logo yeni

DMO TEFTİŞ KURULUNA DIŞARDAN ATAMA YAPILMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yer degistirmeDevlet Malzeme Ofisi (DMO) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın teşkilât, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Müfettiş kadrolarına, DMO Müfettiş Yardımcılığı dışından atama yapılmasına da imkan veren düzenlemeleri kaldırırken, DMO’da Teftiş Kurulu Başkanı olabilmek için de, Müfettiş Yardımcılığı süresi hariç en az yedi yıl Müfettişlik yapmış olan DMO Müfettişi olmak şartı getirdi.

Yapılan değişikliklerin eski ve yeni hali:

DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/1993 tarihli ve 21793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Kurul Başkanlığına, Müfettiş Yardımcılığı süresi hariç en az yedi yıl Müfettişlik yapmış Ofis Müfettişleri arasından atama yapılır.”

Eski hali: MADDE 7 – Kurul Başkanı, bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatında yardımcılık dönemi dahil en az on yıl denetim elemanlığı veya daire başkanlığı ve üstü idari görevlerde bulunmuş olanlar arasından atanır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – Teftiş Kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan Başkan, Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı atanamaz.”

Eski hali: Madde 41 –Teftiş Kuruluna, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı atanamaz. 7 nci madde hükmü saklıdır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde: GEÇİCİ MADDE 2 -Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ofiste Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri veya Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar ile bu görevleri en az iki yıl asaleten yürütmüş olanlar bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerindeki şartları haiz olmak ve aylıktan kesme dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak kaydıyla bu Yönetmelikteki diğer şartlara bağlı kalmaksızın Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla bir yıl içinde Teftiş Kurulunda münhal Müfettiş veya Başmüfettiş kadrolarına naklen atanabilirler.

Birinci fıkraya göre atananlara bir ay süreli mesleki eğitim verilerek mesleğe intibakları sağlanır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.