logo yeni

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLACAK KAMU GÖREVLİLERİNİN İZLEYECEĞİ YOL

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

secim7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Miletvekilli Genel Seçiminde aday olmayı düşünen kamu görevlilerinin, istifa ve geri dönüş konusunda uymaları gereken bazı kurallar var.

Seçimlerde aday olmak için kimlerin istifa etmesi gerekiyor?

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, kamu görevlilerinden bazılarının yapılacak seçimde aday olabilmesi için görevlerinden çekilmeleri gerektiğine hükmetmiştir. Buna göre;

**Yüksek yargı organları mensupları ile hâkimler ve savcıların, (aday olamaz ya da seçilemezlerse görevlerine dönemezler)

**Subay ve astsubayların, (aday olamaz ya da seçilemezlerse görevlerine dönemezler)

**Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının,

**Yükseköğretim Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin,

**Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlilerinin,

**Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddesi kapsamında görev yapanlar dahil)

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

**Belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,

İstifa edilebilecek en son tarih ve yapılması gerekenler

7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimine katılmak isteyen kamu görevlilerinin en geç 10 Şubat 2015 Salı günü saat17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor. Bu tarihten daha önce ayrılmak da mümkün.

Kamu görevlileri, görevden ayrılma isteklerini içeren dilekçeyi resmi kayıtla en yakın amirine iletmek zorundadırlar. Başvuru yapan kamu görevlisine, dilekçenin alındığına dair bir belge verilir ve dilekçenin kuruma geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine tebliğ edilir.

Görevinden ayrılma hakkına sahip olan kamu görevlilerinin ayrılma istekleri kurumları tarafından reddedilemez.

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar.

Görevden ayrılış için dilekçe örneği

Seçimlere katılmak için verilecek dilekçelerde farklı ifadelere yer verilmesi mümkün ise de, bu ifadeler arasında yapılacak seçime ve seçim nedeniyle görevden ayrılma isteğine ilişkin bir ifadenin yer alması gerekecektir. Buna göre, dilekçe örneği aşağıda belirtildiği şekilde de olabilir.

"... BAKANLIĞINA / MÜSTEŞARLIĞINA / BAŞKANLIĞINA / GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adres

10/02/2015

İmza

Ad Soyadı

Seçime katılmak için istifa eden memurun hakları

Seçimde aday olabilmek için görevinden ayrılan memurlar, ayrılma tarihinden itibaren memuriyet nedeniyle yararlandıkları haklardan yararlanamayacaklardır.

Bu memurların aday olamaması ya da aday olup da seçimi kazanamaması üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine aylık ile mali ve sosyal haklar kapsamındaki hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Bu döneme ilişkin olarak sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecektir.

Öte yandan, seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanarak edilen istifa, 2 defadan fazla istifa etmiş olanların memuriyete dönemeyeceği kuralının uygulanmasında hesaba katılmayacaktır.

Aday gösterilmeyen ya da seçimi kaybedenlerin göreve dönmesi

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” denilmiştir.

Buna göre, seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olan kamu görevlilerinin (yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç), adaylık veya seçim sonuçlarına göre yeniden göreve dönmeleri mümkündür.

Öte yandan, aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybettikleri için göreve dönecek olanların, kurumlarına müracaatları ve atanmaları için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı düşünülmektedir.

Ayrıca, idari yargı yerleri tarafından konuya ilişkin verilmiş kararlarda, seçimlere katılmak üzere istifa eden ancak aday listelerinde yer alamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine dönmelerinin mümkün olacağına hükmedilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu da, adaylığı ve seçimi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağını belirtmiştir.

298 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü ve konuya ilişkin verilen yargı Kararları ile Yüksek Seçim Kurulunun konuya bakışı birlikte göz önünde bulundurulduğunda, seçimler nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlilerinin, aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybetmeleri durumunda; göreve başlamak için kurumlarına müracaat etmeleri için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı, ancak göreve dönmek için kurumlarına başvuruda bulunabilecekleri son tarihin ise Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir aylık süreyi aşamayacağı değerlendirilmektedir.

Göreve dönüş için dilekçe örneği

"... BAKANLIĞINA / MÜSTEŞARLIĞINA / BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan/yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi hükmüne istinaden ayrıldığım göreve dönmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adres

.../.../2015

İmza

Ad Soyad

Göreve dönüşte belge ibrazı şartmı?

Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge isteneceği konusunda mevzuatta herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu nedenle, kişinin istifasında olduğu gibi göreve başlamasında da beyanının yeterli görülmesi gerekeceği değerlendirilmekle birlikte, bazı kurumlar tarafından ilgililerden konuya ilişkin belge istedikleri de görülebilmektedir.

Ayrılanların eski görevlerine atanması zorunlu mu?

İstisnai haller haricinde, ilgililerin eski görevlerine atanmaları gerekecektir.

İlgili yasal düzenleme, seçim için görevlerinden ayrılanların “eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve” dönmelerine imkan tanıdığından, ilgililerin eski görevlerine atanmalarına herhangi bir engelin bulunmaması durumunda eski görevlerine atanmalarının gerekeceği, bunun mümkün olamaması (kadroya hizmet gerekleri ve kamu yararı bakımından zorunlu olarak daha önce atama yapılmış olması gibi) durumunda ise kazanılmış hak aylık derecelerine eşit bir göreve atanabilecekleri değerlendirilmektedir.

Öte yandan, herhangi bir sebeple boşalması halinde iptal edilmesi öngörülmüş olan şahsa bağlı kadrolarda görev yapanların seçim nedeniyle istifa etmiş olmaları halinde, eski kadrolarına geri dönemeyeceklerini ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya atanmaları gerekeceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.