logo yeni

calisanlar2 copy

KALDIRILAN BELEDİYE PERSONELİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Bizde memurunyeri.com olarak tasarıyı sizler için ve öncelikle tasfiye edilen ya da birleştirilen kurumlardaki personelin akıbeti açısından inceledik .

13 YENİ BÜYÜKŞEHİR, KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER

Tasarı ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde yeni büyükşehir belediyeleri kurulmaktadır.Halen büyükşehir statüsüne sahip iller ile birlikte toplam 29 ilimizdeki il özel idareleri, belde belediyeleri ve İstanbul ve Kocaeli ilindeki köylerin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır. Büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde il özel idarelerinin yerini ise yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri almaktadır.

KALDIRILAN KURUM PERSONELİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Öncelikle tasarı ile tüzel kişilikleri kaldırılması planlanan kurum ve kuruluşların tasfiye işlemlerini yürütmek üzere, vali tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği kurum ve kuruluşların temsilcileri ile ilgili belediye başkanlarının katılımıyla oluşturulan bir tasfiye ve paylaşım komisyonu kurulmaktadır.

Tüzel kişilikleri kaldırılması planlanan belediye ve köylerin personeli yukarıda değindiğimiz komisyon kararına göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşları veya ilçe belediyeleri arasında paylaştırılacaktır. Bu süreç zarfında kapatılması düşünülen söz konusu belediyelerin yeni personel alımı da durdurulmaktadır.

Yine bu tasarı ile kapatılması planlanan il özel idareleri personeli aynı tasfiye komisyonu kararına göre yatırım izleme ve koordinasyon merkezi, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesi arasında bölüştürülecektir.

Tasarı ile büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyelerinin personeli de komisyon kararı ile büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ile bağlı kuruuşlar arasında dağıtılmaktadır.

Büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, yolcu ve yük terminalleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olan personel komisyonca İlgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılmaktadır.

İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL NE OLACAK?

Kapatılan kurumlarındaki memurların dağıtımı bununla bitmemektedir. Ayrıca tasarıya göre belediyeye ve bağlı kuruluşlara devredilen memur personelden ihtiyaç fazlası olanlar,  ilgili belediye ya da bağlı kuruluş tarafından 3 ay içinde valiliğe bildirilirler. Komisyon kendisine gönderilen listeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kritelerini dikkate almak suretiyle ihtiyaç fazlası personel olarak tespit eder. Bu listeler valilikçe İçişleri Bakanlığına, Bakanlıkça da atamaları yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı 657 sayılı Kanuna tabi istihdam fazlası personeli 4046 sayılı özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince 90 gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakleder.

5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi gereğince çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personel ise bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçvesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanmaktadır.Bu kapsamda atanan personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükmlerine göre uygulanırken yeni sözleşmeleri ise 4/B hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel ise Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara 90 günlük süre içinde atanırlar.Bu işçiler tebliği izleyen günden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevlerine başlamazlarsa 4857 sayılı Kanunun 17 inci maddesine göre iş sözleşmeleri fesh edilir.

Yine bu tasarı ile tüzel kişiliği kaldırılması  planlanan ve belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri ise ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren kendi tüzükleri çerçevesinde tasfiye olunurlar.

NÜFUSU 2000 DEN AZ OLAN BELEDİYELERİN DURUMU NE OLACAK?

TUİK'in 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2000' in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri de ilk mahalli idareler seçimlerinden geçerli olmak üzere kaldırılmaktadır.Bu belediyelerin personeli ise eğer tasfiye olunan belediye başka bir belediyeye bağlanıyorsa o belediyeye aksi halde il özel idaresine devredilmektedir. Yine bu personel arasından ihtiyaç fazlası olarak belirleneler de yukarıda belirtildiği şekilde Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilirler.

Doğal olarak buraya kadar anlattıklarımızın tümü halen TBMM de bulunan kanun tasarısının hazırlandığı şekliyle çıkması halinde, söz konusu kurumlarda çalışan personelin durumunu ilgilendiren hususlardır.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.