logo yeni

HATALI ÖDENEN HARCIRAHA İLİŞKİN HANGİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ UYGULANIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin4Milli Eğitim Bakanlığı, memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak, memur hakkında yapılacak soruşturma sonucunda uygulanacak yaptırımın. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mi, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre mi belirleneceğine ilişkin hususa açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türk Eğitim Sen’in konuya ilişkin sorusuna verilen cevabi yazıda, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Hilafı hakikat beyanname verenler" başlıklı 60'ıncı maddesinde; "Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumlanıl inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının karan ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur." hükmüne yer verildi.

Bakanlık, bir konunun hem genel kanunla hem de özel kanunla düzenlenmiş olması halinde, özel kanun hükümlerinin uygulanacağının genel bir hukuk kuralı olduğunu ve 6245 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanuna göre özel bir kanun olduğu değerlendirerek, memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak, beyanda bulunan memur hakkında yapılan soruşturma sonucunda fiilin doğruluk kazanması durumunda, muhatabı hakkında 6245 sayılı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağını belirtti.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.