logo yeni

400 KADROLU YENİ BİR KURUM KURULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilatKamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin naklen geçebilmesinin ve gçici olarak görevlendirilebilmesinin de mümkün olduğu 400 kadrolu bir Kurum kuruldu.

6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, çeşitli konularda düzenlemeler içermesinin yanı sıra, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) kurulmasına da hükmediyor.

Kurulan yeni Kurum, Sağlık Bakanlığına bağlı olacak ve merkezi İstanbul’da olacak.

Sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla kurulduğu belirtilen TÜSEB; ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütecek.

TÜSEB teşkilatı

TÜSEB’de; Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlık organları olacak. Başkanlık teşkilatı ise; Başkan, Genel Sekreterlik ve Başkana bağlı olarak faaliyet gösteren enstitülerden oluşacak.

Başkan, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Başbakan tarafından atanacak. Süresi biten Başkan, iki dönem daha atanabilecek. Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilebilecek. Başkan yardımcıları ve Genel Sekreter, Başkanın görev süresi ile sınırlı olarak görev yapmak üzere Bakan tarafından atanacak. Enstitü başkanları, Bakan tarafından üç yıllığına atanacak. Süresi biten enstitü başkanı iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilecek.

Genel Sekreterlik; TÜSEB’in ve Başkanlığın idari, mali, bilgi sistemleri, hukuk ve diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak birimlerden oluşacak. Bu birimler yönetmelikle belirlenecek.

TÜSEB bünyesinde 6 adet enstitü bulunacak (Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü, Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü). Bu enstitüler dışında, Bakanlar Kurulu kararıyla, TÜSEB’in merkezi dışındaki illerde de olmak üzere yeni enstitüler kurulabilecek.

Personelin istihdamı

TÜSEB personeli, İş Kanunu hükümlerine tabi olacak. TÜSEB’in için çeşitli unvanlarda toplam 400 kadrosu olacak. Ancak, personelin kadro unvan ve sayılarında mevcut sayılarının bir katını aşmamak kaydıyla değişiklik yapma konusunda Bakan yetkili olacak.

Başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü başkanlarının, en az doçentlik derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve en az on yıl kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması gerekecek.

Enstitülerde Ar-Ge projelerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere, belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan mecburi hizmet yükümlülükleri, yükümlünün istemi, Başkanlığın talebi ve yükümlüye burs veren kamu kurum ve kuruluşunun onayı ile TÜSEB’e devredilebilecek.

Yabancı uyruklu uzmanlar, bir yıla kadar çalıştırılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle TÜSEB kadrolarına atanabilecek. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulacak. Bu şekilde istihdam edilip de TÜSEB’deki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; önceki durumlarına uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanacak .

Başka kurumlardan personel görevlendirme

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili personel kanunlarına göre kadrolu olarak çalışanlar, kurumlarının muvafakati ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile TÜSEB Başkanı tarafından en çok üç yıl süreyle TÜSEB’de görevlendirilebilecek. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenler, kurumlarınca görev süresince aylıklı izinli sayılacak. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenecek ve bunlara ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili personel kanunlarına göre kadrolu olarak çalışanlar, aylıksız izinli olarak da TÜSEB’de görevlendirilebilecek ve bunların sosyal güvenlik ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilecek.

Diğer kurumlardan görevlendirileceklerin sayısı, toplam kadro sayısının yarısını geçemeyecek Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Başkanlıkta geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde de değerlendirilecek.

Personel ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları

Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Başkanlık kadrolarında çalıştırılanlar ve görevlendirilenler Ar-Ge, bilimsel faaliyetler ve uygulama gibi görev alanlarıyla ilgili yıllık periyotlarda performans değerlendirmesine tabi tutulacak. Bu değerlendirme sonucuna göre sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmamasına veya sözleşme bitiş süresinden önce feshine karar verilecek.

TÜSEB tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde yetmiş beşini geçmemek kaydıyla, proje sözleşmesinde belirlenen oranda proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek

TÜSEB tarafından görevlendirilecek hakem, panelist ve benzeri kişilere ayda altı güne kadar, her gün için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda huzur hakkı ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumlarının izni ile akreditasyon faaliyetlerine yönelik görev verilebilecek.. Bunlara görevleri karşılığı ödenecek ücret, (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek.

Diğer bazı hususlar

-Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanların TÜSEB’de çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılacak.

-TÜSEB, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayacak.

-Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde; yüksek lisans, doktora, tıpta, eczacılıkta, diş hekimliğinde ve veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışma yapanlar, bu eğitim ve çalışmalarını enstitülerde yapabilecekler. Bunların enstitülerde geçen süreleri eğitim süresine ve/veya kredisine dâhil edilecek.

(I) SAYILI CETVEL

TÜSEB PERSONELİ KADRO UNVAN VE SAYILARI

Pozisyon Unvanı

Adet

Başkan

1

Başkan Yardımcısı

2

Enstitü Başkanı

6

Genel Sekreter

1

Akademisyen (Profesör ve Doçent)

60

Araştırmacı (Doktora Derecesine Sahip)

90

Uzman (Yüksek Lisans Derecesine Sahip)

120

İdari, Teknik ve Sağlık Personeli

120

TOPLAM

400

 Kanun metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.