logo yeni

calisanlar2 copy

BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINIRSA NEREYE ATANACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gorevden alinma15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, bazı bürokratların görevden alınması durumunda atanacakları kadroların hangileri olacağını belirliyor.

Yapılan düzenleme; bürokratları görevden alma konusunda kurumlara yeni bir yetki vermediği gibi görevden alınan bürokratları başka kurumlara gönderilmesine (7000 ek gösterge ve üstü görevlerde bulunanlar hariç) imkan verecek herhangi bir hüküm de içermiyor. Öte yandan, yönetici unvanlı kadrolarda bulunurken görevden alınan personelin atanacağı kadroları belirlemek suretiyle, idarenin atama konusundaki takdir yetkisine sınırlama getiriliyor.

Bu düzenlemeye istinaden görevden alınacak olanların, görevden alma işlemlerine karşı dava açmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı gibi, kamu yararı ve hizmet gereklerinden uzak gerekçelerle görevden alınanların açacakları davaların da lehlerine sonuçlanacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Düzenlemenin kapsamına kimler giriyor, kimler girmiyor?

6639 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme;

-İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar hakkında,

-Hakim ve savcılar; Dışişleri meslek memurları; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında,

-Bakan yardımcıları hakkında,

-Ek göstergeleri ne olursa olursa olsun, yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda olmayanlar hakkında,

-Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında,

-Görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dahil) ve daha düşük tespit edilen görevlerde bulunanlar hakkında,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun başkan ve üyeleri hakkında

uygulanmayacak.

Öte yandan, memurunyeri.com olarak; görevinden istifa etmek suretiyle ayrılanlar ile ek göstergeleri ne olursa olsun müşavir ve danışman gibi unvanlarda görev yapanlar hakkında bu düzenlemenin uygulanmayacağını düşünmekteyiz.

Öte yandan, tâbi oldukları personel kanununa bakılmaksızın yukarıda sayılanlar dışında; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında söz konusu düzenleme uygulanabilecektir.

Görevden alınmaları halinde, hangi bürokrat nereye atanacak?

Yürürlüğe giren Kanun, yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda görev yapanların ek göstergelerini esas alarak hangi görevlere atanacağını belirliyor.

EK GÖSTERGESİ ATANACAĞI GÖREV
*7600 ve daha yüksek olanlar Başbakanlık merkez müşaviri kadrosuna atanacak.
*7000 olanlar Başbakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.
*6400(dahil) - 7000(hariç) olanlar Başbakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar, Başbakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.
Bakanlıkların merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar, söz konusu bakanlıkta bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda olanlar, bu kurumlarda müşavir veya danışman kadrosuna atanacak.
*3600 (dâhil) - 6400 (hariç) olanlar Görev yapmakta oldukları kurumların merkez teşkilatına ait kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) daha önce görev yapmış olanlar, görevden alındıkları kurumun merkez teşkilatına ait kariyer meslek kadrolarına veya bunlarla benzer nitelikteki kadrolara atanacak.
Görev yapmakta oldukları kurumların merkez teşkilatına ait kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) daha önce görev yapmamış olanlar, ek göstergesi 3600 (dâhil) - 6400 (hariç) olan yönetici kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmışlarsa, görevden alındıkları kurumun merkez teşkilatına ait kariyer meslek kadrolarına veya bunlarla benzer nitelikteki kadrolara atanacak.
Görev yapmakta oldukları kurumların merkez teşkilatına ait kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) daha önce görev yapmamış olanlar, ek göstergesi 3600 (dâhil) - 6400 (hariç) olan yönetici kadrolarında toplam üç yıldan az görev yapmışlarsa, görevden alındıkları kurumun merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadrolarına atanacak.
*3600’den daha düşük olanlar Görev yapmakta oldukları kurumlarda daha önce kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) görev yapmış olanlar, görevden alındıkları kurumda daha önce görev yaptıkları kariyer meslek kadrolarına veya bunlarla benzer nitelikteki kadrolara atanacak.
Görev yapmakta oldukları kurumlarda daha önce kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) görev yapmamış olanlar, görevden alındıkları kurumun merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadrolarına atanacak.
*Görevden alınıp yukarıda belirtilen kadrolara atananlardan, talepte bulunanlar Yukarıdaki şekillerde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, görevden alındıkları kurumda daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara (yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki) ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

Görevden alınanların bulunduğu kurumda atama yapılacak kadro yoksa ne olacak?

Tabloda belirtilen yöneticiler görevden alındıklarında, kurumlarında atanacakları öngörülen boş kadro yoksa (7000 ve üstü ek göstergeli olanlar için Başbakanlıkta, diğerleri için kendi kurumlarında), bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın gerekli kadro ihdas edilmiş ve ilgili kurumun kadro cetveline eklenmiş sayılacak. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadrolar, boşaldıklarında iptal edilmiş sayılacak. Bu kadrolara atananlar, atamaya yetkili amirlerinin belirleyeceği birimlerde çalıştırılacak.

Görevden alınanlara, 2 yıl süreyle görevden alınmamış gibi maaş ödenecek

Kapsamdaki yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan Tabloda belirtilen şekilde atananlara, atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 2 yıl süreyle, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, alındıkları göreve ait ödeme unsurları esas alınarak mali hakları ödenecek. Eski görevlerine ait maaşa yapılacak zamlardan da yararlanacaklar.

İlgili düzenleme

MADDE 23- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda;

a) Görevden alınan veya görev süreleri sona eren müsteşarlar ile ek göstergesi 7600 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık merkez müşaviri kadrolarına, ek göstergesi 7000 olan yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık müşaviri kadrolarına,

b) (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanlardan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde Başbakanlık müşaviri, bakanlık merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar bakanlığın müşavir kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda olanlar kurumlarının müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına,

c) Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) Daha önce (l) numaralı alt bentte belirtilen kadrolarda bulunmayanlardan ek göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar ilgili kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlarına,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilenlerden üç yıldan az görev yapmış olanlar, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

ç) Ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.

Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi uyarınca talep üzerine yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir.

Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.

Bu madde hükümleri hâkim ve savcılar, Dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, millî istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 21/A maddesi kapsamında bulunanlar, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dâhil) ve daha düşük tespit edilenlerde bulunanlar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanması bakımından özel mevzuatına göre emeklilik bakımından yararlanılanlar da dâhil olmak üzere ek göstergeleri farklı tespit edilenler hakkında 657 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan aynı veya benzer kadro unvanları için uygulanan ek gösterge rakamları dikkate alınır.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında mali konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı, diğer konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.