logo yeni

MEMUR KALMAYA VEYA YENİDEN MEMUR OLMAYA ENGEL DİSİPLİN CEZALARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuzDevlet memuru olarak kalmaya ve yeniden devlet memuru olmaya engel hususlar arasında, memurlar hakkında verilmiş bazı disiplin cezaları da yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezalarından dolayı memuriyete devam edilemeyecek haller ile yeniden memuriyete dönülemeyecek halleri de düzenlemiştir.

Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen memurlar, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılırlar.

-Aynı fiil veya halden dolayı 2 nci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan ya da farklı fiil veya haller sebebiyle 3 üncü kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır.

-Öğrenim durumlarına göre azami yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan Devlet memurlarına, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi halinde; cezanın ilk uygulaması aylıklarından kesinti yapma şeklinde uygulanırken ikinci uygulaması ise görevlerine son verme şeklinde olur.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle memurluktan çıkarılma

Bazı fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilmektedir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar:

-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

-Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

-Siyasi partiye girmek,

-Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

-Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

-Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

-Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

-Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası nedeniyle memurluktan çıkarılma

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun izleyen 10 yıllık süre içerisinde, aynı fiil veya halden dolayı ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde ikinci dafa alacağı ceza; farklı fiil veya hallerden dolayı üçüncü defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması durumunda ise üçüncü defa alacağı ceza Devlet memurluğundan çıkarma cezası şeklinde uygulanır.

Kademe ilerlemesi cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar:

-Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

-Özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelmemek,

-Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

-Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

-Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

-Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

-Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

-Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

-Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

-Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

-Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

-Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

-Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

-Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.