logo yeni

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNDA (KPDK) HAYATA GEÇİRİLEN VE GEÇİRİLEMEYEN KONULAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kpdk2014 yılı Kasım ayı Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı bugün yapılırken, KPDK toplantısında gündeme gelerek hayata geçen ve geçmeyen konuları özetleyen Memur-Sen, Toplu sözleşme sonrası sorun yaşanan bazı konuları Kurula taşıdığını bildirdi.

Kamu  Personeli Danışma Kurulunda Gündeme Geldikten Sonra Hayata Geçirilen Konular:

1. Müdür, genel müdür yardımcısı, genel müdür olarak görev yapmakta iken özelleştirme kapsamında araştırmacı kadrolarına atananları istekleri halinde kariyerlerine uygun (mühendis, mimar, avukat gibi) kadrolara atanması,

2. Uyarma ve kınama cezası verilen aday memurların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi uygulamasına son verilmesi,

3. Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası kesilmemesi,

4. Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi,

5. Kadroya geçirilen iş ve meslek danışmanlarının maaş mağduriyetlerinin giderilerek ek ödemelerinin artırılması olumlu bir gelişme olsa da, yeni iş ve meslek danışmanlarının istihdamının gerçekleştirilmesi gerekmektedir,

6. Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43. maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44. madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi,

7. Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması,

8. İş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi (her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da %10’luk sınırla uygulanacak olması sorunu gidermiş değildir),

9. Tapu çalışanlarının hukuki ve mali sorumluluğunu düzenleyen Medeni Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenme yapılması konuları Torba Kanun Tasarısında yer almış ve kanunlaşmıştır. 

KPDK Toplantılarında Üzerinde Mutabakata Varılan Ancak Uygulanmayan Maddeler

Torba Kanun’a esas hazırlanan kanun tasarı taslaklarında yer alması konusunda bu yıl Mart ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında üzerinde mutabakata varılan fakat Torba Kanun’da yer almayan;

1. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

2. Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

3. Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,

4. 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,

5. KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

6. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması,

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,

8. KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi,

9. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak:

a) Analık izninin 18 haftaya çıkarılması,

b) Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması,

c) Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi,

d) Evlilik yardımı verilmesi,

e) Tüp bebek uygulaması deneme sayısında sayı sınırı değil ihtiyaç durumunun ve doktor raporunun esas alınması,

10. Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

11. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

12. Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

13. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,

14. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

15. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını,

16. TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

17. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,

18. Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

Toplu Sözleşmede Kabul Edilen Fakat Uygulamasında Sorun Yaşanan Maddeler:

1- Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında gündeme taşınan fazla çalışma ve ücreti konusu ile 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi konularında Başbakanlık genelgesi yayınlamıştır. Fakat başta Adliye, Maliye ve SGK’da görev yapan kamu görevlileri ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenleme yapılması hususundaki madde metninin hala yerine getirilmemiş olması önemli bir sorundur. 

2- KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiş ancak uygulamaya dönük sıkıntılar giderilmemiştir. 

3- Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılmasına dair toplu sözleşme hükmü 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanması gerekirken başlatılmamıştır. Bu durum açıkça Anayasa ve kanuna aykırı bir iradeye kamu erkinin ses çıkarmaması anlamı taşımaktadır. Bu hükmün uygulamasının hayata geçmemesi toplu sözleşmenin diğer tarafı olan kamu idaresinin bürokrasi karşısında hiyerarşik ihlalini de içermektedir. 

4- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 16’ncı maddesinde yer alan; Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılması hükmü gereğinin yerine getirilmesi ve bu çerçevede oluşan mağduriyetlerin giderilerek Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesi, ilgili mevzuat gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil öğretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artırılması,

5- Enformasyon Memurlarına ilişkin “Turizm Araştırmacısı” kadrosunun kalıcı hale getirilmemiş, iptal ve ihdas işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olması mağduriyetine son verilerek Enformasyon memurları için kazanılmış bir hak olan “Turizm Araştırmacısı” unvanının verilmesi,

6- Büyükşehirlerde görev yapanlara posta dağıtıcılarına toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin Toplu Sözleşme hükmünün uygulanması için tüm büyükşehir belediyelerine bir kez daha bakanlıkça gerekli talimatın verilmesi,

7- ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalasının düzenlenmesi, DHMİ ile birlikte koordineli bir şekilde değiştirilmesi,

8- Toplu sözleşmede bağıtlanmış, MTA Genel Müdürlüğü bağlı kamplarda görev yapan (Etüt ve Sondaj Kampları) kamu görevlileri de işçiler için oluşturulmuş yemek servisinden yararlandırılır hükmü pratikte etüt kamplarında işçi personelin olmaması nedeniyle uygulanamaz hale gelmiş dolayısıyla aynı saha içerisinde sondaj ve etüt yapan memur personel bir kısmı faydalanırken bir kıs faydalanamamıştır. 

Memur-Sen tarafından Toplu sözleşme sonrası sorun yaşanan şu konuların Kamu Personeli Danışma Kurulu gündemine taşındığı belirtildi:

"1. 4/C’li personelin ek ödemeleri noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 4/C’li personelin ek ödemelerine ilişkin olarak olumlu mahkeme kararları olmasına karşın Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüşte bulunması hukuk devleti olma ilkesini zedelemektedir. Bu personele ek ödeme verilmesine dair mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak sorun ortadan kaldırılmalıdır.

2. Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için %170 ve eğitim görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 oranında ek ödeme düzenlenmesi, vatandaşların nişan ve düğün törenlerinde davet üzerine görevi gereği dualar okuyan pek çok din görevlisini sanık durumuna düşürerek mağdur eden yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları’nın Teknik Hizmetler Sınıfına alınması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda 5648 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya geçirilmeli (6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile TKDK ile benzer statülü TOKİ,  TİKA,  DAP İDARESİ vb. kurumlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya alınmıştır), KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarından kesilen gelir vergisi hesaplamaları 657 sayılı DMK 4/A maddesine tabi memurlarla aynı olmalıdır.

4. Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çerçeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık süresi yeniden değerlendirilmelidir.

5. Yükseköğretim Kurulu’nca teknik okul statüsünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför okulu mezunu teknikerler, diplomalarına uygun olarak, istihdamları da kadro kanununda yapılacak değişiklerle teknik hizmetler sınıfına alınmalıdır.

6. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarının derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, meslek erbabı olan aynı kurumda aynı zamanda işe başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Adil olmayan bu durum, yapılan işin gereği olarak, diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltilmelidir.

7. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, retina taraması gibi bir takım hukuka aykırı uygulamaların kaldırılması konularının da ivedi olarak kamu görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.

Anayasaya göre toplu sözleşme maddelerinin kanun hükümde olmasına karşın bazı kurumlarca bu hükümlerin uygulanmaması birtakım sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucu olarak kamu görevlileri ve sendikalarca yargı yoluna gidilmesi hem zaman kaybına hem maddi külfete hem de mahkemelerin fuzuli işgaline neden olmaktadır. Kamu idaresinin; karar altına alınan hükümlerin hayata geçirilmesi noktasında sorun yaşanan kurumlar ile uygulanmayan hükümlerin çözümü noktasında bu toplantı ve sendikalarca sunulan raporlar ışığında gereğini yapmasını da önemsiyoruz."

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.