logo yeni

SGK UZMAN YARDIMCILARINA İLİŞKİN DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel10Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şekline ve uygulamasına ilişkin usul ve esaslarında yer aldığı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşullarında değişiklik yapıldı. Uzman yardımcısı kadrosunda, fiilen çalışılması gereken süreye 6 ayı geçen hastalık izin süreleri dahil olmayacak. Bu süre daha önce 3 ay olarak uygulanmaktaydı.

**Uzman yardımcılarının tez seçimlerine ilişkin kurallarda değişiklik yapıldı. Getirilen düzenlemeler arasında,  tez konusunun süresi içinde bildirilmemesi halinde onay mercii tarafından re’sen tez konusu belirlenmesi de var.

**Uzmanlık tezinin hazırlanma süresi yeniden düzenlendi. Uzmanlık tezi, Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile doğum izni, üç ayı geçen hastalık veya refakat izni hariç olmak üzere, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanacak. Tez danışmanının, uzman yardımcısı tarafından tez konusunun kesinleşmesini izleyen iki ay içinde, daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından belirlenmesi şartı da kaldırıldı.

**Yeterlik sınav komisyonunun yedek üye sayısı beş olacak.

**Uzman yardımcılarının tez savunmasına, tez danışmanının katılması zorunluluğu kaldırıldı.   

**Meslekten çıkarılan uzman yardımcılarının atanacağı kurum konusuna açıklık getirildi.

**2/11/2011 tarihinde, Kurumda görev yapmakta olan uzman yardımcılarının tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, Yönetmeliğin bugünkü değişikliklerinden önceki hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve düzenlemenin eski hali

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile üç ayı geçen hastalık veya refakat izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.”

Eski hali: (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Başkanlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar ile altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dâhil değildir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından belirlediği tez danışmanını ve Kurumun görev alanı ile ilgili hazırladığı bir tez önerisini birim amirlerinin uygun görüşüyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirirler. Tez konuları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birimlere gönderilir. Tez konusunun süresi içinde bildirilmemesi halinde onay mercii tarafından re’sen tez konusu belirlenir.”

“(4) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde, tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.”

Eski hali:  (2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler ve birim amirlerinin uygun görüşüyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler. Tez konuları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birimlere gönderilir.

 (4) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzmanlık tezi, Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile doğum izni, üç ayı geçen hastalık veya refakat izni hariç olmak üzere, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.”

Eski hali:  (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.

(2) Tez danışmanı, uzman yardımcısı tarafından tez konusunun kesinleşmesini izleyen iki ay içinde, daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından belirlenerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:  (1) Kurul, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısı, genel müdür veya strateji geliştirme başkanının başkanlığında, genel müdür, daire başkanı, üniversite öğretim üyesi ve beş yıl ve üzeri kıdemi bulunan uzmanlar arasından olmak üzere, başkan dahil beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. …

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki  “katılır”  ibaresi “katılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: (2) … Tez savunmasına tez danışmanı da katılır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “kurumlarında”  ibaresi “Kurumda” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde, Kurumda görev yapmakta olan uzman yardımcılarının tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.