logo yeni

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

calisma-ve-sosyal-guvenlikÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yönetmelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin disiplin hiyerarşisi yeniden düzenlenirken, eski Disiplin Amirleri Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik ve eki:

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Asli görev yerinin dışında geçici olarak görev yapan personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 22/10/2006 tarihli ve 26327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1

Ek-1

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

MERKEZ TEŞKİLATI

BİRİMİ VE UNVANI

disiplin amiri

UST disiplin amiri

MÜSTEŞARLIK

Müsteşar

Bakan

-

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Müsteşara bağlı personel

Müsteşar

-

Müsteşar Yardımcısına bağlı personel

Müsteşar Yardımcısı (İlgili)

-

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

-

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü, Araştırmacı, Çalışma Uzmanı, Çalışma Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü, Araştırmacı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü, Araştırmacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AB Koordinasyon Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Daire Başkanı

AB Koordinasyon Dairesi Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Şube Müdürü, Araştırmacı, Avrupa Birliği Uzmanı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kurul Başkanı

Bakan

-

İş Baş Müfettişi, İş Müfettişi

Kurul Başkanı

 

İş Müfettiş Yardımcısı

Kurul Başkanı

-

Şube Müdürü, Araştırmacı

Kurul Başkanı

-

Diğer Personel

Şube Müdürü

Kurul Başkanı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkam

Müsteşar

-

İç Denetçi

İç Denetim Birimi Başkanı

Müsteşar

Diğer Personel

İç Denetim Birimi Başkanı

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

-

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Araştırmacı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Diğer Personel

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

HUKUK MÜŞAYİRLİĞİ

I.Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Hukuk Müşaviri, Araştırmacı, Avukat

I.Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

1.Hukuk Müşaviri

-

BASIN VE HAUKUA tUtŞKİUER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan

-

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Araştırmacı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Araştırmacı, Daire Tabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Hemşire

Daire Başkanı

-

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Araştırmacı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI

Genel Sekreter

Yüksek Hakem Kurulu Başkanı

-

Diğer Personel

Genel Sekreter

Yüksek Hakem Kurulu Başkanı

TAŞRA TEŞKİLATI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel

Müdürü

Yardımcısı

Müdürü

tş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür Y ardımcısı, Araştırmacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü

BÖLGE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİ

Şef

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü

Vali

Diğer Personel

Şef

Vali

YURTDIŞI TEŞKİLATI

Büyükelçiliklere bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Büyükelçi

Müsteşar

Büyükelçiliklere bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı, Ataşe, Ataşe Yardımcısı

Büyükelçi

Müsteşar

Başkonsolosluklara bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi

Başkonsolos

Müsteşar

Başkonsolosluklara bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos

Müsteşar

Diğer Personel

Bağlı bulunduğu Müşavir, Ataşe, Ataşe Yardımcısı

Büyükelçi/Başkonsolos

DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Diğer Personel

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.