logo yeni

LOJMANDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman-2Kamu konutlarında oturanların, çeşitli sebeplerle bu konutlardan çıkmaları gerektiğinde, konutu belli bir süre içerisinde boşaltmaları gerekmekte olup, bu süreler içerisinde konutları boşatmayanların çıkarılmaları söz konusu olabilmektedir.

Lojmandan çıkma

Kamu konutlarından (lojman) çıkma, çeşitli durumlarda söz konusu olmaktadır:

**Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

**Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

**Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar.

**Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar.

**Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte konutu boşaltmak zorundadırlar.

**Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet bakımından sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte konutu boşaltmak zorundadırlar.

Lojmandan çıkarılma

Kamu konutlarından çıkılması için belirlenen yukarıdaki sürelerde ilgili konutların boşaltılmaması durumunda, tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Öte yandan, kendilerine tahsis yapılmadığı halde konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenler hakkında da tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulmak suretiyle kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde konut zorla boşalttırılır.

İşgaliye bedeli

Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer alan düzenleme uyarınca (Madde 34/3); konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilmesi yoluna gidilmekteydi. İşgaliye bedeli ise; ilk üç ay için kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için dört katı şeklinde uygulanmaktaydı.

Bu düzenlemenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan bir davada, Danıştay İkinci Dairesi 20/3/2014 tarih ve E: 2013/5756 sayılı Kararıyla, bu düzenlemenin yürütülmesi durdurmuştur. 

İlgili hükümlerin yürütülmesi durdurulmuş olduğundan, kamu konutlarını süresi içerinde boşaltmayanlardan işgaliye bedeli alınması uygulamasına gidilemeyeceğini, ancak konutun kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılabileceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

İlgili Karar:

lojman1lojman2

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.