logo yeni

EMEKLİLİK BAŞVURUSUNUN İŞLEME ALINMAMASINI İSTEYEN MEMUR EMEKLİ OLMAKTAN KURTULAMADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet7İleri tarihli emeklilik dilekçesi vererek yıllık izin alan memurun, izinde olduğu dönemde verdiği dilekçe ile emekli olmaktan vazgeçtiğini belirtmesine rağmen hakkında emekliye ayırma işlemi yapılması üzerine açtığı dava reddedildi.

Bir kurumda görev yapan Devlet memuru, 15.1.2010 tarihinde verdiği dilekçe ile emekliye ayrılmak istediğini belirtmiş ve ayrıca emekli olacağı gerekçesiyle 43 gün yıllık izin talep etmiştir. 18.1.2010 tarihinden itibaren yıllık iznini kullanmaya başlayan memur, 22.2.2010 tarihinde verdiği dilekçe ile emekliye ayrılma talebinden vazgeçme isteğinde bulunmuştur. Memurun bu isteğini kabul etmeyen idare, 9.2.2010 tarihli onayla başlatmış olduğu emeklilik işlemleri neticesinde 16.3.2010 tarihi itibariyle ilgilinin ilişiğini kesmiştir.

Bu işlem üzerine konuyu dava konusu eden söz konusu kişi, 15.1.2010 tarihinde verdiği dilekçede yıllık izninin bitiminden itibaren emekliye ayrılmak istediğini belirttiğini ileri sürerek emeklilik işleminin iptalini istemiştir.

Davaya bakan İzmir 1. İdare Mahkemesi, verdiği kararın Danıştay 11. Dairesi tarafından bozulması üzerine, dava dosyası yeniden incelemiş;

-5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, emeklilik işlemlerinin istek üzerine veya yaş haddi veya malullük hallerinde iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceğinin kurala bağlandığı,

-Emeklilik onayından sonra emeklilik isteğinden vazgeçmek mümkün değil ise de, 5434 sayılı Kanunun iştirakçilere istek üzerine emekliye ayrılabilmeyi bir hak olarak tanıdığı ve makul bir tarih belirtmek suretiyle yapılan isteğe bağlı emeklilik taleplerinden, emekli olmak istenen tarihten önce vazgeçilebileceğinin kabulünün gerekeceği,

-Dava konusu olayda, davacının emeklilik başvurusu üzerine emeklilik işlemlerinin kurumun en yüksek amirinin onaylaması ile kesinleştiği, emeklilik onay işleminden sonra davacının emeklilik isteminden vazgeçtiği yolunda yaptığı başvurusu kabul edilmeyerek ilişiğinin kesildiği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, yapılan emeklilik işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

İZMİR   

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/1524

KARAR NO : 2013/1873

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: İzmir Tire Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapmakta iken 15.1.2010 tarihinde emekliye ayrılmak istediği yolunda dilekçe veren ancak 22.2.2010 günlü dilekçesi ile emekliye ayrılma talebinde vazgeçen davacının, emekliye ayrılma talebinden vazgeçtiği yolundaki dilekçesinin kabul edilmeyerek resen emekliye sevk edilmek suretiyle 16.3.2010 tarihi itibariyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; yaşanılan olumsuz süreç nedeniyle emekli olmaya karar verdiği, 15.1.2010 tarihinde emekliye ayrılacağı gerekçesiyle 43 günlük yıllık iznini kullanmak istediği yolunda dilekçe verdiği ve 18.1.2010 tarihinden itibaren yıllık iznini kullanmaya başladığı, bu arada 15.1.2010 tarihinde de emeklilik dilekçesini verdiği, henüz izni bitmeden 9.2.2010 tarihli onayla emeklilik işleminin yapıldığı ve bu işlemin 11.2.2010 tarihinde kurumuna ulaştığı, işlem kendisine tebliğ edilmeden önce 22.2.2010 tarihli dilekçe ile emeklilik talebinden vazgeçtiğini kurumuna bildirmesine karşın kurumca bu dilekçe kabul edilmeyerek ilişiğinin kesildiği, 15.1.2010 tarihli emeklilik dilekçesinin izni bittikten sonra emekli olma istemi olarak kabulünün gerektiği iddialarıyla iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının 15.1.2010 tarihli dilekçesi ile beyan ettiği emeklilik istemine yönelik olarak mevzuatla belirtilen 1 aylık süre içinde işlem tesis etme zorunluluklarının bulunduğu, bu çerçevede işleme konulan davacı dilekçesi üzerine 9.2.2010 tarihli onayla davacının emeklilik isteminin kabul edildiği, artık bu tarihten sonra emeklilik talebinden vazgeçilmesine olanak bulunmadığı, emeklilik bir hak ise de bu hak kullanıldıktan sonra ancak onay tarihine kadar vazgeçme olanağının bulunduğu, işlemin hukuka uygun olduğu savunularak, davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 15.12.2010 tarih ve 2010/379 Esas, 2010/1697 sayılı kararının, Danıştay Onbirinci Dairesinin 14/06/2013 gün ve 2011/2290 Esas, 2013/6650 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle gereği görüşüldü:

Dava; İzmir Tire Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapmakta iken 15.1.2010 tarihinde emekliye ayrılmak istediği yolunda dilekçe veren ancak 22,2.2010 günlü dilekçesi ile emekliye ayrılma talebinde vazgeçen davacının, emekliye ayrılma talebinden vazgeçtiği yolundaki dilekçesinin kabul edilmeyerek resen emekliye sevk edilmek suretiyle 16.3.2010 tarihi itibariyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

5510 sayılı yasanın 106.maddesi ile yürürlükten kaldırılmakla birlikte aynı yasanın Geçici 4.maddesi hükümleri çerçevesinde belirli koşullar halinde uygulanmasına devam olunacağı açıkça belirtilen ve bu kapsamda değerlendirilerek uygulanmaya devam olunacak olan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 39.maddesinin 25.08.1999 günlü, 4447 sayılı Kanun'un 23.maddesi ile değişik ( b) bendinde; " 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine," emekli aylığı bağlanabileceği belirtilmiş, aynı yasanın Ek 26.maddesinin (b) bendinde ise; "emeklilik işlemlerinin istek üzerine veya yaş haddi veya malüllük (Adi ve vazife malüllüğü) hallerinde, iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin," onayı ile tekemmül edeceği kurala bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, 5434 sayılı yasanın Ek 26.maddesi hükmü uyarınca, emeklilik onayından sonra emeklilik isteğinden vazgeçmek mümkün değil ise de, aynı yasanın yukarıda aktarılan 39/b maddesi hükmü ile iştirakçilere, istek üzerine emekliye ayrılabilme bir hak olarak tanındığından makul bir tarih belirtmek suretiyle yapılan isteğe bağlı emeklilik talepleri yönünden, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce bu taleplerinden vazgeçebileceklerinin kabulü gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının İzmir Tire Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapmakta iken 15.1.2010 günlü, 64 sayılı dilekçesi ile emekliye ayrılacak olması nedeniyle 18.1.2010 tarihinden itibaren 43 gün yıllık izne ayrılmak isteğinde bulunduğu, ayrıca yine 15.1.2010 günlü, 66 sayılı isteğe bağlı olarak emekliye ayrılma talebini içerir dilekçesini verdiği, davacının öncelikle yıllık izne ayrıldığı gözetilmeksizin emeklilik dilekçesinin hemen işleme konularak izni bitmeden 9.2.2010 tarihli onayla emeklilik işleminin yapıldığı ve bu işlemin 11.2.2010 tarihinde davacının kurumuna ulaştığı, emeklilik işlemi kendisine tebliğ edilmeden önce 22.2.2010 tarihli dilekçe ile davacının emeklilik talebinden vazgeçtiğini kurumuna bildirmesine karşın kurumca bu dilekçe kabul edilmeyerek 16.3.2010 tarihinden itibaren ilişiğinin kesildiği ve emekliye sevkedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının emeklilik başvurusu üzerine emeklilik işlemlerinin kurumun en yüksek amirinin onaylaması ile kesinleştiği, emeklilik onay işleminden sonra davacının emeklilik isteminden vazgeçtiği yolunda yaptığı başvurusu kabul edilmeyerek ilişiğinin kesilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının yoksun kaldığı özlük haklarının tazmini istemide, dava konusu işlemin hukuka uygunluğu nedeniyle yerinde değildir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda ayrıntısı yazılı 131,45 - TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00 TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın istemi halinde davacıya ve davalıya verilmesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 13.11.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU : Davacının yıllık izin dilekçesi verdikten sonra isteğe bağlı olarak emekli olmak istediğine ilişkin dilekçe verdiği, yıllık izin bitiminde emekli olmak istediği açık olduğundan izni bitmeden emeklilik talebinden vazgeçtiğini davalı idareye bildiren davacının vazgeçme talebi kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken, vazgeçme dilekçesi kabul edilmeyerek resen emekliye sevk edilmek suretiyle ilişiğinin kesilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, dava konusu işlemin iptal edilerek davacının özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi gerektiği görüşüyle aksi yönde oluşan çoğunluk kararma katılmıyorum.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.