logo yeni

2014/33 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ NÖBETLERİNE İLİŞKİN GENELGE

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglikSağlık Bakanlığı aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbetlerini düzenleyen 2014/33 sayılı Genelgeyi yayınladı.

Genelge dikkat çeken hususlar şöyle:

1)Aile Sağlığı Merkezlerinde veya belirlenen TSM' lerde cumartesi günleri 8 saat nöbet tutulacak.

2) Aile hekimliği çalışanları 112'lerde ve yataklı tedavi kurumlarında tutulacak nöbetlerde de bir düzenleme yapılarak;

a) Bir ildeki kamu hastaneleri genel sekreterliğine bağlı yataklı tedavi kurumlarındaki, hekim veya ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni pdc doluluk oranı %80'in altında olması durumunda,

b) İldeki 112 acil istasyonunda nöbet tutulabilmesi için il sağlık müdürlüklerine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim veya ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni , pdc doluluk oranı %80'in altında olması durumunda ve yukarıda a ve b şıklarında bahsedilen şartlarla birlikte; nöbet tutulacak sağlık kurum ve kuruluşlarında pdc''ye göre bahse konu unvanlarda fiilen çalışan personel sayısının %60'nın altında olması durumunda il deki bahse konu tüm personelin dahil edildiği bir nöbet havuzu oluşacak.

Oluşacak ihtiyaç anında bu havuzdan sıra ile herkese nöbet yazılacak.

2014/33 sayılı aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbetlerine ilişkin Genelge:

Aile hekimliği çalışanlarının (aile hekimi ve aile sağlığı elemanı) aile sağlığı merkezleri (ASM), toplum sağlığı merkezleri (TSM) ve bağlı birimlerinde ya da ihtiyaç ve/veya gönüllülük halinde hastanelerde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde yürütecekleri nöbet hizmetleri aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ifa edilecektir.

1)Aile hekimliği çalışanları tarafından verilecek nöbet hizmetlerine ilişkin listelerin hazırlanması, iş ve işlemlerin takibi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması Halk Sağlığı Müdürlüğü (HSM) tarafından gerçekleştirilecektir.

2)Planlama, ulaşım imkânları ve süresi, defin ve adli tabiplik gibi diğer nöbet görevleri ile yıllık izin ve hastalık izinleri dikkate alınarak yapılır.

3)ASM ve/veya TSM ve bağlı birimlerinde verilecek nöbet hizmetleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

a)Planlama, Cumartesi günleri olmak üzere (08.00-16.00 veya 09.00-17.00 arası vb.) sekiz saat olacak şekilde yapılacaktır. Esnek mesai uygulaması bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

b)Planlama, ilin şartlarına göre personelin, kendi çalıştığı ASM’de olabileceği gibi, hizmet ihtiyacı ve süreklilik gözetilerek TSM ve bağlı birimlerinde de yapılabilecektir.

c)Hazırlanacak listelerde; görevli personel isimleri, ASM/TSM ve bağlı birimlerinin isimleri ve adresleri yer alacaktır. Listeler, vatandaşların görebileceği şekilde her bir ilçe için o ilçede bulunan ASM, TSM’lere asılacak, ayrıca açık olan ASM, TSM adreslerine ulaşılabilecek web adresleri hastanelerde vatandaşların görebilecekleri şekilde duyurulacak ve ile ait tüm listeler Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatının web sayfalarında da ilan edilecektir.

ç) Halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için, birbirine yakın ASM’lerin bulunduğu hizmet bölgeleri oluşturulmasına ve bu hizmet bölgelerinde bulunan ASM’lerin ay içerisinde farklı hafta sonlarında açık kalmasına özen gösterilerek nöbet hizmetlerinde mümkün olduğunca süreklilik sağlanacaktır.

d)Hizmet ihtiyacı ve bölgenin özel koşullarının dikkate alınması kaydıyla; tek birimli ASM'lerde ve ceza infaz kurulularında bulunan ASM’lerde çalışan aile hekimliği çalışanları, kendi ASM Teri veya TSM ya da bağlı birimlerinde hizmet verebileceklerdir.

e)Elektronik kayıt işlemleri Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve/veya Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

f) Listede yer alan aile hekimliği çalışanının hastalık izni nedeniyle görevini ifa edemeyecek olması durumunda HSM tarafından, ihtiyaçlar gözetilerek gerekli tedbirler alınacaktır.

g)ASM/TSM’lerde tutulacak nöbet hizmeti karşılığında HSM döner sermayesinden ücretler ödenecektir. 

4)Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle aylık asgari sekiz saatlik nöbet görevi, yataklı tedavi kurumları ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde verilebilecektir:

a)Kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğine bağlı yataklı tedavi kumrularında nöbet görevi verilebilmesi için; genel sekreterliklere bağlı tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim veya yardımcı sağlık personelinin (ebe, hemşire, sağlık memuru [toplum sağlığı], acil tıp teknisyeni) personel dağılım cetveline (PDC) göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personel sayısının %80'in altında olması ve aynı zamanda nöbet tutulacak sağlık kuruluşunun PDC'ye göre bu unvanlardaki personel doluluk oranının ve fiilen çalışan sayısının %60’ın altında olması gerekmektedir.

b)İldeki 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet görevi verilebilmesi için; il sağlık müdürlüklerine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim veya yardımcı sağlık personelinin (ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni) PDC'ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personel sayısının %80'in altında olması ve aynı zamanda nöbet tutulacak sağlık kuruluşunun PDC'ye göre bu unvanlardaki personel doluluk oranının ve fiilen çalışan sayısının %60'm altında olması gerekmektedir.

5)Aile hekimlerinin dördüncü madde hükmü kapsamında aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutulacak sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) aylık mesailerinin üzerine 24 saat daha (160+24) hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda; nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimler (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) ile aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğinde görev yapan hekimlerin dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacak ve nöbetler bu havuzdan sıra ile tutulacaktır.

Aynı şekilde aile sağlığı elemanlarının dördüncü madde hükmü kapsamında aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutulacak sağlık tesisinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinin aylık mesailerinin üzerine 24 saat ilave (160+24) hizmet vermelerine rağmen ihtiyacın devam etmesi durumunda; aile sağlığı elemanları, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğinde sayılan unvanlarda görev yapanların dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacak ve nöbetler bu havuzdan sıra ile tutulacaktır.

Listeler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2012 tarihli ve 045/6430 sayılı nöbet muafiyetlerine ilişkin yazısı, yıllık izin ve hastalık izinleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

6)Dördüncü ve beşinci maddeye göre nöbet tutan tüm personelin bu hizmet kapsamındaki yemek, yer, malzeme vb. ihtiyaçları nöbet tutulan sağlık kuruluşu tarafından karşılanacak ve ulaşım konusunda gerekli kolaylık sağlanacak olup, nöbet ücretleri nöbet tutulan sağlık kurumu tarafından ödenecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları hakkındaki disiplin işlemleri halk sağlığı müdürlüğünce tekemmül ettirilecektir. 

7)Her ayın en geç 20’sine kadar asil ve yedek listeler hazırlanarak halk sağlığı müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği web sayfalarından ilan edilecektir. ASM’lerde tutulacak nöbet hizmetleri için hazırlanacak yedek listelerin, aynı ASM’de çalışan personelden oluşmasına dikkat edilecektir.

8)Bu Genelge 01/01/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, aynı tarih itibariyle ilgi Genelge yürürlükten kalkacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.