logo yeni

RE’SEN EMEKLİLİYE AYIRMA İŞLEMİNE DURDURMA KARARI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 230 hizmet yılını doldurduğu gerekçesiyle kurumu tarafından re’sen emekliye sevk edilen Devlet memuru tarafından açılan davaya bakan Mahkeme, davacının re’sen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ve yürütülmesinin durdurulmasına Karar verdi.

Ankara’da yaşanan olayda, bir belediyede Zabıta Memuru olarak görev yapan Devlet memuru, 30 hizmet yılını doldurduğu gerekçesiyle re’sen emekliye sevk edilmişti.

Re’sen emekliye ayırma işlemine karşı açılan davaya Bakan Ankara 16. İdare Mahkemesi;

-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda, iştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 65 yaşını doldurma tarihi olduğunun ve hizmet sürelerine bakılmaksızın 61 yaşını dolduranlar hakkında da yaş haddinin uygulanabileceğinin, ayrıca 30 hizmet yılını tamamlamış olanların yaş kaydı aranmaksızın re'sen emekli edilebileceğinin düzenlendiği,

-Mevzuatımızda genel olarak memur güvencesinin doğal sonucu olarak emekliliğin isteğe bağlandığı ve re’sen emekliye sevk uygulamasının ise istisnai nitelik taşıdığı ve çeşitli kurallara bağlandığı,

-Re'sen emekliye sevki konusunda idarelere yetki verilmişse de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığını ve emekliye sevk işleminin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğunun hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerle kanıtlanmasının gerektiği,

-Re'sen emekliye sevk edilen davacının hizmetlerini aksattığı, verimli çalışmadığı, görevini yapamayacak derecede bedenen ve fikren güçlü olmadığı yolunda yapılan bir tespit ve somut bir veri bulunmadığı gibi sicillerinin olumsuz olduğu ve disiplin cezası aldığı yönünde de davalı idarece bir iddiada bulunulmadığı,

-Re’sen emekli edilen Davacının 61 yaşını doldurmadığı için kendisine emekli aylığı da bağlanamadığı,

değerlendirmelerinde bulunarak, söz konusu re’sen emekliye ayırma işleminin hukuka aykırılığının açık olduğu ve telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulmasına Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

ANKARA

16. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/1938

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI): …. ADINA TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLER SENDİKASI

VEKİLİ: AV. …

KARSI TARAF (DAVALI): MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: AV. …

İSTEMİN ÖZETİ: Zabıta memuru olarak görev yapan davacının meslekte 30 yılını doldurduğundan bahisle re'sen emekliliğe sevk edilmesine ilişkin 23.10.2014 tarih ve 2081401819 sayılı davalı idare işleminin, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ: Zabıta görevinin bir kolluk görevi olduğu, 30 hizmet yılını tamamlamış olan davacıdan yeteri kadar fayda sağlanamadığı, iş veriminde istenilen düzeyde istifade edilemediğinden resen emekli edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Zabıta memuru olarak görev yapan davacının meslekte 30 yılını doldurduğundan bahisle re'sen emekliliğe sevk edilmesine ilişkin 23.10.2014 tarih ve 2081401819 sayılı davalı idare işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde, iştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 65 yaşını doldurdukları tarih olduğu, 43. maddede yazılı olanlar dışında, hizmet müddetleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da kuramlarınca yaş haddinin uygulanabileceği belirtilmiş, emekli aylığı bağlanacak haller başlıklı 39. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde, seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azalan hariç olmak üzere 30 hizmet yılını tamamlamış olanların kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen emekli edilebileceği kuralı düzenlenmiştir.

5434 sayılı Yasada, mevzuatımızda genel olarak kabul edilmiş bulunan memur güvencesinin doğal sonucu olarak emeklilik uygulaması isteğe bağlanmıştır. Re'sen emekliye sevk uygulaması ise, istisnai nitelik taşımakta ve çalışana, hizmete yönelik birtakım koşullara bağlı bulunmaktadır. 

5434 sayılı Yasanın anılan maddeleri ile idarelere 30 hizmet yılını tamamlamış olanlar ile 61 yaşını dolduranların re'sen emekliye şevki konusunda yetki verilmiş ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp emekliye sevk işleminin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğunun hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Mamak Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nde Zabıta Memuru olarak görev yapan davacının, 30 hizmet yılını doldurduğundan bahisle 5434 sayılı Yasa'nın 39. maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlık makamının 23/10/2014 tarihli Olur'u ile re'sen emekliye sevk edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, re'sen emekliye sevk edilen davacının hizmetlerini aksattığı, verimli çalışmadığı, görevini yapamayacak derecede bedenen ve fikren güçlü olmadığı yolunda yapılan bir tespit ve somut bir veri bulunmadığı gibi sicillerinin olumsuz olduğu ve disiplin cezası aldığı yönünde de davalı idarece bir iddiada bulunulmadığı, davacının kullanmış olduğu sağlık izinlerinin doktorlarca düzenlenmiş sağlık raporlarına dayandığı, dolayısıyla davacının raporlu olduğu dönem boyunca gerçekte rahatsız olmadığı yönünde somut ve geçerli bir belge olmaksızın dava konusu işlemin tesis edildiği görülmüştür.

Bu durumda, 5434 sayılı Yasa'nın 39. maddesinin (b) bendi ile idareye re'sen emekliye sevk konusunda verilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının re’sen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının re’sen emekli edilmesinden sonra 61 yaşını doldurmadığından emekli aylığı da bağlanamadığı görüldüğünden, dava konusu işlemin davacı açısından telafisi güç zararlara yol açacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 12/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.