logo yeni

EMEKLİ MEMURLARIN YENİDEN MEMUR OLMASINA DANIŞTAY NASIL BAKIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adaletDevlet memuru iken emekli olanların yeniden memurluğa dönmek istemeleri durumunda, yasal düzenlemeler gereği haklarında farklı uygulamalar yapılmaktadır.

İlgili yasal düzenlemeler gereği yeniden memur olarak atanamayacak olan emeklilerin, emeklilik veya yaşlılık aylığından feragat etmesi durumunda bile memuriyete girmeleri mümkün olamayacağından, bu şekilde memuriyete yeniden alınmış olanların görevlerine de son verilmesi gerekmektedir.

Memur emeklisi ilen yeniden memuriyete alınamayacak olmasına rağmen memuriyete alınan ve daha sonra durumun farkına varıldığı için görevine son verilenler tarafından açılan davalarda da Danıştay, ilgililerin görevlerine son verilmesini hukuka aykırı bulmamaktadır.

Benzer bir olayda, açılan davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12. Dairesi, emekli iken memuriyete alınan kişinin görevine son verilmesi işlemini iptal eden idare mahkemesi kararını bozmuştur.

Söz konusu dava, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan ve bilahare aynı kurumda uzman kadrosuna açıktan atanan davacının, bu atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Davaya bakan idare mahkemesi göreve son verme işleminin iptaline karar vermiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12. Dairesi;

-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmü; ikinci fıkrasında da "herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar" denildiğini,

-Söz konusu 30 uncu maddenin gerekçesinde; eğitim kurumlarından ve özellikle yükseköğretim kurumlarından mezun olan genç ve nitelikli kişilerin sayısının artmasına rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarının oldukça kısıtlı olması ve işsizlik sorununun yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, tercihini emeklilik yönünde yapmış ve emeklilik haklarını elde etmiş kişilerin tekrar kamuda istihdamının önlenmesinin amaçlandığının belirtildiğini,

-Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanların yeniden atanmalarında idareye tanınan takdir hakkının 30 uncu madde ile kısıtlandığı ve emeklilik haklarını elde etmiş kişilerin söz konusu maddenin birinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmayacaklarını,

-30 uncu maddenin birinci fıkrasında açıktan atanamayacakları belirtilenlerin emeklilik veya yaşlılık aylığından feragat ederek yeniden atanmalarına imkan bulunmadığını,

-Uzmanlık sınavını kazanarak 19.9.2005 tarihinde uzman olarak 1 yıl süreyle açıktan atanan davacının, bu atama işleminin 30.1.2006 günlü dava konusu işlemle iptal edildiği, öncesinde davacıya 15.5.2000 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlandığı ve emekli ikramiyesi tahakkuk ettirildiği, 1.11.2004 tarihi itibariyle vizeli işçi olarak çalıştırılacağının bildirilmesi üzerine 15.11.2004 tarihinden itibaren emekli aylıklarının kesildiği, 1.11.2004 tarihi itibariyle vizeli işçi olarak çalıştırılmaya başlanan ve 19.9.2005 tarihi itibarıyla uzman kadrosuna atanan davacının 30.1.2006 tarihi itibarıyla da atamasının iptal edildiğini,

belirterek, atamanın iptal edilmesinde ilgili yasa hükümleri ve gerekçelerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varmış ve işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görmeyerek Mahkeme kararını bozmuştur.

Söz konusu Karar

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.