logo yeni

MEMURLARIN İDARİ DAVA AÇMASI VE SONUÇLARI KONUSUNDA SON DURUM NE?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet12İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler sonucunda, haklarında yapılan bazı idari işlemlere karşı dava açacak kamu görevlileri arasında, davaya ilişkin verilecek kararlar ve kararların uygulanması bakımından farklılık yaratıldı.

11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda da bazı değişiklikler yaptı.

Yapılan değişiklikler neticesinde; Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlardaki atama ve nakilleri düzenleyen Kanun 2451 sayılı Kanun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvellerdeki unvanlarda (Söz konusu unvanlara buradan ulaşabilirsiniz); farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlerde; sivil memurlar hariç olmak üzere kolluk teşkilatındaki görev yapan kamu görevlileri haklarında yapılacak açıktan, naklen veya vekâleten atama ve görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açacakları davalara ilişkin olarak verilecek kararlar ve bu kararların uygulanma şeklinde değişiklikler oldu. İdari davalara ilişkin bazı uygulamalar, kamu görevlilerine göre farklılaştırıldı.

Öte yandan, kamu çalışanlarının açmış oldukları davalara ilişkin olarak verilecek kararların, dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihte geçerli olan mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, davacı lehine olan hükümlere göre uygulanması gerekeceğinden hareketle, memurunyeri.com olarak konuyu üç farklı döneme göre değerlendirdik.

11 Eylül 2014 sonrası yapılacak işlemlere karşı açılacak davalarda durum

Kamu görevlileri hakkında yapılan açıktan, naklen veya vekaleten atama ve görevden alınma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açılacak davalarda;

A- Kamu görevlilerinin bazıları (yukarıda belirtilenler)hakkında hiçbir şekilde yürütmenin durdurulması kararı verilmeyecek.

Bu kamu görevlilerinin açtığı davalarda iptal kararı verilmesi durumunda, kararın 2 yıl içerisinde uygulanması gerekecek.

Açılan davaya ilişkin olarak iptal kararı verilmesi halinde, kamu görevlilerinin eski durumu geri gelmeyecek ve davacının kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmasıyla mahkeme kararı uygulanmış sayılacak.

B- Yukarıda belirtilenler dışında kalan kamu görevlileri tarafından açılan davalarda, yürütmenin durdurulması kararı verilebilecek. Ancak, idarenin ilk savunması alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmeyecek.

Yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi durumunda, verilen kararlar ilgili idareye tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde uygulanacak. Dava konusu edilen kadro boş olsun ya da olmasın (kadro boşaltılarak) bu kadroya atama yapılacak (uygulanması mümkün olmayacak haller hariç) ve mali haklarının bu kadro üzerinden ödenmesi sağlanacak.

11 Eylül 2014 günü ve öncesi yapılan işlemlere karşı açılan davalarda durum

A-Yukarıda (A) bölümünde belirtilen kamu görevlileri hakkında 11 Eylül 2014 günü ve öncesi yapılan açıktan, naklen veya vekaleten atama ve görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açılan davalarda, yürütmenin durdurulması kararı verilebilecek. Ancak, idarenin ilk savunması alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.  

Bu kamu görevlileri hakkında verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uygulanacak.

Kararların uygulanması, dava konusu edilen kadronun boş olması durumunda bu kadroya atama yapmak suretiyle; kadronun boş olmaması durumunda ise ilgili kamu görevlisinin aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması şeklinde olacak.

Başka bir kadroya atama yapılması durumunda, eski kadronun mali haklarının atama yapılan yeni kadronun mali haklarından fazla olması durumunda, aradaki fark, bu farklılık giderilinceye kadar tazminat olarak ödenecek.

B- Yukarıda belirtilenler dışında kalan kamu görevlileri tarafından açılan davalarda, yürütmenin durdurulması kararı verilebilecek. Ancak, idarenin ilk savunması alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmeyecek.

Yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi durumunda, verilen kararlar ilgili idareye tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde uygulanacak. Dava konusu edilen kadro boş olsun ya da olmasın (kadro boşaltılarak) bu kadroya atama yapılacak (uygulanması mümkün olmayacak haller hariç) ve mali haklarının bu kadro üzerinden ödenmesi sağlanacak.

6 Mart 2014 öncesi yapılan işlemlere karşı açılan davalarda durum

6 Mart 2014 öncesi yapılan açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açılacak davalarda, kamu görevlileri arasında uygulama farklılığı bulunmamaktadır.

Açılan davalarda, yürütmenin durdurulması kararı verilebilecek.

Öte yandan, yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi durumunda, verilen kararlar ilgili idareye tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde uygulanacak. Dava konusu edilen kadro boş olsun ya da olmasın (kadro boşaltılarak) bu kadroya atama yapılacak (uygulanması mümkün olmayacak haller hariç) ve mali haklarının bu kadro üzerinden ödenmesi sağlanacak.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili hükümlerinin son hali

Yürütmenin durdurulması

Madde 27– (2) “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. …”

Kararların sonuçları:

Madde 28- (1) “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz.Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

            

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.