logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ MEMURİYET GÜVENCESİNİ YARALAYAN DÜZENLEMENİN İPTALİNİ GÖRÜŞECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa-mahkemesiAnayasa Mahkemesi, bu hafta Perşembe günü yapacağı toplantının gündemine, 11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali talebinin ilk incelemesini de aldı.

CHP, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunarak torba kanunun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. Kanunun iptali istenen maddeleri arasında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde değişiklik yapan maddesi de yer alıyor. 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki değişiklikler, Devlet memuriyeti güvencesinin bazı memurlar için yara alması anlamına geliyor.

Anayasaya aykırılığı ileri sürülen hükümler

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 nci maddesinin birinci fıkrasının;

**Üçüncü cümlesindeki “23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir.” hükmünün,

**Dördüncü cümlesindeki “Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz.” hükmünün,

**Beşinci cümlesindeki “Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez;” hükmünün

Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptalleri ile yürtülmelerinin durdurulması istenmişti.

İptali istenen hükümler ne anlama geliyor

Kanunun iptali istenen bu hükümleri, kamu görevlilerinin bazıları için, haklarında 11 Eylül 2014 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak; açıktan, naklen veya vekaleten atama ve görevden alınma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açacakları davaların anlamsız hale getiriyor.

Yapılan değişikliklerle; Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlardaki atama ve nakilleri düzenleyen Kanun 2451 sayılı Kanun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvellerdeki unvanlarda (Söz konusu unvanlara buradan ulaşabilirsiniz); farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlerde; sivil memurlar hariç olmak üzere kolluk teşkilatındaki görev yapan kamu görevlileri haklarında yapılacak açıktan, naklen veya vekâleten atama ve görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açacakları davalara ilişkin olarak verilecek kararlar ve bu kararların uygulanma şekli değişmişti.

Bu düzenlemenin iptal edilmemesi halinde;

-Yukarıda sayılan kamu görevlileri hakkında hiçbir şekilde yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

-Bu kamu görevlilerinin açtığı davalarda iptal kararı verilse bile kararın uygulanmasıni kurumlar 2 yıl bekletebilecek.

-Açılan davada iptal kararı verildiğinde kamu görevlilerinin eski durumu geri gelmeyecek ve davacı kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanırsa yargı kararı uygulanmış sayılacak.

2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son hali

Madde 28- (1) “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz. Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.