmamaktadır. İdari mercilerin, yargı kararlarını uygulamaları, yargı kararları doğrultusunda işlem tesis etmeleri Anayasal zorunluluktur. Bu zorunluluğun doğal sonucu olarak, yargı kararıyla saptanan hukuki durumun olanak vermesi halinde, idari mercilerin aynı konuda yeniden disiplin cezası verme yoluna gidebileceklerinin de kabulü gerekir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.