logo yeni

calisanlar2 copy

MUHASEBE UZMANLARI DERECE ALAMADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarını belirleyen 36. maddesinin ‘Ortak Hükümler’ bölümünün (A) fıkrası, sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerini göstermektedir.

Söz konusu fıkranın 11. bendinde yer alan itiraz konusu kuralda da, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve kadro unvanı belirtilmek suretiyle tek tek sayılan bir kısım kadrolarda görev yapanların, özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek yine belirli kadrolara atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanacağı belirtilmektedir. 

Öte yandan, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadro unvanları “Defterdarlık Uzmanı” şeklinde değiştirilmiş ve 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesine “Defterdarlık Uzmanı” kadro unvanı da eklenmiştir. 

Bu çerçevede, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nde Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra Muhasebe Uzmanı olarak atanan kişi tarafından, diğer uzmanlık kadrolarına yapılan atamalarda olduğu gibi kendisine de bir derece verilmesi istemiyle yapılan başvurunun, “davacının bulunduğu ‘Muhasebe Uzmanı’ kadrosunun Yasa’da sayılan kadrolar arasında bulunmadığı” gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu 657 sayılı Yasa’nın 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinin, Anayasa’nın 10 uncu maddesine aykırı olduğu sonucuna varan Ankara 5 inci İdare Mahkemesi iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. 

Konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Kararında; “İtiraz konusu kural ile amaçlananın, mesleklerine özel yarışma sınavı ile alınan bir kısım memurların yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek yine 657 sayılı Kanun’da sınırlı olarak sayılan bir kısım unvanlı kadrolara atanmaları sırasında haklarında ayrıca bir derece yükselmesinin sağlanması olduğu anlaşılmaktadır.

Hukuk devletinde yasa koyucu, Anayasa kurallarına bağlı olmak koşuluyla ihtiyaç duyduğu düzenlemeyi yapma yetkisine sahiptir. Yasa koyucunun, memur ve diğer kamu görevlileri ile bunların dışındaki çalışanlarla ilgili olarak, Anayasa’da belirlenen kurallara bağlı kalmak, adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini gözetmek koşuluyla düzenleme yapma yetkisi bulunmaktadır. Kanun koyucunun görevin gereklerini ve yapılan işin özelliğini gözeterek farklı kurallar öngörmesinde eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırılık yoktur.” hükmünü vermiştir.

Bu Karar ile, “Muhasebe Uzmanı” unvanı ile birlikte “Defterdarlık Uzmanı” unvanı altında birleştirilen diğer unvanlara ve ayrıca “Defterdarlık Uzmanı” unvanına bir derece verilirken “Muhasebe Uzmanı”na söz konusu derecenin verilmemesinin Anayasaya uygun olduğu sonucuna varmıştır.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayın...

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.