logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ BAZI DÜZENLEMELERİ İPTAL ETTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa-mahkemesiAnayasa Mahkemesi, 4 Aralık 2014 tarihinde yaptığı toplantıda, bazı yasal düzenlemelerin çeşitli hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına Karar verdi.

İptal edilen düzenlemeler arasında, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsam dışında tutan düzenleme de yer alıyor. Bu kararla birlikte, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ilişkin soru ve cevaplara erişme imkanı sağlandı.

İptal edilen düzenlemelerden bazıları

**495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. maddesiyle 4982 sayılı Kanun'un 2. maddesine eklenen fıkranın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA karar verildi.

İptal edilen düzenleme; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesine eklenmiş olan fıkra:

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

**6495 sayılı Kanunun 73. maddesinin(h) fıkrasının (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA karar verildi.

İptal edilen düzenleme; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları:

“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve daha hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması hâlinde görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.”

**6495 sayılı Kanunun (cc) fıkrasıyla değiştirilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan “...% 50’den fazla olan. ” ibaresinin ve (b) bendinde yer alan “Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla. ” ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, bu ibarelere ilişkin iptal hükümlerinin, KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verildi.

İptal edilen düzenleme; 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri:

“a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),

b) Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,”

**6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki “...ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla,” ibaresinden sonra gelen “...gerçek...” ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verildi.

İptal edilen düzenleme; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki “gerçek” ibaresi:

"a) Adres bilgi kayıt sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, gerçek kişilerin rızası alınarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait fiziki ve elektronik adreslerin, reklam ve tanıtım amacıyla PTT hizmetlerinden yararlananlara ücret karşılığı kullandırılmasına yönelik olarak oluşturulan PTT’ye ait veri tabanını, … ifade eder."

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.