logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI UZMAN YARDIMCILARINA YETERLİKTE YAZILI SINAV ŞARTI GETİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 7Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarının Sosyal Güvenlik Uzmanı olabilmeleri için girecekleri yeterlik sınavının şekli değişti.

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şekline ve uygulamasına ilişkin hususları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, uzman yardımcılarının gireceği yeterlik sınavının nasıl olacağını da yeniden düzenliyor.

Mevcut olan düzenlemede; Giriş Sınavı sonucunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, fiilen 3 yıl çalışmış olmaları ve hazırladıkları tezlerin kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmekteydi. Yeterlik sınavı aşamasında uzman yardımcısının SGK Başkanlığının görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisi sözlü olarak değerlendirilmekteydi.

Yapılan değişikliğe göre; Giriş Sınavı sonucunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, fiilen 3 yıl çalışmış olmaları ve hazırladıkları tezlerin kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girecek ve bu sınav klasik usulde yazılı olarak yapılacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik, daha önce tezi başarılı sayılan uzman yardımcılarının yeterlik sınavlarının, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını da düzenliyor.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 18 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Daire” ibareleri “Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi” şeklinde ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak kaydıyla Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Kurumun intranet sayfasında yayımlanır. Liste, ihtiyaç halinde güncellenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan “ve yeterlik sınavı” ibaresi ile aynı maddenin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Daire” ibaresi “Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/A ve 20/B maddeleri eklenmiştir.

“Yeterlik sınavı

MADDE 20/A – (1) Tezi yeterli görülen uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç iki ay içinde Kurul tarafından klasik usulde yazılı olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yeterlik sınavında Kurul üyeleri ayrı ayrı not verir. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notudur. Yazılı sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav sonucu Kurumun intranet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

(7) Yeterlik sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten beş iş günü içerisinde, dilekçe ile Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar Kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 20/B – (1) Yeterlik sınavı aşağıdaki konularda yapılır:

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

c) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

ç) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,

d) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

e) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

f) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,

g) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

ğ) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

h) 4857 sayılı İş Kanunu,

ı) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

i) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

j) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

k) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

l) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

m) 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun,

n) 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu,

o) 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun,

ö) 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,

p) Bu fıkrada sayılan kanunların ikincil mevzuatı,

r) Kurumun görev alanına giren diğer konular.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanınca belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Tezi başarılı sayılan uzman yardımcılarının yeterlik sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tezi başarılı sayılan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerinde belirlenen usule göre yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin 20. Maddesinin eski hali

Tez savunması ve yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Tezler, değerlendirilmek üzere Kurul üyelerine İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca dağıtılır. Kurul üyeleri en geç iki ay içerisinde incelemesini tamamlar.

(2) Kurul tarafından tespit edilecek değerlendirme gününde uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Tez savunmasına tez danışmanı da (Değişik ibare:RG-1/11/2014-29162) katılabilir.

(3) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda, çoğunluğa katılmayan üye gerekçesini yazılı olarak belirtir.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(5) Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı sonucun ilanından itibaren iki ay içerisinde yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı tarihi en az onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir.

(6) Yeterlik sınavı aşamasında Kurul, uzman yardımcısının Başkanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir. Sorular, Kurul tarafından önceden hazırlanır. Adaylara sorular kura usulüyle ve eşit sayıda sorulur. Sorular ve cevaplar kayıt altına alınır. Değerlendirme, Kurul üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Yeterlik sınavı aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonuçları en geç beş işgünü içerisinde ilan edilmek üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(8) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar Kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.